Skip to main content

IER Udvikling

IER Udvikling er udviklingsenhed for Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU i Kolding og Sønderborg. Enhedens arbejde er karakteriseret ved dataindsamling og databehandling gennem samarbejde og interaktion med forskere og diverse interne og eksterne partnere. Arbejdet indebærer endvidere facilitering af processer, udvikling i og af projekter samt udvikling af - og videndeling gennem arrangementer, workshops m.m.

Se eksempler på opgaver, du kan få løst gennem IER Udvikling herunder

IER Udvikling hjælper med at lave analyser og rapporter. Vi kan håndtere alle faserne fra dataindsamling til afrapportering.

Vi kan fx hjælpe dig med at:

 • indsamle og analysere data
 • identificere mønstre og temaer
 • skrive rapporter
 • sætte rapporter op
 • kommunikere dine resultater

Hvordan vi konkret skal udføre opgaven, aftaler vi i samarbejde med dig.

Kontakt

Kontakt Lone, hvis du vil vide mere.

Reference

”Vi har samarbejdet med IER Udvikling på SDU om at lave en benchmarking af fødevaresystemer, der skulle anvendes til vores projekt med fokus på at bringe viden fra vidensinstitutioner ud til fødevarebranchen. Vi har gennem hele forløbet haft en god sparring og et godt samarbejde med projektkoordinatoren, hvor vi har haft mulighed for at udvikle og justere konceptet undervejs. Vi fik et ønsket resultatet til publikation og lavede som aftalt en digital masterclass, der belyste processen og resultaterne. Vi vil rose IER Udvikling for samarbejdet og tænke på dem næste gang, vi står overfor en sådan opgave.” Helle Vedel Friis, Innovation Manager, Food & Bio Cluster

Læs benchmarking af innovative fødevareøkosystemer.

Analyse om efteruddannelse i små virksomheder lavet for CEPS.


Facilitering og koordinering af workshops

Det er et stort arbejde at afholde workshops. Udover at planlægge det helt rigtige indhold, er der en række praktiske ting, der skal gøres.

IER Udvikling kan hjælpe dig med alt det praktiske, så du kan bruge tiden på selve indholdet.

Du kan få assistance til:

 • Opstilling af kriterier for - og screening af virksomheder/samarbejdspartnere inkl. kontakt til dem.
 • Oprettelse af virksomheder og samarbejdspartnere i CRM system.
 • Booking/klargøring af lokale og bestilling af forplejning.
 • Udvikling og klargøring af materiale til din workshop.
 • Gennemførelse/facilitering af workshoppen.
 • Vidensopsamling.
 • Opfølgning, udsendelse af materiale m.m.
 • Alt papirarbejdet (skemaer og timesedler), hvis det er et EU projekt.
 • Behandling af opsamlede data.
 • Slutrapport og koordinering af evt. afsluttende konference.

Kontakt

Kontakt Lone for mere information.

Reference

"I projektet ’ReThink the Future’ har vi en projektkoordinator fra IER Udvikling tilknyttet, der inspirerer, styrer, administrerer og koordinerer vores projekt på eminent vis. Hun har styr på tingene i forhold til de deltagende virksomheder, hvilket giver tryghed og luft til fokus på projektets indhold og faglige dimensioner - og så fastholder hun os til tidsplanen, sikrer fremdrift, planlægger og forbereder de praktiske aspekter i forbindelse med projektets workshops. Hun spiller også en afgørende rolle i forhold til vidensopsamling og indsamling af timesedler, så hun er faktisk uundværlig", Projektleder Suna Løwe Nielsen

Kommunikation i projekter

Kommunikation er altid en del af et projekt - i større eller mindre omfang. En vigtig del. Ofte stilles der krav fra bevillingsgiveren om en vis form for synlighed og dokumentation f.eks. i form af en hjemmeside, presseomtale, trykte præsentationsmaterialer m.m.

Derfor kan det være en god idé at tænke kommunikation ind i projektet allerede i ansøgningsfasen, så du sikrer dig at få afsat midler til de tiltag, der skal gøres.


