Skip to main content
DA / EN

Personer

 Anna Lund Jepsen

 

Anna Lund Jepsen

Kontakt:
E:  alj@sam.sdu.dk
T 6550 1511
M 6134 2461

Anna Lund Jepsen er lektor på Institut for Virksomhedsledelse, SDU. Hun er cand.merc. og ph.d. i erhvervsøkonomi og forsker og underviser i projektledelse med særligt fokus på interessentsamspil og porteføljeledelse.

  
Deltager i projektet: 

Digital Transformation
 

 Anna Schneider Kamp

Anna Schneider-Kamp 

Kontakt:
E: anna@sam.sdu.dk


Anna Schneider-Kamp har en ph.d. i økonomi og forretningsadministration og er lektor på Institut for Virksomhedsledelse, SDU. Hun er tilknyttet forskningsgruppen Consumption, Culture & Commerce, og hendes forskningsfelt er sundhed og forbrug.

Anna Schneider-Kamps primære forskningsinteresse er at undersøge patienters dobbelte identitet som patienter og forbrugere – både på digitale self-care sites og i relation til det professionelle sundhedsvæsen. Hendes mål er at kvalificere debatter om forbruger- og patientinvolvering i sundhedsvæsenet og at nuancere den kulturelle forståelse og diversitet, der ligger bag narrativerne om sundhedsforbrug samt at afdække forbrugere/patienters nye roller og praksisser i relation til sundhed.

Hun udforsker og begrebsliggør socio-kulturelle aspekter af forbrug og sundhed i et kritisk tværfagligt perspektiv, som er rodfæstet i medicinsk sociologi og forbrugerkulturteori.


Deltager i projekterne:

mHealth – en virtuel brobygger mellem sundhedsprofessionelle og patienter 

Sociale mediers rolle i vaccineskepsis

Colorectal cancer screening: Patient Pathways (CoPPa)

Optimering af patientforløb gennem målrettede medicinske oplysninger

Patient Pathways

Brugerdiversitet i Health Information Systems (HISs)


 Dorthe Brogård Kristensen  

Dorthe Brogård Kristensen

Kontakt:
E: dbk@sam.sdu.dk


Dorthe Brogård Kristensen er professor med speciale i krydsfeltet mellem forbrugerkultur, medicinsk antropologi og STS (Science Technology and Society). Hun har ledet en række forskningsprojekter, som fokuserer på empirisk og teoretisk forståelse af snitfladen mellem menneske og teknologi. Hendes aktuelle interesser er self-tracking-teknologier, algoritmisk kultur, samt sundhed og forbrug.

Siden 2008 har Dorthe Brogård Kristensen været tilknyttet forskningsgruppen Consumption, Culture & Commerce ved Institut for Virksomhedsledelse på SDU, hvor hun bl.a. også har medvirket til udviklingen af Market and Management Anthropology-uddannelsen.

Dorthe Brogård Kristensen har publiceret sin forskning i New Media and Society, Journal of Consumer Culture, Critical Health Communication, Sociology of Health and Illness og Journal of Marketing Management.


Deltager i projekterne:

Beslutningsprocesser omkring kræftbehandling i det danske sundhedsvæsen

Kunstig intelligens som beslutningsværktøj i brystkræftscreening - et kvalitativt studie

 

 Elena Shulzhenko  

Elena Shulzhenko

Kontakt:
E: elena@sam.sdu.dk

 

Elena Shulzhenko er lektor i forskningsgruppen Management of People på Institut for Virksomhedsledelse, SDU. Inden for sundhed har hun forsket i modstand mod ny digital teknologi i hjemmeplejen og i de specialiserede kompetenceprofilers betydning for lægernes motivation på et sygehus. Hun arbejder p.t. på en artikel med titlen “Varieties of medical professionalism: specialized competence profiles and work motivation in a hospital” og har forskningsprojektet ”Nye digitale teknologiers påvirkning af sundhedsmedarbejderes velbefindende” under forberedelse.

