Skip to main content

Centrale nøgletal og kvalitetsindikatorer

På SDU har vi valgt, at en række kvantitative nøgletal og kvalitetsindikatorer skal supplere de krav, som kvalitetspolitikken stiller til kvalitetsarbejdet.

Nøgletallene og kvalitetsindikatorerne opgøres alle på uddannelsesniveau. Nøgletallene anvendes ved heltidsuddannelser, og kvalitetsindikatorerne anvendes ved deltidsuddannelser.

Nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser

Ved SDU's heltidsuddannelser anvendes der fem nøgletal. For hvert nøgletal er der angivet en grænseværdi for, hvornår nøgletallets værdi er utilfredsstillende.

Som udgangspunkt skal utilfredsstillende nøgletal analyseres og forklares, og der skal træffes beslutning om, hvilke tiltag der skal iværksættes for at rette op på forholdene.

Der anvendes følgende nøgletal:

Definition

Med dette nøgletal monitoreres andelen af optagne studerende i et givent år, som ikke er enten studieaktive eller dimitteret på det samme hovedområde 13 måneder efter studiestart. Tallet angives som en procentandel (antal afbrudte ud af alle optagne studerende). Optaget opgøres 1. oktober.  Metoden er identisk for bachelor-, professionsbachelor- , erhvervskandidat- og kandidatuddannelser.

Grænseværdi og sammenligningsgrundlag

Til fastsættelse af grænseværdier anvendes Danske Universiteters beregnede landsgennemsnit, der opgøres med 1 decimal. I et givet opgørelsesår vil det dog være landsgennemsnittet for året før, der anvendes til beregning af grænseværdier. Der kan tages hensyn til dette i fortolkningen af lamperne.
Grænseværdier og uddannelsernes frafaldsprocent afrundes til 1 decimal før sammenligning.

For uddannelser, hvor det anvendte landsgennemsnit er lavere end eller lig 6%:

Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser, der ligger på eller under det højeste landsgennemsnit 
 Opmærksomhedskrævende (gul): Uddannelser, der ligger over det højeste landsgennemsnit, men under eller lig landsgennemsnit + 2 procentpoint 
 Utilfredsstillende (rød): Uddannelser, der ligger over grænseværdien for gul

For uddannelser, hvor det anvendte landsgennemsnit er højere end 6%:

Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser, der ligger på eller under det højeste landsgennemsnit
Opmærksomhedskrævende (gul): Uddannelser, der ligger over det højeste landsgennemsnit, men under eller lig landsgennemsnit + 33 %
Utilfredsstillende (rød): Uddannelser, der ligger over grænseværdien for gul

 

Definition

Med dette nøgletal monitoreres overskridelsen af studietid. Nøgletallet opgøres som forskellen mellem den realiserede studietid fratrukket den normerede studietid. Definitionen følger Uddannelses- og Forskningsministeriets gældende retningslinjer. Metoden er identisk for bachelor-, professionsbachelor-, erhvervskandidat- og kandidatuddannelser.

Grænseværdi og sammenligningsgrundlag

Grænseværdierne er fastlagte intervaller, der er defineret i forhold til uddannelsen. 

Bachelor-, professionsbachelor-, og kandidatuddannelser

Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser, hvor den gennemsnitlige overskridelse er op til og med tre måneder 
Opmærksomhedskrævende (gul): Uddannelser, hvor den gennemsnitlige overskridelse ligger over tre måneder til og med seks måneder 
Utilfredsstillende (rød): Uddannelser, hvor den gennemsnitlige overskridelse er over seks måneder

Erhvervskandidatuddannelser

Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser, hvor den gennemsnitlige overskridelse er op til og med seks måneder 
Opmærksomhedskrævende (gul): Uddannelser, hvor den gennemsnitlige overskridelse ligger over seks måneder til og med 12 måneder
Utilfredsstillende (rød): Uddannelser, hvor den gennemsnitlige overskridelse er over 12 måneder

Definition

I kvalitetspolitikken opereres der med tre tal til belysning af relevans: ledighed, beskæftigelse og overgangsfrekvens. Ledighed opgøres som den gennemsnitlige ledighedsgrad 4-7 kvartaler efter dimittendtidspunktet. Opgørelserne dækker over dimittender i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Beskæftigelse opgøres som den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad 12-23 måneder efter dimittendtidspunktet. Opgørelserne dækker over dimittender i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Overgangsfrekvensen defineres som antallet af årets dimittender, som optages samme år på en kandidatuddannelse på SDU (dimitterende i perioden 1. oktober – 30. september, som optages i samme periode). 

Grænseværdi og sammenligningsgrundlag

Grænseværdierne gælder for professionsbachelor-, kandidat-, og erhvervskandidatuddannelser.