Hjemmesider

Hjemmesiden til projektet OPI Living Design Lab, der er et 3-årigt regionalt fondsprojekt med Syddansk Vækstforum, beskriver projektet, men den indeholder også værktøjer, casebeskrivelser, forskningsformidling m.m., så alt information er samlet på ét sted:

"Vores website www.livingdesignlab.dk fungerer som kommunikationskanal til eksisterende og potentielle kommende partnere i projektet. På sitet kommunikerer vi, hvad vores 4 innovationssamarbejder mellem virksomheder og kommuner arbejder på og sigter efter. Det giver mulighed for at sprede den viden, der oparbejdes i projektet, og det sikrer vores partnere mod inhabilitet, hvis de 4 innovationssamarbejder ender i spændende udbud." Projektleder Majbritt Rostgaard Evald

Kontakt Tina, hvis du har brug for:

 • en hjemmeside.
 • opdatering af sider på sdu.dk.
 • layout, tekst eller grafik til en hjemmeside.

Presseomtale af projekter

En måde at formidle tankerne bag et projekt eller de resultater, der kommer ud af det, er at sætte fokus på den gode historie og lave en skarp og relevant pressemeddelelse.

Har du brug for hjælp til at:

 • finde den gode historie i projektet?
 • formulere din pressemeddelelse?
 • udsende pressemeddelelsen?

Så kontakt Tina.


Præsentationsmaterialer

Ofte har man brug for noget konkret og overskueligt materiale, man kan printe og dele ud eller vedhæfte en e-mail.

Anne-Mette Hjalager havde brug for noget materiale både til print og mail, som hun kunne sende ud i sit netværk i forbindelse med et oplæg til et First Mover Morgenmøde. Hun fik lavet en flyer, som du kan se her: First Mover Foedevareudvikling.

Andre muligheder for grafisk materiale kunne være:

 • Foldere
 • Plakater
 • Invitationer

Kontakt Tina for sparring og mere information.

Kodning af kvalitative data

– systematisk kodning af kvalitative data ved hjælp af NVivo

Kodning er et væsentligt element i arbejdet med kvalitative data og en tidskrævende proces. Hos IER Udvikling benytter vi softwaret NVivo, når vi skal  administrere, organisere og analysere kvalitative data.

Vi supporterer forskningsprojekter med kodning af forskellige typer af kvalitative data som fx interviews og workshopdata.

Vi kan fx hjælpe dig med at:

 • administrere og organisere data
 • identificere mønstre og temaer
 • lave tidslinjer baseret på kodning af data

Hvordan kodningen skal foregå, aftaler vi i samarbejde med dig.

Kontakt

Kontakt Lone, hvis du vil vide mere eller har brug for hjælp til dit kodningsarbejde.

Reference

”NVivo giver mulighed for at kode tekst på en nem og overskuelig måde. Man har mulighed for at arbejde med mange temaer i et dokument, og man kan organisere dem og skabe overblik. Når et forskningsteam anvender NVivo, får de et fælles referencepunkt for, hvordan kodningsprocessen er foregået. Det er dog tidkrævende at lave selve kodningen og lære programmet at kende. Derfor er det en stor fordel, at vi nu kan tilkøbe kompetencen hos IER Udvikling, der har medarbejdere ansat, der er trænet i at arbejde med programmet”, Adjunkt Bo Mortensen

Litteratur Review

Forskellige former for litteratur reviews – fra det, der giver et indledende overblik til det meget grundige og systematiske – er et vigtigt element som grundlag for både artikler, små og større forskningsprojekter og ansøgninger om ekstern funding.

IER Udvikling kan hjælpe med flere trin af dit litteratur review. Vi arbejder typisk efter retningslinjerne for et review listet af Hart (1999) og Transfield et al. (2003).

Hvis du ønsker det, kan vi aftale en anden procedure. Men først og fremmest er det afgørende, at vi afstemmer grundlag for og omfanget af den opgave, vi skal løse for dig.

Som led i vores første møde om opgaven beder vi dig forberede:

 • den grundlæggende idé og formål (gerne et research question)
 • en liste med de søgeord, der skal anvendes
 • reviewprocedure - skal det være bredt eller systematisk? Har du evt. ønsker til en specifik procedure?
 • hvilke af nedenstående trin, vi skal hjælpe med.

Kontakt

Kontakt Lone for at høre nærmere om dine muligheder.

Hos IER udvikling kan du få hjælp til indsamling af primære data. Gennem observationer og interviews kan vi gøre noget af benarbejdet i dit projekt, så du kan koncentrere dig om andre ting.

Deltagerobservation

Vi sørger gerne for at:

 • koordinere og aftale med eksterne samarbejdspartnere før observation.
 • bistå i udarbejdelse af observationsguide.
 • udføre selve observationen og efterfølgende udfærdige observationsnoter.
 • bearbejde data; herunder f.eks. transskribering og kodning.

 

Inden vi går i gang med opgaven, afstemmer vi med dig hvilken observationsrolle og hvilket medie, der skal bruges til indsamling af data.

Interviews

Har du brug for at foretage interviews i forbindelse med dataindsamling i dit projekt, kan IER Udvikling:

 • bistå i udarbejdelsen af spørgeramme.
 • koordinere og aftale tidspunkt med virksomhederne.
 • foretage interviews enten ved personlige møder eller online.
 • foretage semistrukturerede interview.
 • bearbejde de indsamlede data; herunder f.eks. meningskondensering.

Kontakt

Kontakt Lone for at høre, hvordan du kommer i gang med at få lavet observationer og interviews, der er tilpasset netop dit projekt og dets fokusområder.

Spørgeskemaundersøgelser og dataanalyse

Hos IER Udvikling kan du få hjælp til udarbejdelse og håndtering af spørgeskemaer og analyse af de resultater, spørgeskemaerne tilvejebringer.

Vi hjælper med:

 • Udvikling og opsætning af spørgeskemaer. I samspil med forskere specialiseret i spørgeskemaundersøgelser aftaler vi formål, omfang og sigte med undersøgelsen og laver udkast til spørgeskemaet.
 • Udsendelse af spørgeskemaerne og evt. rykkerprocedure(r).
 • Bearbejdelse af den indsamlede data.
 • Analyse af data samt konklusioner på resultaterne fremstilles i en rapport- eller powerpoint-format.

Kontakt

Kontakt Lone for at høre, hvordan du kommer i gang med at få lavet en spørgeskemaundersøgelse, der er tilpasset netop dine behov.


Team- og personprofiler

Hos IER Udvikling kan du få udarbejdet team- og personprofiler ud fra e-stimate personlighedstests. Du kan få udarbejdet tests på dig selv, en enkelt medarbejder eller hele teams.

Vi har de seneste ni år været certificerede i at anvende e-stimate personlighedstest, adfærdsprofiler og teamprofiler. Testen er forskningsbaseret og udviklet med afsæt i skandinavisk virksomhedskultur. Værktøjet er dybdegående, men samtidig let at forstå og anvende og kan bruges i forbindelse med:

 • Rekruttering
 • Talentudvikling
 • Team- og medarbejderudvikling
 • Coaching og personlig udvikling

 

Du kan vælge at få lavet en 1:1 overdragelse, men vi faciliterer også gerne en workshop, hvor dit team får mulighed for at arbejde med og forstå de forskellige aspekter i person- og teamprofilerne.

Profilerne kan være med til at understøtte et optimalt samarbejde og øge trivsel samt motivation i dit forskningsteam eller din afdeling.

Kontakt

Kontakt Lone F. Toftild for yderligere information og sparring.

Læs mere om e-stimate her ...

Transskribering

Transskribering er nødvendig i forbindelse med dataindsamling gennem interview m.m., men det er ofte en tidkrævende opgave.

Hos IER Udvikling har vi en række studentermedhjælpere tilknyttet, der alle har erfaring med transskribering af interviews og af lydoptagelser fra eksempelvis workshops.

Kontakt

Kontakt Tina, hvis du har en transskriberingsopgave, du gerne vil have løst, eller hvis du bare gerne vil høre om mulighederne.

 

Visualiseringsopgaver

Hos IER udvikling kan du få hjælp til at visualisere modeller, figurer, rapporter eller større perspektiver.

Visualiseringer kan både være grafiske illustrationer eller tegnede elementer. Med visualiseringer kan du supplere din forskning og give din artikel, værktøj eller rapport et mere visuelt udtryk.

Du kan fx få hjælp til:

 • Illustration af figurer, der skal fremhæve dine pointer i en forskningsartikel.
 • Visualisering af et forskningsværktøj, som skal bruges på fx en workshop.
 • Visualisering af en tanke eller et perspektiv, som du ønsker at forklare til andre.
 • Grafisk opsætning af rapporter for at give et strømlinet udtryk.

Kontakt

Kontakt Lone for yderligere information og opgaveforespørgsel.

 

IER Udvikling

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Majbritt Rostgaard Evald Udviklingsleder for IER Udvikling 65501315 
Lone F. Toftild Daglig leder IER udvikling 65501392 
Tina Højrup Kjær Kommunikationskoordinator 65501390 
Katrine Pedersen Projektkoordinator  
Jane Petersen Projektkoordinator  
Cæcilie Østergaard Knudstorp Projektkoordinator 65508695 

 

Sidst opdateret: 27.08.2021