Skip to main content

Mere om studiet

 

Undervisningen
Undervisningen foregår som klasseundervisning og varetages af erfarne undervisere. I tilknytning hertil er der obligatoriske laboratorieøvelser i fagene fysik og kemi. Med 36 ugentlige lektioner og dertil hørende forberedelse er der tale om et meget intensivt kursus, der kræver vilje og en seriøs indsats! Men er den rette indstilling til stede, gennemfører langt de fleste af de studerende kurset på normeret tid.

Matematik
Målet med undervisningen i matematik er at give dig et for ingeniøruddannelserne relevant kendskab til fundamentale matematiske begreber, metoder og tankegange. Der lægges vægt på, at matematikken er såvel et praktisk værktøj som et teoretisk beskrivelsesmiddel. Du skal opøve evnen til at udtrykke matematisk prægede overvejelser og argumenter klart i tale, skrift og grafik. Blandt emnerne er aritmetik, geometri, differentialregning, integralregning og vektorer.

Fysik
Fysikundervisningen skal give dig så megen viden om og forståelse for grundlæggende fysiske begreber, at du er i stand til at arbejde videre med fysiske problemstillinger på ingeniørstudiet. For at knytte teorien til praktiske problemstillinger udføres obligatoriske laboratorieøvelser. Blandt emnerne er mekanik, termodynamik, bølger, elektricitet samt kerne- og atomfysik.

Kemi
Formålet med kemiundervisningen er at give dig en basisviden, der bl.a. skal danne grundlag for den videre undervisning i fag som fx miljø, materialeteknologi, polymerkemi og biokemi. Teori og praktisk laboratoriearbejde knyttes sammen ved hjælp af obligatoriske kemiøvelser. Blandt emnerne kan nævnes det periodiske system, syrer, baser, mængdeberegninger, uorganisk og organisk kemi.

Dansk
Målet med undervisningen er, at du udvikler din formuleringsevne, samt at du vænner dig til at vurdere og forholde dig kritisk til tekster og massekommunikative udtryksformer. Endvidere får du gennem undervisningen et omfattende kendskab til egen og andre kulturformer.

Engelsk
Vi lægger vægt på, at du udbygger færdighederne i at forstå, tale og læse sproget i både almen og teknisk/naturvidenskabelig sammenhæng: Gennem engelskundervisningen får du endvidere et grundlæggende kendskab til samfundsforhold og kultur i verdens engelsktalende områder.

Valgfag
Foruden de obligatoriske fag indeholder adgangskurset også et valgfag i 2. eller 3. semester. Du kan vælge mellem engelsk B og kemi B. Studerende på 1 ½ års holdet i Odense har mulighed for at vælge begge valgfag.

Eksamen
For at bestå adgangseksamen kræves et gennemsnit på mindst 02 uden oprunding. Gennemsnittet beregnes af samtlige karakterer, inklusive karakterer i valgfag, som du har opnået på adgangskursus eller ved merit fra anden uddannelse.

Enkeltfagsstuderende skal mindst have karakteren 02 i det pågældende fag for at bestå faget. Hvis der i et fag er flere prøver, er det gennemsnittet af prøvekaraktererne uden oprunding, der skal være mindst 02.


Sidst opdateret: 26.02.2018