Skip to main content

Hvorfor har international ranking betydning ?

Mange steder i verden anvendes universitets ranking af studerende og forskere til at sammenligne og udvælge de universiteter, hvor de ønsker at blive optaget eller forske ved.

Denne praksis er ikke så udbredt blandt danske studerende, der typisk anvender andre platforme. Rankings kan dog stadig have betydning for tiltrækning af internationale studerende, forskere og andet akademisk personale til danske universiteter.

International tiltrækningskraft er attraktivt, fordi det anses som udtryk for kvalitet, når danske universiteter vælges til på et globalt marked for forskning og uddannelse. Dertil har det en selvstændig værdi for universiteter at tiltrække talenter udefra.

Derudover anvendes ranking af mange aktører internationalt til at monitorere forsknings- og uddannelseskvalitet, og i nyere tid også bæredygtighed.

I mange tilfælde anvendes rankingresultater også som ledelsesinformation internt i de nationale universitetssektorer.

 

Forbehold ved ranking

Universitetsrankings kan for de fleste virke kompliceret og til tider utilfredsstillende, fordi det typisk resulterer i kvantitative målbare parametre af varierende omfang. Fordelen ved dette er, at det bliver muligt at måle forskellige forhold på tværs af den globale universitetssektor.

Dette vilkår medvirker til en naturlig udfordring med at indfange den kompleksitet, der findes i virkeligheden, samt eventuelle forskelle i nationale kontekster.

Det er også en af grundene til at rankings nogle gange bliver mødt af skepsis. Her er det derfor vigtigt at pointere, at rankings langt fra er eller bør være det eneste redskab, som tages i brug, når universiteterne planlægger deres udvikling.

Man bør være opmærksom på, at hver af de internationale rankings ikke nødvendigvis afspejler universiteternes praksis 1-til-1, men søger, på hver deres måde, at belyse universiteternes præstationer, inden for forskellige temaer og målepunkter.

 

Ranking som redskab

Selvom det ufuldstændige ved rankings er en velkendt udfordring, er universitetsrankings ikke desto mindre blevet en meget betydningsfuld og prestigefyldt praksis. Det er især, fordi det giver det enkelte universitet mulighed for at sammenligne sig med andre universiteter. For eksempel de universiteter som ligner hinanden mest eller de mest anerkendte universiteter.

Fordelen ved rankings er, at de måler og sammenligner forskellige universiteters praksis ud fra de samme betingelser. På den måde kan rankings give indsigt i, hvorfor et andet universitet klarer sig godt, eller omvendt hvad der skal til for at klare sig lige så godt.

Denne viden om, hvordan ens eget universitet klarer sig sammenlignet med andre, skal således ikke underkendes, da det kan være værdifuld ledelsesinformation.

 

Ranking som drivkraft

Værdien af internationale rankings har medvirket til en stigende opmærksomhed på området både globalt og nationalt. Mange store og anerkendte universiteter deltager og følger resultaterne på diverse rankings. Derfor er konkurrencen særligt hård på de mest prestigefyldte rankings.

Internationale rankings er på denne måde blevet vigtige redskaber i den globale uddannelsessektor, og er med til at sætte fokus på forskellige former for kvalitet og bæredygtighed.

Derigennem skal ranking forstås som en drivkraft, der, når de bruges velovervejet, bidrager til en positiv udvikling i universitetsverdenen, hvor universiteterne lærer af hinandens succeser.

SDU Analytics

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 04.11.2021