Skip to main content

SDU's Gender Equality Plan arbejde - hvem og hvad?

Hvem?

Hele SDU's ligestillingsorganisation og alle ledelseslag er involveret i SDU's GEP-arbejde.  Ansvaret ligger entydigt hos ledelsen (direktionen, dekaner/institutledere og direktør/områdechefer), og understøttes af SDU’s ligestillingsudvalg (både centralt og lokale) og GET. Udforsk listen nedenfor for at læse mere om ansvar- og opgavefordeling.

Aktører, ansvar og opgaver i SDUs GEP

ANSVAR:  Direktionen sætter og sikrer den overordnede retning og rammerne for SDU's strategiske ligestillingsindsats. Direktionen har ansvar for at sikre løbende orientering og inddragelse af rådgivende, kollegiale organer.

OPGAVER:  Direktionen

 • behandler SDU’s GE-Beretning én gang årligt
 • deltager i reviewmøder med IGAB og GET én gang årligt
 • sikrer løbende orientering om SDU’s strategiske ligestillingsindsats til organisationen

ANSVAR:  CLiU har ansvaret for at igangsætte udarbejdelse af den årlige SDU GE-Beretning og for sparringsbesøg på FAK/FO. CLiU har sin egen forretningsorden, der udmønter sammensætning og kommissorium.

OPGAVER:  På det første møde i året verificerer SDU's CLiU en samlet procesplan for udarbejdelsen af det kommende års SDU GE-Beretning, herunder:

 • fastsættelse af deadline for fremsendelse af FAK/FO's GE-Beretninger til GET, der sammenskriver en SDU GE-Beretning på vegne af CLiU
 • behandling ved CLIU af SDU’s GE-Beretning
 • besøgsplan som 'kritisk ven' på de vedkommende FAK/FO for det kommende år
 • fastsættelse af tid for drøftelse og godkendelse af GE-Beretninger på direktionsmøde

Det centrale Ligestillingsudvalg besøger hvert år halvdelen af universitetets FAK / FO ved såkaldte ’kritisk ven’-besøg, hvor repræsentanter fra CLiU sparrer med FAK / FO’s ledelse og lokale LiU om deres ligestillingsindsatser og spørgsmål / forhold vedrørende deres GE-Beretning. Disse besøg udgør stammen i opfølgningen på SDU’s lokale ligestillingsindsatser. Besøgene kvalificerer CLiU’s arbejde som rådgivende organ for direktionen. Besøgene vil typisk finde sted i forårssemesteret i andet år i de respektive hovedområders GEP-cyklus.
CLiU har ansvar for at godkende udkastet til SDU’s GE-Beretning, når det foreligger fra GET, og inden den indstilles til direktionen. 

ANSVAR:  Dekan / universitetsdirektør har ansvar for at igangsætte udarbejdelsen af henholdsvis fakultetets og fællesområdets GE-Beretning med input fra institutledere og områdechefer. Dekan / universitetsdirektør har ansvar for at allokere ressourcer til administrativ support og datatilvejebringelse og -bearbejdning til udarbejdelsen af FAK / FO GE-Beretninger. Dekan / Universitetsdirektør har ansvar for at sikre løbende orientering og inddragelse af rådgivende, kollegiale organer på eget hovedområde.

OPGAVER:

 • på FAK igangsætter dekanen en gang årligt udarbejdelsen af FAK’s GE-Beretning. Dette foregår i samarbejde med fakultetets lokale LiU med input fra institutterne om deres lokale aktiviteter. Fakultetets ledelse kan vælge at initiere indsatser og aktiviteter, der omfatter hele fakultetet. Det bemærkes, at der er forskel på omfanget og kravene til afrapporteringen i den årlige lokale GE-Beretning alt efter om fakultetet er i År 1 eller År 2 i deres respektive toårige cyklus.
 • på FO igangsætter universitetsdirektøren en gang årligt udarbejdelsen af FO’s GE-Beretning. Dette foregår i samarbejde med FO’s lokale LiU med input fra områderne om deres lokale aktiviteter. FO’s ledelse kan vælge at initiere indsatser og aktiviteter, der omfatter hele FO. Det bemærkes, at der er forskel på omfanget og kravene til afrapporteringen i den årlige lokale GE-Beretning alt efter om FO er i År 1 eller År 2 i deres toårige cyklus.
 • FAK / FO mailer deres færdige GE-Beretning til GET, der samskriver til en samlet og samlende SDU GE-Beretning.
 • inviterer til et årligt evalueringsmøde, hvor CLiU deltager. Herudover kan GET og udvalgte nøglepersoner også inviteres.

ANSVAR: Institutledere (også fakultetssekretariatschefer) og områdechefer har mindst én gang hvert andet år ansvar for at identificere indsatsområder og definere målsætninger, der med rimelighed kan monitoreres og indfris hen over en toårig periode, samt at indrapportere disse til Fakultet henholdsvis FO til udarbejdelse af hovedområdets årlige GE-Beretning. Det bemærkes, at for at sikre kontinuitet og bæredygtig, langsigtet udvikling kan indsatsområder med fordel identificeres for længere end to år ad gangen, og derfor også have længere målsætninger, der strækker sig over flere år. Institutledere / områdechefer har ansvar for at sikre løbende orientering og inddragelse af rådgivende, kollegiale organer i egen enhed.

