Skip to main content

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål der kan være i forbindelse med Teoretisk Pædagogikum

Praktisk information til kandidaterne

Kandidatens uddannelse foregår på forskellige kursussteder.

De fagdidaktiske moduler, almendidaktik, 'At være lærer', 'At være lærer på de gymnasiale uddannelser' & 'At være lærer i samfundet', afvikles som internater. Det betyder, at kandidaten bor og spiser på kursusstedet. Hvis man ikke ønsker at gøre brug af et værelse i forbindelse med modulerne, skal man afmelde dette til paedagogikum@sdu.dk, ellers vil skolen blive faktureret for udgifterne i forbindelse med værelset. 

1-dags moduler er med fuld forplejning, men uden overnatning. 

På Teoretisk Pædagogikum anvender vi Microsoft Teams som vores undervisnings- og kommunikationsplatform. Kandidaten får adgang til systemet i starten af juli. Nogle kandidater vil således  have to Teams-login, hvis skolen også anvender Teams. Hvis man tidligere har været tilmeldt pædagogikum, skal man bruge samme login. Man vil altid modtage en mail omkring login-oplysninger. 

Det vil sige, at man via Teams kan finde den seneste information fra pædagogikumsekretariatet, få adgang til litteratur, programmer, videoer etc.

Har man glemt eller ønsker man at ændre sit kodeord kan det gøres via password.sdu.dk, det er ikke muligt at ændre sit kodeord direkte i teams. 

 

På Teoretisk Pædagogikum undervises i den nyeste forskningsbaserede viden om, hvad god uddannelse er. Når denne viden opdateres, opdateres uddannelsen også, og derfor anbefales det, at kandidaterne følger den ordinære uddannelse. Nogle kandidater har imidlertid erhvervet denne viden fra anden uddannelse, og hvert år tilmeldes et mindre antal kandidater med merit. 

Som meritkandidat forventes det, at man selv har orienteret sig i de temaer, man har fået merit for, og herunder, at man har sat sig ind i uddannelsens materiale, didaktik og metode. Uddannelsen bygger på teoritilegnelse, caseanalyse og aktionslæring. Dette beskrives hos blandt andre Steen Beck i Didaktisk tænkning på arbejde, Frydenlund 2019. 

Meritkandidater afslutter uddannelsen med den skriftlige prøve på samme vis som ordinære kandidater. På Teoretisk Pædagogikum vejledes ikke i opgaveskrivningen, men gennem arbejdet med aktionslæringen får kandidaterne i samarbejde med andre mulighed for at undersøge praksisfunderede problemstillinger i et teoretisk perspektiv. 
 • For at en kandidat kan indstilles til den afsluttende prøve i Teoretisk Pædagogikum, skal kandidaten have deltaget i mindst 95% af undervisningen

 • Børne- og Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde dispensere for reglen om 95% tilstedeværelse, og hvis en skole ønsker at søge om dispensation, sendes en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet

 • Der registreres tilstedeværelse for hvert modul i uddannelsen

 • Kursuslederen kontakter sekretariatet pr. mail eller telefon, hvis kandidaten er syg

 • Pædagogikumsekretariatet giver løbende besked til skolen om kandidater med manglende tilstedeværelse

 • Pædagogikumsekretariatet vil altid være i dialog med kandidatens kursusleder og hvordan et videre forløb for en kandidat med fravær vil se ud. 

Den 4. fagdidaktiske dag afholdes virtuelt i Teams den 27. januar 2023. 

For ordinære kandidater er den 4. fagdidaktiske dag en del af modulet At være lærer på de gymnasiale uddannelser. Modulet omfatter den 4. fagdidaktiske dag den 27. januar og desuden datoerne 30. januar-31. januar som internat på Comwell H.C. Andersen & Odeon i Odense.

Suppleringskandidater deltager alene i den 4. fagdidaktiske dag. 

 Valg af fag til det fagdidaktiske projekt sker via et tilmeldingsskema i Teams.

