Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Adgangskursus som blokeksamen
Du kan vælge mellem to forskellige forløb, hvis du tager Adgangskursus som blokeksamen - det 1-årige og det 1 1/2-årige forløb. Adgangskursus starter på disse tidspunkter:

• Det 1-årige Adgangskursus starter kun i august.
• Det 1 1/2 -årige Adgangskursus starter kun i januar.

Du ender med at have det samme faglige niveau med begge forløb, men der er forskel på det ugentlige antal skematimer, og der er forskel på, hvor mange timers undervisning, du får i matematik. Der er erfaringsmæssigt et stort arbejdspres på det 1-årige forløb. Ved at vælge det 1 1/2 -årige forløb får du altså færre ugentlige skematimer og samtidig et højere totalt timetal i matematik.

En del af vores studerende vælger det 1 1/2-årige forløb. De ønsker f.eks. at have mere tid til familien eller til deres fritidsinteresser. For nogle er det lang tid siden, de sidst sad på skolebænken, og så kan det være rart at have mere tid. Og så giver det mere tid til fordybelse. Men fagene og prøverne er de samme, uanset hvilken model du vælger.
Studerende, der tager Adgangskursus som blokeksamen, kan modtage SU, hvis de har mere end 23 lektioner om ugen.

Adgangskursus som enkeltfag/supplering
Du kan bruge adgangskurset som enkeltfagssupplering i samtlige udbudte fag. Men da de fleste har behov for supplering i matematik, fysik og kemi, gennemfører vi generelt 2 forskellige suppleringsforløb – et ½ -årigt og et 1-årigt. Bemærk at det 1-årige forløb kun starter i august, det ½ -årige kun i januar. 

Undervisningen foregår i dagtimerne og afsluttes med en eksamen.

Supplering på ½ år
På et ½ år kan du supplere i:
• Matematik til et særligt B-niveau, der giver adgang til ingeniøruddannelser (hvert efterår).
• Matematik fra B-niveau til A-niveau (hvert forår)
• Kemi C (forår og efterår)
• Kemi B (hvert forår)
• Engelsk C (forår og efterår)
• Engelsk B (hvert forår og efterår)

Adgangskursus i Odense udbyder pt. ikke supplering som turbo-kurser. Det betyder, at du ikke kan modtage SU for at supplere hos os. Undervisningen er gratis. Dog kan der være udgift til bøger m.m.

Supplering på 1 år
På det 1-årige forløb - der kun starter i august - kan du supplere i alle adgangskursets fag. Det giver naturligvis mere tid end på et forløb over ½ år.

Mulighed for tilvalgsfag
Du skal have et tilvalgsfag i løbet af adgangskursus. I øjeblikket kan du vælge mellem Engelsk B og Kemi B. Samfundsudviklingen eller interessen blandt de studerende kan gøre, at der kan udbydes yderligere fag, hvis der er tilstrækkelig mange interesserede.

Undervisningen
Undervisningen foregår som klasseundervisning og varetages af erfarne undervisere. I tilknytning hertil er der obligatoriske laboratorieøvelser i fagene fysik og kemi. Med 36 ugentlige lektioner og dertil hørende forberedelse er der tale om et meget intensivt kursus, der kræver vilje og en seriøs indsats! Men er den rette indstilling til stede, gennemfører langt de fleste af de studerende kurset på normeret tid.

Matematik
Målet med undervisningen i matematik er at give dig et for ingeniøruddannelserne relevant kendskab til fundamentale matematiske begreber, metoder og tankegange. Der lægges vægt på, at matematikken er såvel et praktisk værktøj som et teoretisk beskrivelsesmiddel. Du skal opøve evnen til at udtrykke matematisk prægede overvejelser og argumenter klart i tale, skrift og grafik. Blandt emnerne er aritmetik, geometri, differentialregning, integralregning og vektorer.

Fysik
Fysikundervisningen skal give dig så megen viden om og forståelse for grundlæggende fysiske begreber, at du er i stand til at arbejde videre med fysiske problemstillinger på ingeniørstudiet. For at knytte teorien til praktiske problemstillinger udføres obligatoriske laboratorieøvelser. Blandt emnerne er mekanik, termodynamik, bølger, elektricitet samt kerne- og atomfysik.

Kemi
Formålet med kemiundervisningen er at give dig en basisviden, der bl.a. skal danne grundlag for den videre undervisning i fag som fx miljø, materialeteknologi, polymerkemi og biokemi. Teori og praktisk laboratoriearbejde knyttes sammen ved hjælp af obligatoriske kemiøvelser. Blandt emnerne kan nævnes det periodiske system, syrer, baser, mængdeberegninger, uorganisk og organisk kemi.

Dansk
Målet med undervisningen er, at du udvikler din formuleringsevne, samt at du vænner dig til at vurdere og forholde dig kritisk til tekster og massekommunikative udtryksformer. Endvidere får du gennem undervisningen et omfattende kendskab til egen og andre kulturformer.

Engelsk
Vi lægger vægt på, at du udbygger færdighederne i at forstå, tale og læse sproget i både almen og teknisk/naturvidenskabelig sammenhæng: Gennem engelskundervisningen får du endvidere et grundlæggende kendskab til samfundsforhold og kultur i verdens engelsktalende områder.

Valgfag
Foruden de obligatoriske fag indeholder adgangskurset også et valgfag i 2. eller 3. semester. Du kan vælge mellem engelsk B og kemi B. Studerende på 1 ½ års holdet i Odense har mulighed for at vælge begge valgfag.

Eksamen
For at bestå adgangseksamen kræves et gennemsnit på mindst 02 uden oprunding. Gennemsnittet beregnes af samtlige karakterer, inklusive karakterer i valgfag, som du har opnået på adgangskursus eller ved merit fra anden uddannelse.

Enkeltfagsstuderende skal mindst have karakteren 02 i det pågældende fag for at bestå faget. Hvis der i et fag er flere prøver, er det gennemsnittet af prøvekaraktererne uden oprunding, der skal være mindst 02.Studieordning, undervisning og eksamen

Se studieordning og regler for undervisning og eksamen.

Læs mere her

Sidst opdateret: 11.11.2020