Skip to main content
I nedenstående beskrives det, hvordan rammerne og proceduren omkring prøven i maj 2024 er:

Indstilling til prøven
En kandidat er automatisk indstillet til prøven, såfremt kandidaten ikke har fravær, der overstiger grænsen for at kunne blive indstillet. I dette tilfælde går Pædagogikumsekretariatet i dialog med skolen herom.

Indmelding af valg af fag

Kandidaten bedes angive, hvilket fag og skoleform, prøven skrives i. Kandidaten får tilsendt en mail med link til skemaet. Deadline for indmelding af fag er 22. marts 2024.

Deadline for kandidatens opload af opgave
Den 17. maj 2024 kl. 12.00 er sidste frist for kandidaten til at aflevere sin opgave sammen med forblad og et udskrift af temaet. Kandidaten skal aflevere sin besvarelse i 1 eksemplar. Link til aflevering findes under fanen prøven. 
Herefter videresender vi besvarelsen til de pågældende censorer.
Skolens rektor kan i særlige tilfælde (sygdom etc.) udsætte kandidatens aflevering med op til to dage. Dette sker med orientering til Pædagogikumsekretariatet.

Deadline for karaktergivning (juni)
Censur skal være afsluttet fredag den 14. juni 2024. Censorerne melder de enkelte karakterer direkte ind til Pædagogikumsekretariatet. Herefter offentliggør Pædagogikumsekretariatet karakteren gennem karakterbeviset til skolen. Se næste punkt.

Offentliggørelse af karakter (juni)
Pædagogikumsekretariatet sender et karakterbevis for hver kandidat til den pågældende skoles e-boks senest den 21. juni 2024.

Klage over prøven
Såfremt kandidaten mener, at der har været uregelmæssigheder i forbindelse med afviklingen af prøven i Teoretisk Pædagogikum, eller at der er sket fejl ved bedømmelsen af besvarelsen, kan kandidaten klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, jf. § 13. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Kontor for Gymnasier, senest to uger efter, at bedømmelsen er offentlig- gjort.

Syge- og reeksamen
Pædagogikumsekretariatet kontakter den pågældende skole, såfremt en kandidat er dumpet prøven. Tilmelding til re- og sygeeksamen aftales mellem Pædagogikumsekretariatet og skolen.

Pædagogikumbeviset
Udtalelsen og bevis for undervisningskompetence udarbejdes fortsat af skolen og skabeloner til disse dokumenter hentes fortsat fra UVM’s hjemmeside.

Spørgsmål?
Hvis der er spørgsmål til prøven, kan disse rettes til Pædagogikumsekretariatet via mail: paedagogikum@sdu.dk eller telefon: 6550 2280.
 • Opgavetemaerne formuleres af en opgavekommission og udmeldes ved skoleårets start. Temaerne kan downloades nederst på denne side
 • Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der står for opgaven
 • Der er afsat 37 arbejdstimer til opgaven

Kandidaten vælger blandt de udmeldte temaer i det skoleår, opgaven skrives. Afbrydes kandidatens pædagogikumforløb midlertidigt, fx pga. barsel eller sygdom, hvorved forløbet kommer til at strække sig over to skoleår, kan kandidaten vælge at skrive opgave i Teoretisk Pædagogikum i de emner, der udmeldes i det år, forløbet er påbegyndt, eller i de emner der udmeldes i det andet år. Det væsentlige er, at kandidaten kan anvende den allerede indsamlede empiri, hvis kandidaten ønsker det. Kandidaten skal afkrydse, hvilket års tema, der er valgt, på prøvens forblad.

Temaer til prøven

 

Indstilling til prøven

 • Indstilling til prøven sker to gange pr. år. Enten ved den ordinære prøve i maj eller ved re-/sygeeksamen i september.

Indmelding af fag 

 • Kandidaten indmelder valg af fag til prøven via mail, som sekretariatet udsender.

Krav til besvarelsen

 • Opgavebesvarelsens tekst skal have omfang af 15-20 normalsider á 2400 anslag MED mellemrum (dvs. max. 48000 anslag i alt; illustrationer, tabeller, bilag, litteraturliste, fodnoter med mere tæller ikke med i anslagstallet). Opgaven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Se i øvrigt studieordningen.
 • Husk at vedlægge forbladet som forside til besvarelsen.

Forblad

Afleveringstidspunktet 

Prøven i maj 2024:
Kandidaten afleverer sin besvarelse i 1 eksemplar fredag den 17. maj kl. 12.00 på dette link. Kodeord til opload er TPprøven2024.

Vi sender herefter besvarelserne videre til de pågældende censorer.

Upload fungerer således:

 1. Indsæt ovennævnte link i din browser og indtast kodeordet
 2. Klik på knappen 'Select or drop files' og vælg din besvarelse (gemt som Fornavn Efternavn)
 3. Din opgave er oploadet og modtaget hos os, når der i browseren står "Uploaded files:".  Du modtager ikke nogen anden kvittering end det, du ser på skærmbilledet

 

Karakter for prøven 

Censorerne melder de enkelte karakterer direkte ind til Pædagogikumsekretariatet. Herefter sender Pædagogikumsekretariatet kandidatens karakterbevis til skolens E-boks. 

Klager for prøven 

Hvis man vil klage over prøven, gælder følgende:

 • klagen skal være skriftlig og begrundet, med nøje angivelse af de faktiske omstændigheder, som efter klagers mening bør begrunde en imødekommende afgørelse
 • klagen indgives senest 14 dage efter bedømmelsen er offentliggjort
 • klagen sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Gymnasiekontoret ved mail til chefkonsulent Trine Rhein-Knudsen


Der kan klages over:

 • retlige forhold
 • eksaminationsgrundlaget, herunder opgaven og dens forhold til uddannelsens mål og krav
 • prøveforløbet
 • bedømmelsen

Man skal være opmærksom på, at en klage over bedømmelsen kan resultere i en lavere karakter.

Hvis en kandidat er syg til ordinær eksamenstermin, skal skolen meddele Pædagogikumsekretariatet dette på paedagogikum@sdu.dk. Kandidaten indstilles derefter til re- og sygeeksamensterminen med mindre andet er aftalt. Rektor kan dog udsætte aflevering af prøven med op til to dage, og dette skal meddeles pædagogikumsekretariatet af hensyn til de allokerede censorer.  

Re- og sygeeksamen for prøven i maj 2023, skal være afleveret inden den 30. september 2023.
Re- og sygeeksamen for prøven i maj 2024, skal være afleveret inden den 30. september 2024.