Skip to main content

Økonomiservice 

Økonomiservice er SDU's centrale økonomiafdeling og har ansvaret for den økonomiske forvaltning og økonomistyring på SDU.

Økonomiservice tager sig af drifts- og udviklingsopgaver indenfor regnskab, budget og økonomistyring, økonomisk administration af eksterne projekter samt indgåelse af fælles indkøbsaftaler. Økonomiservice er ansvarlig for SDU´s systemunderstøttelse på de nævnte områder.

Økonomiservice er en del af Fællesområdet på SDU og har ca. 60 medarbejdere, som er organiseret i fem afdelinger:
Budgetafdelingen, Controllerafdelingen, Forskerservice-Økonomi, Regnskabsafdelingen og Udbudskontoret.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen er chef for Økonomiservice.

Regnskabsafdelingen

Regnskabsafdelingen varetager SDU's salgsfakturering og rykkerprocedurer, og afdelingen sikrer bogføringen af SDU's købsfakturaer. Regnskabsafdelingen sørger for, at universitetets medarbejdere og gæster får refunderet deres rejseudgifter og udlæg, og afdelingen står for kassefunktionen på SDU.

Budgetafdelingen

Budgetafdelingen varetager den overordnede budgetlægning og budgetopfølgning samt koordinering heraf på SDU. Afdelingen har kontakten til de enkelte områder/fakulteter, og foruden gennemførelse af generelle økonomistyringsopgaver foranstalter afdelingen budgetlægning og budgetopfølgning med henblik på forelæggelse på ledelsesniveau. Afdelingen har ansvaret for håndtering af finanslov, STÅ-prognoser, huslejeprognoser samt universitetets budgettering og prognoser af fast løn, hvor budgetteringen gennemføres på personniveau. Endvidere har Budgetafdelingen ansvaret for indtægtsdækket virksomhed, kontering af finanslovsindtægter, bevillingsindmeldinger m.v. Afdelingen har en særlig rolle i forhold til universitetets fællesområde, hvor afdelingen varetager den konkrete budgetlægning, opfølgning og økonomistyring i samarbejde med områdecheferne.

Rapportering er en væsentlig del af økonomistyringen på SDU. Til løbende rapportering anvender SDU rapporteringsværktøjet QlikView, hvor Budgetafdelingen udvikler og vedligeholder en række rapporter og datamodeller. Hertil udarbejder afdelingen diverse statistiske opgørelser, ledelsesrapportering m.v.

Controllerafdelingen

Controllerafdelingens mål er at udføre service og kontrol til sikring af korrekt regnskab på tværs af SDU. Afdelingen er bl.a. ansvarlig for udarbejdelse af årsrapport og følger op på regnskabsmæssige interne kontroller og arbejdsgange samt optimerer disse.

Endvidere yder afdelingen support på universitetets økonomisystem samt deltager i udviklingen af  økonomisystemet.  
   
Udbudskontoret

Udbudskontoret indgår og koordinerer fælles aftaler på universitetets vegne. Udbudskontoret er ansvarlig for det elektroniske indkøbssystem, og afdelingen sikrer, at gældende lovgivning på indkøbsområdet overholdes. For mere information omkring Udbudskontoret se her.

Forskerservice-Økonomi

Forskerservice-Økonomi (FSØ) varetager den overordnede økonomistyring af SDU´s eksterne projekter, dvs. tilskudsfinansierede (forsknings)aktiviteter. FSØ fungerer som en rådgivende og vejledende funktion vedrørende økonomiske og praktiske problemstillinger gennem et projekts levetid fra ansøgningsfasen til projektafslutningen. FSØ udfører legalitetskontrol af regelsæt herunder godkendelse af ansøgningsbudgettter, udarbejdelse af regnskaber mm samt sikrer, at de rette forretningsgange er til stede fra start til slut i et projekt. FSØ er dermed vedr. økonomien bindeled mellem forsker/institut og eksterne bevillingsgivere samt revisorer.

 

SDU's regnskabsinstruks


Økonomiservice Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 17.12.2019