Elena Shulzhenko har tidligere forsket i, hvordan implementering af nye ledelsesredskaber (lean og quality management) og standardisering påvirker arbejdspladser i produktionsvirksomheder.


 Eva Riis


Eva Riis


Kontakt:
E: evri@sam.sdu.dk

 

Eva Riis er lektor på Center for Integrerende Innovationsledelse, Institut for Virksomhedsledelse, SDU og studieleder for Master Projekt- og Innovationsledelse.

Hun er uddannet cand.polyt. med speciale i produktionsledelse og ph.d. i erhvervsøkonomi og forsker og underviser i projekter med særligt fokus på innovation organiseret som projekter, Governance af projekter og projektporteføljeledelse.


Deltager i projektet: 

Digital Transformation

 

 Henriette List  

Henriette List 

Kontakt:
E: hln@mobilize-nordic.com

 

Henriette List er ph.d.-studerende ved Klinisk Institut Radiologisk afdeling på OUH, Institut for Virksomhedsledelse SDU og Mobilize Strategy Conslting, hvor hun har været ansat som ledelseskonsulent siden 2017.

Henriette List er uddannet antropolog (cand.scient.anth.) med speciale i medicinsk antropologi fra Københavns Universitet i 2018. Hendes forskningsområde er sundhedsvæsenet, samarbejde og videndeling, kræftbehandling og ledelse af fagprofessionelle.

Deltager i projektet:

Beslutningsprocesser omkring kræftbehandling i det danske sundhedsvæsen


 Marianne Harbo Frederiksen  

Marianne Harbo Frederiksen 

Kontakt:
E: mha@sam.sdu.dk

 

Marianne Harbo Frederiksen er lektor i teknologi- og innovationsledelse ved Center for Integrerende Innovationsledelse på Institut for Virksomhedsledelse, SDU samt studieleder for universitetets kommende lederuddannelse, Master in Management of Technology. Hun er desuden tilknyttet Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på OUH, hvor hun er medlem af forskningsudvalget og medvejleder for ph.d.- og kandidatstuderende på Klinisk Institut.

Marianne Harbo Frederiksen er uddannet arkitekt med speciale i industrielt design og har arbejdet i forskellige industrier som designer, produktudvikler, udviklingschef og har desuden været medskaber af en startup. Hun har undervist og vejledt ingeniørstuderende på Det Tekniske Fakultet i mange år og siden 2021 også cand.merc.- og masterstuderende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt offentlige ledere i ledelse af digital transformation. Desuden har Marianne Harbo Frederiksen initieret, koordineret og bidraget til en række teknologiorienterede forsknings- og innovationsprojekter.

Hendes forskning fokuserer primært på behov, barrierer og muligheder for implementering og innovativ nyttiggørelse af ny teknologi, som fx droner og digital sundhedsteknologi.

Marianne Harbo Frederiksen anmelder også erhvervsbøger for Finans.dk og JP Erhverv med henblik på at inspirere private og offentlige ledere til at læse om emner relateret til teknologi, innovation, og ledelse.

For mere information: https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/mhf

Eksempler på forskningsprojekter:

Vurdering af forudsætninger og konsekvenser i forbindelse med implementering af digital patologi

HealthDrone/Sundhedsdroner


 Perle Møhl  

Perle Møhl 

Kontakt:
E: perlem@sam.sdu.dk

 

Perle Møhl er antropolog og dokumentarfilminstruktør. Hun blev ph.d. i 2005, og hendes forskning og metoder har fokuseret på hvordan verden erfares og viden medieres gennem visuelle og sensoriske teknologier i professionelle kontekster, hvor teknologi(er) medierer og orienterer beslutningstagning, såsom biometrisk grænsekontrol, overvågning og robotkirurgi.

Hendes forskningsmæssige fokusområder er teknoantropologi, visuel og sensorisk antropologi, AI, overvågning og billedteknologier, robotkirurgi, grøn omstilling indenfor transportområdet samt identitetspolitik blandt indfødte folk og befolkninger i landdistrikter.

