Centrale nøgletal og kvalitetsindikatorer

På SDU har vi valgt, at en række kvantitative nøgletal og kvalitetsindikatorer skal supplere de krav, som kvalitetspolitikken stiller til kvalitetsarbejdet.

Nøgletallene og kvalitetsindikatorerne opgøres alle på uddannelsesniveau. Nøgletallene anvendes ved heltidsuddannelser, og kvalitetsindikatorerne anvendes ved deltidsuddannelser.

Nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser

Ved SDU's heltidsuddannelser anvendes der fem nøgletal. For hvert nøgletal er der angivet en grænseværdi for, hvornår nøgletallets værdi er utilfredsstillende.

Som udgangspunkt skal utilfredsstillende nøgletal analyseres og forklares, og der skal træffes beslutning om, hvilke tiltag der skal iværksættes for at rette op på forholdene.

Der anvendes følgende nøgletal:

Frafald

Definition

Med dette nøgletal monitoreres det, hvor stor en procentdel af en uddannelses studerende, der er blevet optaget på SDU et givent år, som ikke er studieaktive på samme hovedområde på SDU pr. 1. oktober året efter. Nøgletallet beregnes for både bachelor- og kandidatuddannelser.

Grænseværdi og sammenligningsgrundlag

Grænseværdien, for om en uddannelses frafald er tilfredsstillende, fastsættes ud fra, hvordan det placerer sig ift. landsgennemsnittet for hovedområdet.

For bacheloruddannelser anvendes en landsgennemsnitsopgørelse, som udarbejdes af Danmarks Akkrediteringsinstitution, og for kandidatuddannelser anvendes en landsgennemsnitsopgørelse, som udarbejdes af SDU efter samme metode som Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser hvor frafaldet er op til og med landsgennemsnittet for hovedområdet
 Opmærksomhedskrævende (gul): