Skip to main content

Whistleblowerordning

Er du kommet i besiddelse af en viden om eller begrundet mistanke om eventuelle ulovligheder, alvorlige økonomiske uregelmæssigheder, forskningsuredelighed og krænkende adfærd på SDU, så kan du foretage en indberetning via nedenstående link.

Whistleblowerordningen behandler kun alvorlige forhold på SDU, så som:

  • strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
  • grove eller gentagne overtrædelser af etiske regler på forskningsområdet – f.eks. videnskabelig uredelighed
  • grove eller gentagne væsentlige overtrædelser af interne retningslinjer, f.eks. om regnskabsinstruks, indkøbspolitik, tjenesterejser, gavemodtagelse og regnskabsaflæggelse mv
  •  grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, herunder af seksuel karakter

SDU’s whistleblowerordning håndteres i et lukket it-system, som ikke sporer din IP-adresse. Det er muligt at foretage indberetningen anonymt.

Whistleblowerordningen har til formål

  • At øge mulighederne for, at ansatte,  samarbejdspartnere, eksterne personer, virksomheder og instanser kan ytre sig om kritisable forhold hos SDU uden at frygte for negative konsekvenser,
  • At beskytte personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen,
  • At opdage væsentlige fejl og forsømmelser og
  • At sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder, alvorlige økonomiske uregelmæssigheder, forskningsuredelighed og krænkende adfærd på SDU ved at disse oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af disse fremadrettet i SDU’s administration. 

Du kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen via dette link https://sdu.whistleblowernetwork.net

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold så detaljeret som muligt. Du bedes så vidt muligt dokumentere de forhold, som du videregiver oplysninger om.

Når du indgiver oplysninger via Whistleblowerportalen, er der i skabelonen mulighed for at vedhæfte dokumentation i digital form. Faktiske oplysninger og evt. dokumentation giver de bedste muligheder for at undersøge det forhold, som du indgiver oplysninger om.

Modtagelse af indberetninger i SDU’s Whistleblowerordning er organisatorisk forankret i Controllerafdelingen, Økonomiservice.

I den videre behandling af en sag bliver Rektorsekretariatet, HR-service eller Studieservice involveret afhængig af sagens karakter.

Afhængig af sagens karakter kan SDU benytte ekstern bistand i den videre behandling af en sag.

Ved modtagelse af indberetninger om grove forhold, vil rektoratet (rektor, prorektor og universitetsdirektør) eller bestyrelsesformanden blive orienteret.

Ja. Du kan indgive oplysninger anonymt til whistleblowerordningen. Hvis du vil være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart som adresse eller telefonnummer.

Det er via whistleblowerportalen muligt at kommunikere anonymt mellem whistlebloweren og SDU i forbindelse med sagsbehandlingen. SDU’s sagsbehandler kan derved bl.a. stille supplerende spørgsmål til anmelderen uden at kende vedkommendes identitet. På denne måde sikres det også, at sagen oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles.

Hvis du vil sikre, at du er anonym, skal du iagttage følgende:

  • Tilgå indberetningssystemet direkte ved at kopiere eller skrive URL-adressen over i en internet-browser i stedet for at klikke på et link
  • Lad være med at skrive dine egne personlige oplysninger.

Ved anmeldelse i whistleblowerportalen modtager anmelderen straks et autosvar, som bekræfter modtagelsen af anmeldelsen.

Personer, der indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, vil som udgangspunkt senest tre måneder efter indberetningen blive orienteret om sagens behandling.

Orienteringen kan dog i visse tilfælde være begrænset af regler om tavshedspligt mv. I særlige tilfælde, f.eks. ved komplekse indberetninger, vil fristen for orientering kunne forlænges til seks måneder.

De almindelige forvaltningsretlige regler finder anvendelse. En indberetning til whistleblowerordningen vil ikke i sig selv medføre, at whistlebloweren bliver part i en sag, herunder opnår de almindelige partsrettigheder (f.eks. partshøring, begrundelse, partsaktindsigt og mulig klageadgang). Der kan dog være tilfælde, hvor en whistleblower har partsstatus i en sag, som indberetningen omhandler eller giver anledning til.

Der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i navnet på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne.

Personer, der indgiver indberetninger til whistleblowerordningen, er beskyttet mod negative konsekvenser forbundet med en indberetning, som er afgivet i god tro.

Ved vurderingen af, om en indberetning er afgivet i god tro, skal det indgå, om den indberettende person havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at de indberettede oplysninger var omfattet af whistleblowerordningens anvendelsesområde

Ved behandling af sagen finder reglerne i forvaltningsloven,offentlighedsloven og databeskyttelseslovgivningen anvendelse.

Den person, som oplysningerne omhandler, vil normalt blive underrettet,hvis der indgives oplysninger om pågældende, ligesom den omhandlede person vil blive involveret i forløbet, hvis sagen realitetsbehandles. Den omhandlede person har i den forbindelse ret til at bede om at få rettet forkerte oplysninger.

Indberetningssystemet fungerer bedst i browserne Microsoft Edge og Google Chrome. Vær opmærksom på, at du har den seneste udgave af Microsoft Edge, da systemet ellers ikke vil virke.

Indberet her

Sidst opdateret: 27.04.2022