Menu

Organisationen

Forskning, undervisning, formidling og videnspredning på Syddansk Universitet er organiseret inden for fem faglige hovedområder:

Fakulteterne understøttes af:

  • Syddansk Universitetsbibliotek, der sikrer relevant information til forskere, undervisere og studerende på SDU. Udover biblioteksbetjening til SDU's ansatte og studerende betjener biblioteket også andre interesserede eksterne brugere, erhvervslivet og andre biblioteker. Læs mere om bibliotekets tilbud.
  • Fællesadministrationen, der består af alle de administrative og servicerende enheder, som understøtter de faglige miljøer.

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og er overfor ministeren ansvarlig for universitetets virke og samlede ressourcer. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinier for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Det er bestyrelsen, som indgår udviklingskontrakt med ministeren for Uddannelse og Forskning. Bestyrelsen ansætter rektor, lige som bestyrelsen efter indstilling fra rektor ansætter prorektor og universitetsdirektør. Bestyrelsen holder  fire møder om året.

Fællesrepræsentantskabet består af 10 eksterne medlemmer, som i henhold til vedtægten skal følge universitetets virksomhed og udvikling. Funktionsperioden er fire år med mulighed for genudpegning én gang. Medlemmerne af Fællesrepræsentantskabet er udpeget i deres personlige egenskab og skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Der skal være medlemmer fra erhvervslivet, fra uddannelses- og kulturinstitutioner og andre af universitetets offentlige og private brugere og aftagere.

SDU oprettede Fællesrepræsentantskabet i 2018 efter ændring af universitetsloven (LBK nr. 172 af 27. februar 2018). Ændringerne i loven vedrørte bestyrelsens og bestyrelsesformandens rolle og opgavevaretagelse. Ændringerne medførte oprettelsen af et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Efter offentligt opslag udpeger Fællesrepræsentantskabet syv medlemmer til udpegningsorganet, der udpeger bestyrelses­medlemmer efter indstilling fra indstillingsorganet. Udpegningsorganet og indstillingsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer af bestyrelsen opfylder betingelserne. Se nærmere i vedtægtens §§ 9-11.

Med etableringen af Fællesrepræsentantskabet blev Repræsentantskabet nedlagt. Repræsentantskabet blev etableret i 1998 i forbindelse med dannelsen af Syddansk Universitet.

Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, bestyrelsen har fastlagt.

Bestyrelsen, Fællesrepræsentantskabet og den daglige ledelse betjenes af Rektorsekretariatet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies