Øvrige og afsluttede projekter

 

Øvrige projekter

Benefit4Regions

Projektet omhandler landdistrikter, som er beliggende i grænseregioner. Sådanne distrikter opfattes ofte som problemfyldte på grund af deres økonomiske og sociale udfordringer. Til at adressere disse udfordringer udvikler og afprøver Benefit4Regions grænseoverskridende samarbejder mellem kommuner, regioner, erhvervsfremmeinstitutioner samt videnskabelige organisationer via ti casestudier.

Projektet er finansieret af Interreg, og Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH er projektejer.

Fra IER deltager lektor Susanne Gretzinger, lektor Mads Bruun Ingstrup, lektor Simon Fietze og projektkoordinator Jane Petersen. Yderligere information fås ved henvendelse til Susanne Gretzinger på sug@sam.sdu.dk eller via http://benefit4regions.eu/da

Danish Water Technology House

I Danmark findes en række virksomheder, som har specialiseret sig indenfor vandteknologi, herunder rensning, pumper, overvågning, osv. Især i Sydøstasien er der en øget efterspørgsel efter vandteknologiske løsninger.

I dette forskningsprojekt ses der på, hvordan virksomhederne tilknyttet Danish Water Technology House igennem netværkssamarbejde kan øge deres egen afsætning samt agere systemleverandører. Projektet er finansieret af Industriens Fond og projektejer er Ferskvandscenteret.

Fra IER deltager professor Per Vagn Freytag og lektor Mads Bruun Ingstrup.

Yderligere information fås ved henvendelse til Per Vagn Freytag på pvf@sam.sdu.dk.

Design2Network

Leverandørdreven innovation ændrer grundlaget for danske leverandørers opgaver og roller i forhold til både nationale og internationale kunders innovationsaktiviteter. Det giver både nye muligheder, men også en række udfordringer.

I samarbejde med over 100 danske virksomheder og over 20 konsulenter har vi i  Design2Network udviklet værktøjer, som ruster danske virksomheder til at finde og udnytte uforløste potentialer i deres netværk.

Desig2Networks formål: Ny viden og innovation. Underleverandører skal inddrages tidligt i udviklingen af nye produkter. For danske og internationale ordregivere udgør underleverandørernes viden en væsentlig kilde til ny viden og innovation. Det kræver, at de inddrages tidligt i udviklingen af nye produkter, at der skabes et fælles fortolkningsgrundlag i samarbejdet, og at der skabes flerstrengede samarbejdsrelationer.

I projektet Design2Network kombineres Syddansk Universitets viden og erfaringer omkring relationsledelse i innovative netværk med den viden, Designskolen Kolding har oparbejdet omkring innovationsdrivende designmetoder.

Formålet med projektet er at anvende, kombinere og videreudvikle de to vidensfelter. På denne måde kan danske underleverandører styrke deres internationale konkurrenceevne i et samfund, hvor innovationskapacitet i bred forstand blevet en central konkurrenceparameter.

Designplatformen som middel og ramme. Designplatformen ses som midlet til at fremme tidlig involvering, skabe et fælles fortolkningsgrundlag og et omdrejningspunkt for koordination og ledelse af samarbejdet. En designplatform ses som rammen for det tekniske udviklingsarbejde. Den kan bestå af et tegningsmateriale, et ”design brief”, en skitse, kravspecifikationer, en opskrift eller formel, et koncept eller en tidlig prototype. Disse danner det centrale grundlag, som det udviklingsorienterede samarbejde drejer omkring.

GEM

GEM (Industriens Fond) er et internationalt komparativt studie med deltagelse af ca. 38 lande hvert år. Projektet startede i 1998 og ledes af London Business School, UK og Babson College, USA. Danmark har deltaget i alle år.

Projektet undersøger årligt iværksætteraktiviteten og væksten i de deltagende lande. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) og Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning (CESFO) varetager den danske undersøgelse og rapport.

Hvert år afsluttes projektet med udgivelse af årets GEM-rapport samt en antologi af samme tema, med bidrag fra en lang række danske forskere og praktikere inden for området. Ligeledes afholdes der en stor Iværksætterkonference med årligt ca. 250 deltagere.

Yderligere information fås ved henvendelse til Thomas Schøtt på tsc@sam.sdu.dk.

Innovation in Business Networks

INDSATSOMRÅDE – INNOVATION IN BUSINESS NETWORKS (SDU) vil sætte fokus på ”M” i Supply Chain Management og bidrage til at udvikle metoder til professionel ledelse af forsyningskæderne.

Forskningsprojektet skal udvikle nye begreber og modeller for, hvordan virksomheder skaber netværkssamarbejder på tværs af funktioner som indkøb, lager, transport, salg, produktudvikling og finans. Indenfor organisationsteori og –forskning er der en masse solid viden om, hvordan forskellige netværk eller communities mellem virksomheder bliver dannet, fungerer og skaber værdi.

Målet med projektet er, at disse modeller og metoder skal føres ind i Supply Chain Management-området. På denne måde kan virksomheder blive dygtigere til at lede forsyningskæder på tværs af funktioner, faggrænser, kulturer, sprog og geografiske afstande.

Yderligere information fås ved henvendelse til Jan Stentoft, stentoft@sam.sdu.dk.