For uddannelser, hvor det anvendte landsgennemsnit er lavere end eller lig 6%:
Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser, der ligger på eller under det højeste landsgennemsnit
Opmærksomhedskrævende (gul): Uddannelser, der ligger over det højeste landsgennemsnit, men under eller lig landsgennemsnit + 2 procentpoint
Utilfredsstillende (rød): Uddannelser, der ligger over grænseværdien for gul

For uddannelser, hvor det anvendte landsgennemsnit er højere end 6%:

Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser, der ligger på eller under det højeste landsgennemsnit
Opmærksomhedskrævende (gul): Uddannelser, der ligger over det højeste landsgennemsnit, men under eller lig landsgennemsnit + 33 %
Utilfredsstillende (rød): Uddannelser, der ligger over grænseværdien for gul

 

Definition

For både bachelor-, professionsbachelor- , erhvervskandidat- og kandidatuddannelser defineres en undervisningsaktivitet enten som: Planlagt udbud af undervisning, hvor underviseren og studerende er fysisk til stede sammen eller IKT-baseret undervisning.

Grænseværdi og sammenligningsgrundlag

Uddannelses- og forskningsministeriets minimumsgrænser anvender ministeriet i tilsynssammenhæng.
Grænsen for SDU’s egen målsætning svarer til den minimumsgrænse, der markerede overgangen fra et grønt til et rødt nøgletal før opgørelsen af nøgletallene i 2019.

Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser, hvor antal timer pr. ECTS er lig med eller over SDU's målsætning 
Opmærksomhedskrævende (gul): Uddannelser, hvor antal timer pr. ECTS er lig med eller over Uddannelses- og forskningsministeriets minimumsgrænse, men under SDU's målsætning
 Utilfredsstillende (rød):  Uddannelser, hvor antal timer pr. ECTS er under Uddannelses- og forskningsministeriets minimumsgrænse 

Definition

Der opereres i kvalitetspolitikken med to tal til belysning af forskningsdækning: VIP-DVIP og STÅ/VIP.  Metoderne for VIP-DVIP og STÅ-VIP er identiske for bachelor-, erhvervskandidat- og kandidatuddannelser. VIP og DVIP følger definitionen, der anvendes ved den ministerielle indberetning af planlagt undervisning og vejledning. Nøgletallet forskningsdækning opgøres ikke for professionsbacheloruddannelser, idet de ikke er underlagt krav om forskningsdækning. 

Grænseværdi og sammenligningsgrundlag

Grænseværdien, for om en uddannelses forskningsdækning, dvs. VIP/DVIP-ratio, er utilfredsstillende, fastsættes ud fra, hvordan det placerer sig ift. landsgennemsnittet for hovedområdet:

Tilfredsstillende (grøn): Andelen er lig med eller over landsgennemsnittet for hovedområdet 
Opmærksomhedskrævende (gul): Andelen er mellem landsgennemsnittet for hovedområdet og landsgennemsnittet for hovedområdet minus 33%
Utilfredsstillende (rød): Andelen er mindre end landsgennemsnittet for hovedområdet minus 33%

Dog har en uddannelse ikke en utilfredsstillende VIP-DVIP, såfremt den placerer sig over 75 %. Denne værdi anser SDU for at være en acceptabel dækning af fastansatte samtidig med, at der gennem DVIP er mulighed for udefrakommende input.

Kvalitetsindikatorer for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser

Ved SDU's deltidsuddannelser anvendes der seks kvalitetsindikatorer. Der anvendes ikke grænseværdier på samme måde som ved heltidsuddannelserne, men ved enkelte af kvalitetsindikatorerne er der angivet en vejledende grænseværdi.

Som udgangspunkt skal kvalitetsindikatorerne analyseres og forklares, og der skal træffes beslutning om, hvilke tiltag der skal iværksættes for at rette op på utilfredsstillende forhold.

Der anvendes følgende kvalitetsindikatorer:

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvor mange studerende der et givent år er blevet optaget på en master- eller diplomuddannelse eller andre deltidsuddannelser og enkeltfag.

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvor mange studerende der pr. 1. oktober et givent år er indskrevet på en master- eller diplomuddannelse eller andre deltidsuddannelser og enkeltfag.

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvor mange studerende der et givent år har dimitteret fra en master- eller diplomuddannelse eller andre deltidsuddannelser.

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvordan forholdet mellem antal VIP-årsværk og DVIP-årsværk, der anvendes på en uddannelse et givent år, er.

Såfremt VIP/DVIP-rationen er under 1 kræver det en særlig opmærksomhed.

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvordan de studerendes gennemsnitlige tilfredshed med den faglige og pædagogiske kvalitet på en uddannelse er et givent år.

Såfremt den gennemsnitlige tilfredshed er under 3,5 kræver det en særlig opmærksomhed.

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvordan de studerendes gennemsnitlige oplevelse af en uddannelses kvalitet og dermed relevans af uddannelsen er et givent år.

Såfremt den gennemsnitlige oplevelse er under 3,5 kræver det en særlig opmærksomhed.

 

Notat om SDU's nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser

Læs en uddybende beskrivelse af hvilke nøgletal, der anvendes ved heltidsuddannelser

Notat om SDU's nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser

Notat om SDU's indikatorer for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser

Læs en uddybende beskrivelse af hvilke indikatorer der bruges ved deltidsuddannelser

Notat om SDU's indikatorer for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser

Sidst opdateret: 18.03.2020