Deltager i projektet:

Kunstig intelligens som beslutningsværktøj i brystkræftscreening - et kvalitativt studie


 Kathrine Rayce  

Kathrine Rayce  

Kontakt:
M: 29250807
E: Kathrine.rayce@rsyd.dk
linkedin.com/kathrinerayce

 

Kathrine Rayce er sygeplejerske, sundhedsfaglig kandidat (cand. Scient. San) og postdoc. Kathrine arbejder dels som Medicinsk Teknologi Vurderingskonsulent (MTV) på Odense Universitetshospital, hvor hun evaluerer nye teknologier og forsker i, hvordan patienter og deres pårørende oplever en dagligdag med (kronisk) sygdom, og hvad det betyder for dem, når teknologier bliver en del af hverdagen - især, hvilke nye praksisser det afstedkommer. De sundhedsprofessionelle er også en del af denne forskning: Hvordan oplever de at arbejde med teknologier, og hvordan påvirker det deres praksisser?
Kathrine er desuden tilknyttet Institut for Virksomhedsledelse, SDU, som postdoc.

I forbindelse med sin ph.d.-afhandling forskede Kathrine Rayce tværfagligt. Hjemme hos patienter med meget svær KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) samt blandt de forskellige sundhedsprofessioner og deres forskellige praksisser i kommuner og på hospitaler. Med etnografisk feltarbejde som metode var målet at generere viden om, hvordan teknologi bliver eller ikke bliver en del af dagligdagen og de professionelle praksisser for alle involverede, samt hvordan teknologi altid ændrer de tidligere praksisser.
Læs mere om ph.d.-projektet her.

Kathrine Rayce seneste forskning var på en OUH afdeling, hvor mere end 20 digitale teknologier blev udviklet eller implementeret over en periode på tre år (Digital Vision). Hidtil har der kun været udført forskning i én teknologi ad gangen, mens dette projekt har udforsket metoder til at få viden om, hvordan sundhedspersonalet oplever at arbejde med flere nye digitale teknologier samtidig. De foreløbige resultater indikerer, at løsningerne handler om at tilpasse og mediere de professionelle praksisser, hvis de skal være meningsfulde for alle involverede.

Det kommende forskningsprojekt på OUH, Digital Vision II, retter fokus mod at forbedre patientforløb tværfagligt ved hjælp af digital teknologi. I dette projekt vil Kathrine Rayce have fokus på en forskningsbaseret evaluering af projektet over en toårig periode.

Deltager i projektet: 

Digital Vision


 Søren Askegaard  

Søren Askegaard 

Kontakt:
E: aske@sam.sdu.dk
T: 6550 3255

 

Søren Askegaard er professor i marketing på Institut for Virksomhedsledelse, SDU. Her grundlagde han forskningsgruppen Consumption, Culture and Commerce og har både været leder af forskningsgruppen og institutleder. Desuden har han haft gæsteprofessorater i USA, Sverige, Finland og Frankrig.

Søren Askegaards forskningsinteresser er indenfor forbrugerkulturteori med særligt fokus på forbrugersamfundets kulturelle logikker, og han har bl.a. bidraget til forskning i sociale forestillinger om mad og sundhed og forbrugerlogikker i sundheds- og plejesektoren.

Han var fra 2008-2014 tilknyttet Journal of Consumer Research som redaktør og er medlem af redaktionen i tre andre internationale marketingtidsskrifter. Søren Askegaard er desuden medstifter af den europæiske Doctoral School of Consumer Culture Theorizing og stifter af Masterprogrammet i Market & Management Anthropology. Endelig er han præsident i det internationale Consumer Culture Theory Consortium (2020-2023).

Deltager i projekterne:

Sociale mediers rolle i vaccineskepsis 

Colorectal cancer screening: Patient Pathways (CoPPa) 

Forsiden


Sidst opdateret: 27.11.2023