.
Innovationsnetværk - Brandbase

Den grafiske industri er blevet kraftigt forandret gennem en digitalisering. Virksomhederne i branchen har på forskellig måde søgt at tilpasse og udvikle deres forretningsmodel for at tilpasse sig de ændrede markedsvilkår.

Projektet fokuserer på tilpasninger i ydelserne, re-segmentering af kunderne samt på forandring af forretnings modellerne i branchen.

Der gennemføres fem dybtgående caseundersøgelser som omfatter interviews, workshops og kundeinvolvering. Endvidere gennemføres en spørgeskemaundersøgelse.

Innovationsnetværk for marked mv.

INNOVATIONSNETVÆRK FOR MARKED, KOMMUNIKATION OG FORBRUG henvender sig til reklame- og analysebureauer, produktionsvirksomheder og andre former for virksomheder.

Med afsæt i de markedsmæssige udfordringer og det faglige fokus er der konkretiseret følgende seks projekter: Fremtidens kommunikations- og innovationsbureau, Implementering af innovation i reklamebranchen, Udvikling og implementering af nye metoder til kvalitative analyser af det kommercialiserede marked, Effektiv design og kommunikation, Den globale virksomhed og Sound Branding.

Gennem platform II vil der ske en forankring af projekternes resultater i produktions- og designvirksomhederne. Yderligere information fås ved henvendelse til Per Freytag, pvf@sam.sdu.dk.

 

Afsluttede projekter

Afsluttede projekter

ØKOSYSTEMANALYSE AF ROBOTKLYNGEN: Projektet har til formål at kortlægge og analysere robotklyngens økosystem, herunder afdække styrker, svagheder, muligheder og trusler relateret til dens fortsatte udvikling. Resultaterne herfra skal bruges til at opstille politiske anbefalinger målrettet klyngen. Projektet laves i samarbejde med Pluss Leadership, og Syddansk Vækstforum har bestilt og finansieret projektet. Fra IER deltager lektor Mads Bruun Ingstrup og lektor Torben Damgaard. Yderligere information fås ved henvendelse til Mads Bruun Ingstrup, mbi@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

FELTSTUDIER I KINA (private virksomheder) er et bogprojekt der omhandler kandidatstuderendes faglige erfaringer med supply chain management i Kina. For yderligere information, rettes henvendelse til Jan Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________

VIFU FØDEVARENETVÆRK (FI) er et samarbejde mellem Syddansk Universitet i Kolding og VIFU Videncenter for Fødevareudvikling. Projektet sætter fokus på udbredelse af innovation i samarbejde mellem små (ofte kreative/omstillingsparate) og store virksomheder (ofte tunge på markedsadgang). Gennem et casestudie opsamles eksisterende best practice. For yderligere information, rettes henvendelse til Kristin Balslev Munksgaard kbm@sdu.dk

_________________________________________________________________________

EU OPSTART (FI) er et pilotprojekt der handler om individers karrierevalg. Projektet ser på hvordan social støtte fra sociale netværk påvirker henholdsvis beslutningen om at skifte arbejdsgiver og beslutningen om at starte virksomheder. Desuden sigter projektet mod at undersøge disse mekanismer i et internationalt perspektiv og kigge på hvordan de modificeres af kultur. For yderligere information, rettes henvendelse til Kim Klyver, kkl@sam.sdu.dk

__________________________________________________________________________________

ENTREPRENEURSHIP IN SUB SAHARAN AFRICA (GERA) har fået bevilliget et beløb til rejser for afrikanske forskningskolleger til akademiske konferencer. Bevillingen støtter blandt andet rejser fra Ghana og Uganda til Annual Conference of Academy of Innovation and Entrepreneurship i Oxford, England, i august 2013. For yderligere information, rettes henvendelse til Thomas Schøtt, tsc@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________

ENTREPRENEURSHIP IN SUB SAHARAN AFRICA (BSUGE/KNUST, Danida) har til formål at styrke samarbejdet mellem forskere i Afrika og Danmark.  Projektet sigter mere konkret mod at træne afrikanske forskere i analyser af surveys og i at publicere artikler, og til dette formål afholdes blandt andet to workshops i Ghana, med deltagelse af ca. 20 afrikanske forskere. For yderligere information, rettes henvendelse til Thomas Schøtt, tsc@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________

FREMTIDENS INDUSTRI I DANMARK (private bevillingsgivere) er et projekt, som har til formål at indhente viden om, hvorledes mindre eksporterende danske industrivirksomheder anvender design som drivkraft for deres internationale aktivitetsudvikling og innovation. Projektet er baseret på tidligere erfaringer fra forsknings- og udviklingssamarbejde med mindre industrivirksomheder, hvor det kom frem, at mange danske virksomheder vil have nytte af at styrke det tegnings-, og specifikationsgrundlag der bringes i anvendelse, når der samarbejdes med underleverandører i fremmede kulturer. Yderligere information fås ved henvendelse til Poul Rind Christensen, rind@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________

SUSTANAIBLE TRANSPORT (Nordic Energy) er et nordisk samarbejdsprojekt, der ser på samspillet mellem en række af nordens logistiske udbydere, deres kunder og de offentlige myndigheder med henblik på at undersøge hvorfor det stadig er et relativt fåtal af nordens logistiske udbydere der opererer med en bæredygtig profil. Projektet sigter mod, at udvikle køreplaner for såvel virksomheder som myndigheder med henblik på at øge bæredygtigheden og konkurrenceevnen hos nordens logistiske forsyningskæder. Yderligere information fås ved henvendelse til Jan Stentoft Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________________

ENTREPRENEURS NETWORKING SEMINAR (IDCR) er et projekt der sigter mod at motivere GEM-forskere i Mellemøsten og Nordafrika til at samarbejde omkring en analyse af voksne befolkningsundersøgelser, APS. Analyserne fokuserer på kapacitetsopbygning, herunder hvordan iværksætternes netværk formes af deres køn, alder, uddannelse og undervisning samt hvorledes disse faktorer påvirker innovation, eksport og vækstambitioner inden for nationale kontekster. Yderligere information fås ved henvendelse til Thomas Schøtt, tsc@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________________

NORDIC GROWTH ENTREPRENEURSHIP REWIEW (Nordic Innovation) er et nordisk samarbejdsprojekt, der har til formal at udarbejde en rapport med opdaterede nordiske data, landekapitler og andre relevante temaer i forhold til iværksætteri. Rapporten vil blive præsenteret og diskuteret på et møde med Nordisk Ministerråd inden for erhvervs- og innovationspolitik i efteråret 2012. Yderligere information fås ved henvendelse til Glenda Napier, glenda@regx.dk

_________________________________________________________________________________

GEM 2012 (Industriens Fond) er et internationalt komparativt studie med deltagelse af ca. 38 lande hvert år. Projektet startede i 1998 og ledes af London Business School, UK og Babson College, USA. Danmark har deltaget i alle år. Projektet undersøger hvert år iværksætteraktiviteten og væksten i de deltagende lande. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) og Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning (CESFO) varetager den danske undersøgelse og rapport. Hvert år afsluttes projektet med udgivelse af årets GEM-rapport samt en antologi af samme tema, med bidrag fra en lang række danske forskere og praktikere inden for området. Ligeledes afholdes der en stor Iværksætterkonference med årligt ca. 250 deltagere. I år er temaet: ”Intraprenørskab i Danmark”. Yderligere information fås ved henvendelse til Thomas Schøtt, tsc@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

IMPLEMENTERING AF DRIFTSVIDEN I BYGGERIET er iværksat af Center for Facilities Management (CFM). Projektet analyserer, hvorfor driftserfaringer kun inddrages i begrænset omfang, når der bygges nyt, bygges om eller renoveres. Hvilke barrierer er der, og hvilke mulige løsninger er der på problemet? Yderligere information fås ved henvendelse til Torben Damgaard, torben@sam.sdu.dk

_______________________________________________________________________________

PH.D. OPEN INNOVATION (FI) er et samarbejde mellem FORA, REG X og Institut for Enreprenørskab og Relationsledelse (IER), som Lise Andersen arbejder med i sin ph.d. om Open Innovation.

Yderligere information fås ved henvendelse til PhD-studerende Lise Andersen lid@sam.sdu.dk eller vejleder Torben Damgaard, torben@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

ERHVERVS-PH.D. JUELSMINDE TRÆLAST (FI) omhandler tre områder; strategi, SMV-teori (Små og Mellemstore Virksomheder)(herunder også vækst) og forandringsledelse. Der findes bidrag for de tre primære områder for projektet, hvor der er konstateret flere forskellige perspektiver og tilgange. I krydsfeltet mellem de tre områder der tager et udgangspunkt i strategiproces og -implementering i SMV-er er der imidlertid ikke identificeret teoretiske bidrag. Dette projekt har yderligere den dimension, at der er fokus på retailbranchen, og her er der selvsagt heller ikke identificeret bidrag med ovennævnte fokus. Projektet vil anskue strategiimplementering i SMV-retailkæder med Juelsminde Trælasthandel A/S som case. Projektet kommer til at omhandle en lang række fagdiscipliner, hvor omdrejningspunktet vil være effektivisering af de processer og mekanismer, der er afgørende for om SMV’er opnår succes med strategiimplementering. Yderligere information fås ved henvendelse til ph.d. studerende Søren Graungaard Pedersen sgp@sam.sdu.dk eller vejleder Jan Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

ERHVERVS-PH.D. VEJLE ERHVERVSUDVIKLING (FI) undersøger igennem et multipelt case-studie samt to spørgeskemaundersøgelser organiseringen af den lokale entreprenørskabspolitik i de danske kommuner og effekten af organiseringen på forskellige typer output, sådom vækst og tilfredshed i det lokale entreprenante miljø. Undersøgelsen tager højde for fundamentale forskeligheder blandt kommuner og disses indvirkning på organiseringens designparametre for entreprenørskabspolitik. Yderligere information fås ved henvendelse til phd.studerende Pia Schou Nielsen pnx@sam.sdu.dk eller vejleder Kim Klyver, kkl@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

ERHVERVS-PH.D. 3TOP VINDUESFABRIK (FI)

Yderligere information fås ved henvendelse til phd.studerende Søren Andersen soa@sam.sdu.dk eller vejleder Jan Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