OPGAVER:  Institutlederen/områdechefen 

 • formulerer én gang hvert andet år (se dog bemærkning ovenfor) målsætninger for instituttets/områdets ligestillingsarbejde og igangsætter 1-2 aktiviteter inden for udvalgte indsatsområder, der med rimelighed kan gennemføres hen over den kommende toårige periode. IL / OC forventes at involvere (udvalgte) medarbejdere i dette arbejde
 • inddrager relevante lokale aktører, herunder fx LiU-medlemmer
 • indrapporterer oversigt og beskrivelse af valgte indsatsområder til FAK / FO til brug for udarbejdelsen af FAK / FO’s årlige GE-Beretning
 • indhenter sparring og støtte fra det lokale ligestillingsudvalg og GET

ANSVAR: Administrative områder, funktioner og enheder i SDU’s Fællesområde har i kraft af deres organisatoriske opgave et særligt ansvar for at sikre, at GE-perspektiver integreres i deres konkrete opgaveløsning. Dette er som udgangspunkt led i SDU’s overordnede strategiske GE-arbejde

OPGAVER:  Områdechefer/funktionsledere 

 • koordinerer GE-indsatser og GEP-aktiviteter i forhold til egne organisatoriske forløb og indsatser i samarbejde med GET og dekaner/direktion
 • inddrager relevante medarbejdere og organer
 • indrapporterer oversigt og beskrivelse af hvordan GE integreres i indsatser til brug for udarbejdelsen af SDU’s årlige GE-Beretning
 • indhenter sparring og støtte fra det centrale og det lokale ligestillingsudvalg samt GET

ANSVAR: FAK / FO’s lokale LiU udgør støtte og samarbejdspartner for henholdsvis institutledere/områdechefer og fakultetsledelse/fællesområdeledelsen i deres ligestillingsindsatser. Det lokale LiU har ansvar for at formidle årets procesplan samt sikre drøftelsen af FAK / FO’s årlige GE-Beretning i FAK / FO-ledelsen. 

OPGAVER:  Fakulteternes og fælllesadministrationens lokale ligestillingsudvalg 

 • sparrer med IL /OC på disses invitation
 • sparrer med dekan/fakultetsledelse henholdsvis direktør / FO’s ledelse
 • tager initiativ til GE-aktiviteter og indsatser på FAK-/ FO-niveau efter aftale med dekan/fakultetsledelse henholdsvis direktør / FO’s ledelse
 • bidrager aktivt til FAK / FO’s GE-aktiviteter og implementering
 • udarbejder den årlige FAK / FO GE-Beretning på vegne og i samarbejde med FAK/FO ledelsen

ANSVAR:  GET understøtter og bidrager med proceshjælp og ekspertise til institutters/områders og FAK / FO’s ligestillingsindsatser samt med sagsbehandling og sekretariatsbetjening i forhold til udarbejdelse af SDU’s GE-Beretning. GET fungerer som kontaktpunkt for SDU’s IGAB og vært for IGAB’s review-møder med direktionen samt SDU’s nationale GE-symposier og LiU-masterclasses.

OPGAVER:  GET

 • sammenfatter SDU’s GE-Beretning på vegne af CLiU
 • udarbejder indstilling om SDU’s ligestillingsarbejde til direktionen
 • inviterer til og faciliterer SDU’s årlige IGAB-begivenheder (oktober): Review-møde med Direktionen, Masterclass med LiU og SDU’s nationale GE-symposier

 

Hvad?

SDU's GE-beretninger, både den offentligt tilgængelige SDU-beretning og de lokale GE-Beretninger fra fakulteter og fællesadministration, følger sammen struktur. Du kan læse mere om de forskellige afsnit nedenfor.

GE-Beretningers indhold og struktur på SDU

Afsnit A indeholder en opfølgning på det forgangne års GE-Beretning, eksempelvis aktiviteter, kommunikation, politikker, strategier mm. 

Heri indgår bemærkninger og anbefalinger fra ’kritisk ven’-besøgene (på FAK-/FO-niveau fra det Centrale Ligestillingsudvalg hvert andet år og på SDU-niveau fra IGAB hvert år)


Afsnit B er en strategisk analyse af FAK/ FO’s samlede ligestillingsindsats, aktiviteter og initiativer.

Der er metodefrihed til, hvordan den strategiske analyse laves, men det kan fx ske gennem en SWOT-analyse, hvor styrker, svagheder, muligheder og trusler relateret til FAK / FO gennemgås.

Afsnittet fokuserer på generelle aspekter internt, i omverdenen og i den erhvervs- og samfundsmæssige kontekst. I besvarelsen af punktet kan både eksterne og interne forhold inddrages.


Afsnit C præsenterer status på udvalgte indsatsområder/aktiviteter på Fakultetets institutter/FO’s områder.

Indsatser og aktiviteter kan være strategiske initiativer på fakultetsniveau / fællesområdet og/eller på institutter / områder.


Afsnit D gælder udelukkende for fakulteterne. Det indeholder status og refleksion vedrørende Fakultetets nøgletal i relation til kønssammensætning af VIP-personale og ledelse; derudover status og refleksion vedrørende rekrutteringsdata, herunder nøgletal i relation til rekruttering af nyansatte VIP, kønssammensætning af kvalificerede ansøgere, kønssammensætning af ansøgere og bedømmelsesudvalgs kønssammensætning.
Data trækkes i SDU’s Gender Statistics.  

Afsnit E er en opsamling på afsnit A-D, hvor de afrapporterede indsatser, aktiviteter og initiativer samt tilhørende refleksioner danner grundlag for den kommende periodes action plan (der i den efterfølgende afrapporterings år udgør afsnit A).

Afsnit E drøftes på FAKs/FO’s møde hvert andet år med repræsentanter fra CLiU (’kritisk ven’-besøg).

GE-Beretningers indhold og struktur

Afsnit

Beskrivelse

A. Opfølgning på foregående GE-B

Afsnit A indeholder en opfølgning på det forgangne års GE-Beretning, eksempelvis aktiviteter, kommunikation, politikker, strategier mm.

Heri indgår bemærkninger og anbefalinger fra ’kritisk ven’-besøgene (på FAK-/FO-niveau fra det centrale Ligestillingsudvalg hvert andet år og på SDU-niveau fra IGAB hvert år)

B. Strategisk analyse

Afsnit B er en strategisk analyse af FAK/ FO’s samlede ligestillingsindsats, aktiviteter og initiativer og skal for hvert hovedområde gennemføres hvert andet år, i begyndelsen af deres to-årige cyklus (GEP-År 1).

Der er metodefrihed til, hvordan den strategiske analyse laves. En mulig model er en SWOT-analyse, hvor styrker, svagheder, muligheder og trusler relateret til FAK / FO gennemgås.

Afsnittet fokuserer på generelle aspekter internt, i omverdenen og i den erhvervs- og samfundsmæssige kontekst. I besvarelsen af punktet kan både eksterne og interne forhold inddrages.

C. Status på udvalgte indsatsområder

Afsnit C præsenterer status på udvalgte indsatsområder/aktiviteter på alle organisatoriske niveauer. Denne udfærdiges hvert år på SDU niveau, men kun hvert andet år på FAK / FO niveau, i deres GEP-År 2.

Indsatser og aktiviteter kan være strategiske initiativer på SDU-niveau, fakultetsniveau / fællesområdet og / eller på institutter / områder.

D. Status på

nøgletal

Afsnit D gælder udelukkende for SDU og fakulteterne og skal udfærdiges hvert år. Det indeholder status og refleksion vedrørende nøgletal i relation til SDU’s medarbejder- og studenterbestand, herunder sammensætning af VIP-personale og ledelse; refleksion vedrørende rekrutteringsdata, herunder nøgletal i relation til rekruttering af nyansatte, sammensætning af kvalificerede ansøgere, samt for VIP sammensætning af ansøgere og bedømmelsesudvalgs sammensætning. Data omfatter blandt andet kønssammensætningen af ovenstående parametre, baseret på det danske CPR-register og den databehandling, som dette muliggør.

Data trækkes i SDU’s Gender Statistics.

E. Fremadrettet GE-action plan

Afsnit E er en opsamling på afsnit A-D, som udfærdiges hvert år på SDU niveau, og i det andet år af deres respektive GEP-cyklus på FAK / FO-niveau.

De afrapporterede indsatser, aktiviteter og initiativer samt tilhørende refleksioner danner grundlag for den kommende toårige periodes action plan (der i den efterfølgende afrapportering udgør afsnit A).

Afsnit E drøftes på FAKs / FO’s møde hvert andet år med repræsentanter fra CLiU (’kritisk ven’-besøg)


 

Vil du udforske de tidligere årsrapporter for ligestillingsarbejdet fra før 2020, finder du dem på SDU's Centrale Ligestillingsudvalgs sider; i årsrapporterne kan du bl.a. finde eksempler på tidligere indsatsområder (herunder mødekultur, rekruttering og trivsel blandt internationale medarbejdere) og dataanalyser (af bl.a. ansøgere til videnskabelige stillinger).

Bliv klogere på SDU's proces for GEP-arbejdet

Udforsk hele kvalitetssikringsmodellen for GEP-arbejdet, herunder årscyklussen og procesplanen.

SDU's GEP

Hvad er en 'kritisk ven'?

En 'kritisk ven' er en betroet person eller gruppe, som støtter andres læring og udvikling gennem kritisk- konstruktive spørgsmål og feedback, baseret på data og ud fra en outsiders perspektiv. Det centrale ligestillingsudvalg besøger hovedområdernes ledelse og ligestillingsudvalg undervejs i deres toårige cyklus i rollen som ’kritisk ven’.

Læs mere om processen

Sidst opdateret: 05.09.2021