Herunder ses litteraturlisten til 2023/24

 • Steen Beck: Didaktisk tænkning på arbejde. Frydenlund 2019. 
 • Jens Dolin mfl. (red.): Gymnasiepædagogik – en grundbog. 4. udg. Hans Reitzels Forlag 2020.
 • Dion Rüsselbæk Hansen, Lene Larsen & Michael Paulsen: Undervisning, dannelse og ungdomsliv - refleksionsperspektiver og læreruddannelse. Syddansk Universitetsforlag 2019.
 • Kompendiet: ”Tekstkompendium til Teoretisk Pædagogikum, efterår 2023”, som indeholder den litteratur, der skal læses til de almendidaktiske moduler, og som ikke er optrykt i én af de to ovenstående grundbøger.
 • Tekster til de fagdidaktiske moduler, som vil blive lagt på Teams forud for modulerne. 

Vi anbefaler desuden indkøb af : 

 • Peter Hobel: Teopædopgaven – den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum – produkt og proces. Frederiksberg. Frydenlund 2019

Kompendium og bøger kan bestilles i Studenterboghandlen eller på mail: SDU@academicbooks.dkHusk at oplyse EAN-nummer.

 

Litteratur almendidaktik

Praktisk information til skolerne

Skolen leder udsteder bevis for gennemført pædagogikum. Beviset er alene gyldigt, når følgende er vedlagt:

 • underskrevet bevis for bestået praktisk pædagogikum
 • karakterbevis for bestået Teoretisk Pædagogikum (sendes til skolen fra Pædagogikumsekretariatet)
 • underskrevet realiseret uddannelsesplan
 • dokumentation for evt. merit for dele af pædagogikum. Det skal klart fremgå af beviset, hvad der er givet merit for og på hvilket grundlag.

Suppleringskandidater tilsendes  bevis for deltagelse i fagdidaktisk modul og/eller At være lærer på de gymnasiale uddannelser fra Pædagogikumsekretariatet.

Pædagogikum udgør samlet 60 ECTS. Teoretisk Pædagogikum udgør 20 ECTS, og Praktisk Pædagogikum udgør 40 ECTS.

Gældende faglige mindstekrav (af 2018)

De faglige mindstekrav (af 2014): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29265

Teoretisk Pædagogikum er en taxameterfinansieret uddannelse, hvor staten betaler for uddannelsen, når den er gennemført.  

Hvis en kandidat udelukkende skal i fagdidaktik i et suppleringsfag, er det skolen, der dækker udgiften for deltagelse i det fagdidaktiske modul. Her afregnes internt mellem skolen og SDU, som står for administrationen af uddannelsen. 

Det er skolen, der dækker kandidatens udgifter og materialeindkøb undervejs i uddannelsesforløbet.  

Skolens leder har mulighed for at tildele kandidater merit for dele af Teoretisk Pædagogikum, såfremt kandidaten har erhvervet sig teoretisk og/eller praktisk viden og kvalifikationer på anden vis.

Der skal i hvert tilfælde foretages en individuel vurdering, herunder skal indhentes en faglig vurdering ved uddannelseschefen for Teoretisk Pædagogikum jf. §23 (avv@sdu.dk). I bekendtgørelsen er anført følgende vedrørende merit:

§ 23. ”Skolens leder kan efter ansøgning [fra kandidaten] give en pædagogikumkandidat merit for dele af pædagogikum i henhold til denne bekendtgørelse, hvis lederen vurderer, at kandidaten har erhvervet teoretiske eller praktiske pædagogiske kvalifikationer, der indebærer, at kandidaten har nået de faglige mål, som er fastsat for dele af uddannelsen. Ved tildeling af merit øges omfanget af egenundervisning i pædagogikum med et omfang svarende til det meritgivende forløb. 

Stk. 2. Kandidaten skal ved ansøgning om merit dokumentere de formelle kvalifikationer, der ligger til grund for ansøgningen. Skolens leder skal på baggrund af kandidatens dokumentation indhente en faglig vurdering af ansøgerens meritgivende teoretiske pædagogiske kvalifikationer fra den godkendte udbyder af teoretisk pædagogikum, jf. § 9, stk. 2 [vores kursivering]. Ansøgning om merit og eventuel tildeling af merit skal ske i forbindelse med ansættelse af pædagogikumkandidaten”.

Børne- og Undervisningsministeriet kan vejlede i forhold til ”merit” for praktisk pædagogikum jf. §28 i pædagogikumbekendtgørelsen.