DESIGN2INNOVATE (Den Europæiske Social og Regionalfond) er et omfattende forskningsprojekt, hvor det satses massivt på at få virksomheder over hele landet til at anvende design i højere grad, end det er tilfældet i dag. Initiativet omfatter en række aktiviteter, som skal fremme økonomisk vækst gennem design. Initiativet er et unikt samarbejde mellem erhvervsliv, den offentlige sektor, Syddansk Universitet (SDU), Designskolen Kolding og andre uddannelsesinstitutioner. Initiativet omfatter en række aktiviteter, som skal fremme økonomisk vækst gennem design. Yderligere information fås ved henvendelse til Poul Rind Christensen, prc@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

VELUX VISITING PROFESSOR PROGRAMME (Villum K. Rasmussen fonden) omhandler et forskningssamarbejde mellem professor Ram Narasimhan, Michigan State University og forskere på Syddansk Universitet i Kolding. Ram Narasimhan er en af verdenens førende forskere inden for området operations management og supply chain management. Samarbejdet med Ram Narasimhan vil blandt andet give et forskningsmæssigt løft af international karakter, da han kan bistå i publicering af artikler samt indgå i konkrete projekter. Ligeledes vil han afholde forskningsseminar og gæsteforelæsninger. Yderligere information fås ved henvendelse til Jan Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk

______________________________________________________________________

VÆKST VIA LEDELSE beror på et stadigt stigende behov for lederudvikling hos små- og mellemstore virksomheder. De generelle ledelseskompetencer i mindre virksomheder er et vigtigt indsatsområde for at øge væksten og udviklingsmulighederne i den enkelte virksomhed. Formålet er at forbedre forretningspotentialet og at hæve ledelseskompetencerne i SMV-virksomheder samt at styrke konkurrenceevnen i den enkelte virksomhed gennem en målrettet lederudvikling. Projektet løber frem til og med 2014 og vil bidrage til væksten i omkring 600 små- og mellemstore virksomheder ved at styrke ledelsens kompetenceudvikling. Projektet er det første landsdækkende initiativ rettet mod at løfte ledelseskompetencerne i de danske virksomheder og gennemføres i et partnerskab mellem de 5 Væksthuse, Håndværksrådet og Dansk Erhverv. Yderligere information fås ved henvendelse til Torben Bager tob@idea.sdu.dk  

________________________________________________________________________________

VELUX VISITING PROFESSORS PROGRAMME omhandler et forskningssamarbejde mellem professor Carolyn Windsor, Bond University og forskere på Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER). Carolyn Windsor har både praktisk og forretningsmæssig erfaring i liberale erhverv og talentudvikling. Hun kan give input til forskningsmiljøet i revision, regnskab og bankvæsen i relation til cand.merc.aud.-studiet i Kolding. Hun fungerer som bivejleder for ph.d.-studerende og er desuden gæsteprofessor i Business Economics and Auditing. Yderligere information fås ved henvendelse til Bent Warming-Rasmussen, bwr@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

VPV TIL SERVICEPLATFORM (FI, Serviceplatform og TI) er et samarbejde mellem Syddansk Universitet i Kolding og Teknologisk Institut i Odense. Formålet er at udvikle et redskab til at vurdere potentialet for konkrete OPI projektidéer. Redskabet leveres til Kolding Kommune. For yderligere information, rettes henvendelse til Ann Højbjerg Clarke, ahc@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

REGX 2.0 (Region Syddanmark) har 2 formål: 1) at gennemføre 4 økosystemanalyser af Region Syddanmarks prioriterede klynger (Welfare Tech, Lean Energy, Offshore Energy Denmark og Design og kreative erhverv) med henblik på at få en bedre forståelse af hvad der kendetegner klyngerne og komme med anbefalinger til hvordan klyngerne kan udvikles og 2) at understøtte arbejdet med at de 4 klynger opnår guldstatus inden 2016. Projektet er finansieret af Region Syddanmark og løber indtil marts 2014. For yderligere information, kontakt Lotte Langkilde, lot@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

DESIGNVÆKST (Den europæiske socialfond) har til formål er at skabe en organisatorisk platform med andelslignende karakter, der kan forbinde kreative mikrovirksomheder, der har ambitioner om at styrke deres forretningsgrundlag igennem selvstændighed og frihed. Projektet sigter mod at udvikle de deltagende virksomheder til vækstvirksomheder, der kan opnå øget vækst igennem brugen af design samt at virksomhederne kan fastholde beskæftigelse og bidrage til vækst i fællesskab. For yderligere information, rettes henvendelse til Suna Løwe Nielsen sso@sam.sdu.dk.

