Syddansk Universitets Investeringspolitik

1. Formål
Formålet med investeringspolitikken er at definere rammerne for universitetets investering af overskydende likviditet med henblik på at optimere afkastet under hensyntagen dels til en begrænset risiko på de investerede midler, dels til universitetets samfundsansvar.

2. Lovgrundlag
I henhold til universitetsloven skal universitetets likvide midler anbringes i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler” (Anbringelsesbekendtgørelsen).

3. Ansvarsfordeling
Bestyrelsen godkender investeringspolitikken.

Direktøren foretager - efter delegation fra rektor - opfølgning på investeringspolitikken og udfærdiger investeringspolitikken og kontrollerer, at denne bliver efterlevet.

Økonomidirektøren har ansvaret for den løbende styring af investeringer og har ansvaret for, at direktøren hver måned modtager rapportering om udviklingen i universitetets investeringsportefølje fra Økonomiservice.

Økonomidirektøren skal sikre, at investeringsniveauet afpasses i forhold til det løbende likviditetsniveau.

4. Risikoeksponering
Syddansk Universitets investeringer fordeles på mindst to danske SIFI pengeinstitutter.

Investeringer skal ske i overensstemmelse med anbringelsesbekendtgørelsen med følgende skærpelser:

Min. %

Max. %

Værdipapirtyper

50

100

Danske stats- og realkreditobligationer samt skibs- og kommunekreditobligationer

0

20

Danske C25 aktier og udenlandske aktier samt erhvervsobligationer (Investment Grade)

0

40

Kontant indestående

 

Investering i erhvervsobligationer må kun ske, hvor seneste udløbsdato er kendt.

Den gennemsnitlige korrigerede varighed på porteføljens obligationer må maksimalt være 5 år.

Alle selskaber, som SDU investerer i, skal overholde UN PRI og UN Global Compact. 

5. Godkendelse
Sammen med en opgørelse over aktuelle placering af investeringer i værdipapirer skal investeringspolitikken forelægges bestyrelsen én gang årligt og godkendes ved ændringer heri.

Den seneste justering af investeringspolitikken er godkendt på bestyrelsesmødet den 4. juni 2018 og træder i kraft med virkning fra den 5. juni 2018.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies