Skip to main content

Praktik

Information til praktikstedet vedr. praktikforløb for studerende på kandidatuddannelsen i psykologi, Syddansk Universitet.

 

Praktikanter er BA i psykologi og vil efter endt praktik kun mangle at skrive speciale.

Praktikken starter i februar og slutter ultimo december.

Der er i alt 65 praktikdage. Praktikperioden kan variere i intensitet.

Ferie aftales mellem praktiksted og praktikant.

De studerende deltager under praktikken i undervisning på SDU.

Praktikstedet forventes at tage hensyn til dette i planlægningen af praktikdagene.

• Der vil være 4 returdage i foråret og 4 returdage i efteråret med fokus på professionsrefleksion, lovgivning og etik, anvendt metode og anvendt psykologi
 
• Derudover følger de studerende ét fag som forventes at ligge én dag om ugen både forår og efterår.

• Undervisningen er som regel placeret onsdag og fredag, men der er ikke undervisning hver uge. Der er en eksamen i juni.
Praktiksteder laver en beskrivelse af praktikstedet, og de aktiviteter det forventes, at den studerende vil indgå i.

Praktikplanen bruges blandt andet af de studerende, når de skal prioritere deres ønsker om praktiksteder.

Det er praktikvejlederens ansvar at praktikken afvikles, evalueres og dokumenteres.

Praktikvejlederen kan uddelegere dele af ansvarsområderne til andre på praktikstedet, dog undtaget praktiksamtalerne.

Praktikvejlederen er uddannet psykolog.
Praktikstedet får november/december informationer om, hvem der kommer i praktik. Praktikstedet fremsender relevante informationer til de(n) studerende. Praktikvejlederen afvikler nedenstående samtaler med de studerende

Forsamtale: Der kan afholdes forsamtale i løbet af december med forventningsafstemning, og der laves præcise aftaler om praktikstart og det videre forløb.

Opstartssamtale: Ved denne samtale gennemgås målene for praktikken i relation til de aktiviteter, der er på stedet, og de muligheder den studerende har for at kunne udføre selvstændige arbejdsopgaver under supervision.

Midtvejssamtale: Det vurderes i hvilken grad målene for praktikken er opfyldt. Formålet er at sikre, at den studerende får mulighed for at nå alle mål og hvis muligt nå en så høj grad af selvstændighed som praktikstedet og den enkelte studerendes progression tillader.

Afsluttende evalueringssamtale: Ved samtalen fastslås, om den studerende har nået målene for praktikken, og forløbet evalueres. Den studerende skal have klarhed over stærke og svage sider, således at den studerendes fremtidige indsatsområder står klart for den studerende. Ved manglende målopfyldelse skal årsagerne fastslås, og hvilke handlemuligheder der er i forhold hertil.

Det forventes, at praktikanten får regelmæssig supervision, i alt 20 timer for en studerende, uanset de forskellige rammer på praktikstedet.

Supervisoren er uddannet psykolog.

Praktikvejlederen skal ved praktikkens afslutning indsende et dokumentationsark til Institut for Psykologi, hvor det dokumenteres med underskrift, at den studerende har bestået praktikken. Arket fremsendes af Institut for Psykologi til praktikstedet.

Praktikken bestås, når:

 •  Praktikanten har 65 fuldtids praktikdage, hvor fuld tid svarer til en 37 timers arbejdsuge.
 • Praktikanten deltager aktivt i 20 timers supervision. 
 • Praktikanter deltager aktivt i tre individuelle praktiksamtaler.
  Som minimum deltager praktikant og praktikvejleder.
 • Praktikmålene i studieordningen vurderes bestået af praktikvejlederen ved den afsluttende samtale.

 Der ydes kompensationsbetaling til praktikstedet for supervision og vejledning.
Institut for Psykologi arrangerer hvert år et temamøde for alle praktikvejledere. Her orienteres om nye tiltag indenfor området, og aktuelle problemstillinger kan diskuteres.

Ved afslutning af praktikforløbet skal den studerende kunne:

 • Indsamle relevant viden gennem fx journaler, samtale, interview eller litteratur.
 • Udrede, vurdere og justere på psykologfaglige indsatser i forhold til metoder, færdigheder, procedurer og målsætning.
 • Afdække og samarbejde med relevante parter fx klienter, pårørende, kolleger og organisationer omkring psykologfaglige indsatser.
 • Mundtligt og skriftligt formidle informationer om psykologfaglige indsatser. 
 • Indgå relevant i egen supervision i forhold til blandt andet psykologrolle og læringsbehov.
 • Omsætte refleksioner og diskussioner til egen praksis.
 • Samarbejde etisk forsvarligt med involverede parter.
 • Reflektere over psykologens funktioner og arbejdsopgaver i praktikvirksomheden herunder særlige udfordringer eller problemstillinger.

Gennem modulet arbejdes mod samme grad af selvstændighed, som man ville forvente af en nyuddannet psykolog, dog arbejder den studerende under supervision.

I den lokale praktikplan konkretiserer praktikvirksomheden de fagspecifikke mål samt den forventede progression og grad af selvstændighed.

Kontakt Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Praktikteamets mailadresse: psykpraktik@health.sdu.dk

Praktikteamet
Lektor Nina Rottmann
Mail: nrottmann@health.sdu.dk
Tlf. 6550 4012

Specialkonsulent Anne-Christina Nielsen
Mail: acnielsen@health.sdu.dk
Tlf. 6550 2782

Sidst opdateret: 19.10.2023