________________________________________________________________________________

WINVIN2 (InterReg) beskæftiger sig med vidensdeling som drivkraft for udvikling af forretningsmodeller. Forudsætningen for at virksomheder kan udvikle deres forretningsmodel er at virksomhederne deler forskellige former for informationer om markedet, økonomi og ressource med hinanden. Igennem sparring og fælles læring opstår der nye muligheder for udvikling og forandring. På den ene side kan vidensdeling og sparring således styrke virksomheders konkurrenceposition, men anden side kan dette også medføre øget gensidig afhængighed og en risiko for opportunisme. Yderligere information fås ved henvendelse til Per Vagn Freytag, pvf@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

CLUSTER MANAGER.EU (CIP) - the goal is to improve cluster management in EU. Clustermanagers.EU puts together the most experienced persons and organizations in Europe to develop the best quality indicators for cluster management, transform them into guidelines for improving cluster organizations and develop the training materials to help them do it. Clustermanagers.EU will then act as a club of professionals and institutions to promote cluster management excellence and diffuse the adoption of the Quality Label among its members. For more information please contact Lotte Langkilde, lot@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

BRUGERDREVEN INNOVATION TIL UDVIKLING AF VELFÆRDSTEKNOLOGIER har som overordnet formål at sikre anvendelse af brugerdreven innovation (BDI) i udviklingen af velfærdsteknologier i Region Syddanmark og at udbrede kendskabet til BDI hos både brugere og private leverandører af velfærdsteknologiske produkter. Syddansk Universitets (SDU) rolle i projektet er at skabe viden om, hvornår og hvordan virksomheder kan inddrages i en innovationsproces drevet af brugere. Herudover er SDU’s rolle at skabe viden om og udbrede kendskabet til, hvordan modeller for samspillet mellem offentlige og private aktører kan udvikles og bruges til at opstille kriterier for vurdering og valg mellem ideer genereret af brugere. Yderligere information fås ved henvendelse til Ann Højbjerg Clarke, ahc@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

REG X (Den Europæiske Socialfond) er en national platform for kompetenceopbygning, erfaringsudveksling og rådgivning for de aktører (virksomheder, myndigheder og vindenmiljøer), der arbejder med at fremme klynge- og open innovation-samarbejdet i Danmark. REG X’s aktiviteter ligger i krydsfeltet mellem erhvervslivets behov og den nyeste viden om klynger og open innovation. REG X skal være bindeled mellem de beslutningstagere, som igangsætter nye regionalerhvervspolitiske tiltag om klynger og open innovation-samarbejder, og de praktikere, som arbejder med at implementere disse tiltag. Yderligere information fås ved henvendelse til Lotte Langkilde, lot@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________________

WELFARE TECH REGION – DEFU STEPP retter sig mod Vækstforums forretningsområde, velfærdsteknologier- og service. Projektet benytter sig af redskaber inden for forskning, innovation og anvendelse af nye teknologier. Formålet med projektet er at udvikle og producere relevante hjælpemidler og designelementer, herunder design- og innovationsprocedure til sundhedssektoren. Specifikt er der fokus på automatisering af sterilcentralen med sigte på fremtidens metoder og teknik. Yderligere information fås ved henvendelse til Torben Damgaard, torben@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________________

WIN-WIN PROJEKTET (InterReg) vil i de kommende år danne udgangspunkt for en dynamisk, vedvarende og grænseoverskridende udviklingsproces, der vil levere signifikante impulser både til den enkelte aktør og til regionen som helhed – „WIN-WIN“. Formålet er systematisk at informere om de muligheder og chancer, der udspringer af en opgørelse af den immaterielle kapital (vidensopgørelse Made in Germany/Danish Intellectual Capital Statement), og om hvordan denne kapital forvaltes. Målet er at opmuntre og understøtte virksomheder og organisationer i at præsentere deres viden og udnytte den mere effektivt. Yderligere information fås ved henvendelse til Per Vagn Freytag, pvf@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________________

INTRANET er et nyt InterReg-projekt, som er indgået mellem REG X (Center for Klyngeudvikling) – og det nordtyske kontor for erhvervsfremme, WTSH. Projektet hedder "In-Tra-Net - Innovation in Transnational Networks". Det går ud på at fremme innovationssamarbejde mellem syddanske og nordtyske klynger. Det overordnede mål er at skabe en specialiseret vækstregion på tværs af grænsen, som kan agere og konkurrere globalt. Projektet fokuserer på de tre samarbejdsområder Sundheds- og velfærdsteknologi, Energi og Oplevelsesøkonomi, som er identificeret i Capacent-rapporten. Men det vil også inkludere klynger i relaterede områder, da de også vil kunne bidrage med teknologier, der går på tværs (fx IKT, robotteknologi, mekatronik). Yderligere information fås ved henvendelse til Louise Fenger Lauridsen louise@regx.dk

_________________________________________________________________________________

VELUX VISITING PROFESSORS PROGRAMME omhandler et forskningssamarbejde med professor Ian Wilkinson, University of New South Wales, Sydney, professor Louise Young, University of Western Sydney, og forskere på Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER). Muligheden for at uddybe samarbejdet med disse to forskere over en længere periode og have dem tilknyttet IER, vil kunne give et betydeligt forskningsmæssigt løft til forståelsen af, hvordan dynamiske effekter indvirker på udviklingen af køber-sælger relationer. Det vil ikke mindst give et input til: Analyse af vækstmønstre indenfor og på tværs af brancher, herunder hvordan disse vækstmønstre kan forklares med udgangspunkt i 1) forskellige forretningsmodeller og succesfaktorer 2) og/eller innovationsmodellers udbredelse. Yderligere information fås ved henvendelse til Per Vagn Freytag, pvf@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

