Skip to main content

Kompetenceprofil

I løbet af din studietid ved kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier opbygger du som studerende en lang række kompetencer, der ikke blot gør dig til USA-ekspert, men også giver dig et humanistisk overblik, som mange virksomheder og institutioner vil være interesserede i. Følgende præsentation af disse kompetencer bygger på 2007-studieordningen for kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier:

Formålet med kandidatuddannelsen er efter højeste akademiske niveau at uddanne kandidater i Amerikanske Studier, således at den studerende til slut behersker den skriftlige videnskabelige fremstilling i kandidatspecialet med de krav, som dertil hører. I løbet af uddannelsen løser den studerende på egen hånd en række opgaver, der stiller krav om analyse og projekttilrettelæggelse, således at den færdige kandidat vil stå godt rustet til at møde arbejdsmarkedet i dets fulde bredde, fra informationssektoren (herunder IT og massemedier) over forskningssektoren til erhvervslivet. Kandidatens kompetencer kan opdeles i intellektuelle, faglige og praksisorienterede. Uddannelsen stræber mod følgende kompetencemål:

 

På generelt akademisk niveau:

1. sikkerhed i at tilegne sig ny viden og anvende den formålsbestemt

2. sikkerhed i at søge og finde informationer, analysere og forstå disse samt vurdere dem kritisk

3. fortrolighed med selvstændigt at kunne tilrettelægge sin arbejdstid og prioritere arbejds­op­gaver

4. rutine i at kunne indgå i teams, herunder at kunne modtage kritik af egne arbejder og give konstruktiv kritik af andres

5. fortrolighed med at læse akademiske tekster på amerikansk engelsk

6. rutine i at udtrykke sig skriftligt og mundtligt på akademisk niveau på amerikansk engelsk

7. rutine i at overholde deadlines og omfangsbestemmelser

8. fortrolighed med at overskue større informationsmængder og uddrage essensen heraf

9. fortrolighed med at fordybe sig i udvalgte problemstillinger

10. fortrolighed med tværfagligt arbejde

11. fortrolighed med forskningsprocessen, dvs. at kunne opstille en kvalificeret problemstilling og gennemføre en analyse på baggrund af relevant materiale, herunder at tage kritisk stilling til andres arbejder

 

På specifikt fagligt niveau for Amerikanske Studier er kandidatuddannelsen opbygget med henblik på tilegnelse af dels viden om disciplinen Amerikanske Studier og dels indsigt i, hvordan denne viden skabes. Viden om Amerikanske Studier skal her forstås som et grundigt kendskab til disciplinen Amerikanske Studier i dets litterære, kulturelle og historiske totalitet – dels hvad angår overordnede sammenhænge og tværfaglige indsigter, dels som specialiserede nedslag i udvalgte temaer eller epoker. Kendskab til skabelsen af viden om Amerikanske Studier skal forstås som fortrolighed med fagets teorier og metoder – dels i et analysestrategisk perspektiv med henblik på tilegnelsen af redskaber og forundinger for selvstændig udarbejdelse af opgaver på akademisk niveau, dels i et rent erkendelses- og videnskabsteoretisk perspektiv.

 

Dette dobbeltsigte går på tværs af kandidatuddannelsens bestanddele, men den studerende kan sammensætte sin uddannelse, så vægtningen bliver større på det ene felt end det andet. Det tilstræbes, at de to sider forenes i specialet.

 

Specialet afføder praksiskompetencer, så som:

- selvstændigt at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger og gennemføre undersøgelser, der fremskaffer det nødvendige beslutningsgrundlag

- at forestå udviklingsarbejde på baggrund af videnskabelige og teoretiske metoder

- ud fra et kombineret humanistisk perspektiv og en detailviden om amerikanske forhold at kunne arbejde inden for informations- og forskningssektoren, det internationale erhvervsliv og en række internationale organisationer

Sidst opdateret: 26.02.2018