CAREER CHANGE AND SOCIAL NETWORKS har til formål at skabe viden om, hvordan sociale netværk kan hæmme såvel som fremme individers karrierer. Projektet har til formål at give en mere realistisk og balanceret forståelse af sociale netværks betydning for individers karrierer. Projektets bidrag vil derfor primært være sociale netværks hæmmende mekanismer. Formålet er dog ikke at udviske ideen om, at netværk kan anvendes til at fremme individers karrierer. Gennem øget forståelse af mekanismernes funktion skal projektet nærmere forbedre vores viden om, hvorledes de kan og ikke kan bruges. Samtidig er projektets formål at sammenligne sociale netværks betydning for individers forskellige typer af karriereskift. Projektet operer med to typer karriereskifte: 1) Jobskifte til ny arbejdsgiver,  2) Opstart af egen virksomhed. Tidligere har disse to typer karriereskift været studeret isoleret. Yderligere information fås ved henvendelse til Kim Klyver, kkl@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

SUPPLY CHAIN INNOVATION har til formål at undersøge sammenhængen mellem virksomheders investeringer i Supply Chain Innovationer (SCI) og deres finansielle performance. I en tid med øget offshoring og outsourcing af såvel produktion, administrative funktioner og forskning & udvikling øges presset på virksomheders forsyningskæder som kilder til innovation og konkurrencekraft. Projektet er det første af sin art, der undersøger konkurrencekraft og sammenhængen mellem SCI og virksomheders finansielle performance. Projektet synliggør, hvorledes der både kan skabes nye kundeløsninger og omkostningsminimeringer gennem SCI, og vil levere konkrete diagnoseværktøjer samt et udviklingsforløb til at forbedre SCI indenfor traditionel industri. Yderligere information fås ved henvendelse til Jan Stentoft Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

SPIN-OFF TEKNOLOGI har til formål at screene spin-off muligheder i større virksomheder med det formål at øge antallet af forældrestøttede spin-offs for etablering af nye virksomheder, der er baseret på relaterede kompetencer og ressourcer opbygget i en forældrevirksomhed. Projektet fokuserer på udvikling og afprøvning af en samarbejdsmodel og en metode til afdækning, opstart og gennemførsel af spin-off projekter i sektoren for energiteknologi, primært med udgangspunkt i vindmølleindustrien, for iværksættelse af nye virksomheder. Mange undersøgelser peger på, at en vigtig del af Danmarks fremtidige vækst kan komme fra spin-off iværksættere. Baggrunden for spin-off iværksætternes succes er, at de har hjemmebanefordel på det forretningsområde, de starter op i, og har dermed også et netværk. Når spin-off sker i samarbejde med forældrevirksomheden ser man ofte, at forældrevirksomheden bidrager med medarbejdere og hjælpefunktioner i startfasen som fx IT og bogføring, så iværksætteren kan koncentrere sig om selve forretningen. Yderligere information fås ved henvendelse til Torben Damgaard, torben@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

ENERGI PÅ HAVET: Projektet er opdelt i fem delprojekter med Offshore Center Danmark som overordnet koordinator og projektansvarlig. Delprojektet ”Offshore vindsektoren – forskning” ledes af SDU Esbjerg. Det skal bane vejen for en undersøgelse af, hvordan hele offshore vindbranchen kan få andel i et voksende internationalt marked. Dette skal ske gennem analyser og beskrivelser, som blandt andet sætter fokus på videndeling og læring mellem den etablerede oliebranche og den nye offshore vindbranche. Fra IER deltager lektor Torben Damgaard, videnskabelig assistent Mads Bruun Ingstrup og videnskabelig assistent Mia Dahl Mikkelsen. Yderligere information fås ved henvendelse til Torben Damgaard, torben@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

IN- OG OUTSOURCING har til formål at skabe forskningsbaseret viden om insourcing og outsourcing af produktion i dansk industri. Der er fokus på såvel store som små og mellemstore virksomheder. Projektet ønsker at synliggøre succeskriterier og faldgruber ved outsourcing samt omfanget af både outsourcing og insourcing i dansk industri. Denne viden er et værdifuldt fundament for analyser og beslutninger vedrørende dansk industris fremtidige konkurrencekraft. Projektet vil levere konkrete praksisorienterede værktøjer og et udviklingsforløb til kontinuerligt at afdække fordele og ulemper ved produktion i Danmark. Yderligere information fås ved henvendelse til Jan Stentoft Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk

_______________________________________________________________________________

SPIRENDE ERHVERV OG IVÆRKSÆTTERI PÅ LANDET (Vejle Kommune) omhandler iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune. Projektet har til formål at udvikle flere nye og længerevarende arbejdspladser i nystartede små og mellemstore virksomheder i Vejle Kommunes landdistrikter. Det skal desuden skabe sammenhængskraft mellem virksomheder, lokalsamfund og kommunen Der er specielt fokus på netværket blandt fødevareproducenter. Yderligere information fås ved henvendelse til Thomas Schøtt, tsc@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

ERP STÅLCENTRUM arbejder med anvendelse af ERP styringssystemer i den internationale værdikæde. Ved at udpege, udvikle og implementere styringssystemer i leverandørvirksomheder og i de netværk, de deltager i, skal projektet sikre, at leverandørerne får stærkere kompetencer til at anvende styringssystemer. Formålet er, at de kan forbedre deres konkurrenceevne og indgå som troværdige partnere i takt med øgede krav til kvalitet og sporbarhed. Yderligere information fås ved henvendelse til Torben Damgaard, torben@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

NISSENS A/S er et samarbejdsprojekt omkring udvikling af en model til udregning af prisforslag. Yderligere information fås ved henvendelse til Jan Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

ERHVERVS-PH.D. VESTAS (FI) omhandler attraktivitetsbegrebet. Kundevirksomheder udvælger og knytter relationer til de leverandører, som de finder mest attraktive, og som de mener, vil kunne bidrage til en langsigtet strategisk værdiskabelse. Attraktivitetsbegrebet er interessant, da man herved kan opnå en gunstig position hos sine ofte større udenlandske partnere, selv om man ikke omsætningsmæssigt matcher partnerens andre leverandører. Yderligere information fås ved henvendelse til ph.d.-studerende Mads Hovmøller Mortensen hmo@sam.sdu.dk eller vejleder Per Vagn Freytag, pvf@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

SPIRENDE KLYNGER I REGION SYDDANMARK: Projektet har til formål at præcisere løsninger, opstille værktøjer og give anvisninger til at styrke den spirende klyngedannelse i Region Syddanmark. Syddansk Vækstforum har besluttet, at klyngeudvikling skal være et centralt omdrejningspunkt i regionens fremadrettede erhvervsudvikling. Derfor ønskes en afklaring af, hvilke spirende klynger, virkemidler og tiltag som de fremadrettet skal prioritere. Projektet laves i samarbejde med Oxford Research, Væksthus Syddanmark og Innovationsfabrikken. Det har desuden fokus på, hvorledes spirende klynger kan modnes gennem et tættere sammenspil med og støtte fra offentlige myndigheder. Fra IER deltager professor Per Vagn Freytag, lektor Torben Damgaard, videnskabelig assistent Mads Bruun Ingstrup og videnskabelig assistent Maria Have Laugesen. Yderligere information fås ved henvendelse til Torben Damgaard, torben@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

IVÆRKSÆTTERE I DANMARK OG TYSKLAND (Vejle Kommune) omhandler udarbejdelsen af et 2-årigt iværksættersurvey i Vejle Kommune. Dette omfatter interviews af 400 iværksættere til sammenligning med Neumünsteri Nordtyskland. Der er fokus på iværksættervejledningen og internationalt samarbejde. Yderligere information fås ved henvendelse til Thomas Schøtt, tsc@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

INNOVATIV KOMPETENCEUDVIKLING FOR ERHVERVSKONTORERNE I TREKANTSOMRÅDET har som mål at give de deltagende erhvervskonsulenter en kompetenceudvikling og udvikle en model for forskningsformidling fra Institut for Entreprnørskab og Relationsledelse (IER) til Små og Mellemstore Virksomherder (SMV). Målet er desuden at øge værditilvæksten hos de involverede virksomheder. IER formidler adgang til forskningsbaserede metoder og værktøjer. Disse kan danne grundlag for en praksisnær og handlingsorienteret anvendelse af forskningsresultater i konsulenternes rådgivning af erhvervsvirksomheder. Yderligere information fås ved henvendelse til Kristin B. Munksgaard, kbm@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

FOOD ARCHITECT er et uddannelsesprogram, som sætter fokus på radikal innovation, og som styrker deltagerne og deres virksomheders evne til at lede innovationsprocessen fra start til slut. Food Architect-uddannelsen er udviklet specielt til fødevareindustrien. Uddannelsen sætter deltagere og virksomheder i stand til at skabe vækst gennem udvikling og lancering af nye, innovative og visionære forretningskoncepter. Disse forretningskoncepter udspringer af markedets behov, virksomhedens strategi og bygger på virksomhedens relationer til vigtige samarbejdspartnere og dermed fremtidssikrer virksomhedens eksistens. Yderligere information fås ved henvendelse til Kristin B. Munksgaard, kbm@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

GONE INNOVATIONSNETVÆRK INNOVATIONSNETVÆRK arbejder med kreativitet og innovation, nye produktionsformer og oplevelsesøkonomi. Globaliseringen stiller krav til de danske produktionsvirksomheder. Disse mødes med stadig stigende krav om nytænkning og innovation af deres forsyningsnetværk. Stigende pres på indenlandske produktionsomkostninger stiller krav til virksomhederne om at gentænke organiseringen af deres produktionssystem for at forblive konkurrencedygtige. Mange virksomheder står i spændingsfeltet mellem udvikling og drift. Kerneproduktionen flyttes i stigende grad til lavtlønsområder, mens de hjemlige enheder fokuserer på udvikling og proceskontrol. Dette stiller virksomhederne overfor nye udfordringer, der kræver nye, innovative svar. Målet med dette projekt er at lære af de virksomheder og brancher, der har været bedst til at omstille sig til globaliseringens udfordringer. Gennem innovative tiltag har de styrket deres konkurrencemæssige position og skabt vækst både internationalt og i Danmark. Projektets hovedfokus og ambition ligger i at hæve niveauet i dansk industri for, hvordan virksomheder møder globaliseringsudfordringen ved at opbygge innovative globale produktionssystemer. Yderligere information fås ved henvendelse til Jan Arlbjørn,jar@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

FORBEDRET KONKURRENCEKRAFT VIA OVERHEADOMKOSTNINGER (Industriens Fond) har til formål at tilvejebringe ny viden om danske virksomheders overheadforbrug. Der er fokus på virksomhedernes andel af omsætningen, proportionen imellem virksomhedens indsats og overheadforbrug, samt at udarbejde en model, der tager højde for forskellige industrityper. Desuden skal projektet afdække de situationsfaktorer, der adskiller brancherne/sektorerne. Yderligere information fås ved henvendelse til Jan Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk

_______________________________________________________________________________

I-BOG PEAK INTERVIEW er et supplement til eksisterende materialer til brug for undervisning i Coaching-fagene. Optagelser af den nyudviklede coaching-metode Peak-interview og indlægning på Blackboard skal gøre det muligt for de studerende at supplere eksisterende lærebøger med naturtro eksempler på coaching-situationer. Dette skal bibringe de studerende en mere nuanceret forståelse for og indblik i rollen som coach. På sigt er det hensigten at udarbejde en I-bog om coaching og coachingteknikker, baseret på kognitive-, systemiske-, kropsterapeutiske og narrative teknikker. Optagelserne vil indgå som et væsentligt element i dette. Desuden forventes optagelserne at kunne benyttes som supplement til andre fag, hvori coaching og coachingrelateret adfærd indgår. Yderligere information fås ved henvendelse til Bent Warming-Rasmussen, bwr@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

DIGITAL AFLEVERING OG BEDØMMELSE arbejder med E-læring og -bedømmelse. Dette er et vigtigt element i den samlede kvalitetsoplevelse, de studerende opnår i mødet med universitetet, fagligt såvel som administrativt. Formålet med projektet er at afprøve reel implementering af digital aflevering og bedømmelse af eksamensopgaver. Yderligere information fås ved henvendelse til Jesper Piihl, jpi@sam.sdu.dk

________________________________________________________________________________

ERHVERVS PH.D HYDAC tager udgangspunkt i forretningsmodelkonceptet, og handler om hvordan forretningsmodellen løbende udfordres og forandres qua den dynamisk kontekst som virksomheder befinder sig i. Formålet med projektet er at undersøge og diskutere, hvordan det at samarbejde og inteagere med forskellige virksomhedsrelationer (eksempelvis kunder og leverandører) er med til at forme og udvikle forretningsmodellen. For yderligere information, rettes henvendelse til Ph.d.-studerende Kirsten Frandsen, kifra@sdu.dk eller vejleder Kristin Balslev Munksgaard kbm@sdu.dk

_________________________________________________________________________________

PH.D. PROJEKT KIEL (Fachhochschule Kiel) ser på hvordan intellektuel kapital og ledelsen heraf påvirker opstarten og udviklingen af højteknologiske virksomheder i Slesvig-Holsten. Yderligere information fås ved henvendelse til ph.d. studerende AnnelieTallig, ate@sam.sdu.dk eller vejleder Majbritt Rostgaard Evald, mre@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________________

ERHVERVS-PH-D. DANSK STANDARD (FI) beskæftiger sig med relationen mellem standardisering og innovation. Projektet sigter mod at skabe ny viden omkring danske virksomheders standardiserings- og innovationsaktiviteter i et strategisk perspektiv. Projektet har blandt andet til formål, at tilføre Dansk Standard indsigt i deres kunders strategiske adfærd og motiver for at indgå i standardiseringsudvalg, samt bidrage med viden omkring hvorledes disse standarder efterfølgende influerer på innovationen i de enkelte virksomheder og brancher. Yderligere information fås ved henvendelse til ph.d. studerende Frank Steven Dahl Andersen fda@sam.sdu.dk eller vejleder Kristian Philipsen, kp@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________________

ERHVERVS-PH.D. KOHBERG BAKERY (FI) study Green Supply Chain Management (GrSCM), with special focus on the food industry. The context is Kohberg Bakery Group A/S. The field of research is then a combination of the Supply Chain Management (SCM) literature, where sustainability is added as an additional component. The primary research question for the Ph.D. project is: “How can Kohberg further develop their supply chain from the field of research in Green Supply Chain Management to incorporate sustainability as competitive parameter? And how can the sustainable development be included in the overall strategy and contribute to overall value creation (business strategy)?” Yderligere information fås ved henvendelse til ph.d.-studerende Jesper Kronborg Jensen jkrj@sam.sdu.dk eller vejleder Jan Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk

_________________________________________________________________________________

ERHVERVS-PH.D. TRESU (FI) med titlen ”Markedsføring gennem integration af marketing, salg og supply chain management hos TRESU A/S” forkuserer på marketing– og salgsfunktionen og den koordinerende rolle, denne spiller i virksomheden. Omdrejningspunktet vil særligt være den intraorganisatoriske kooridinering mellem marketing, salg og supply chain management og understøttelsen af disse gennem kommunikation og kompetencer. Dette anses at være vigtigt for en succesfuld implementering, gennemførsel og udvikling af virksomhedens markedsføringsstrategi. Yderligere information fås ved henvendelse til ph.d.-studerende Anders Peder Hansen apha@sam.sdu.dk eller vejleder Jan Stentoft Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk.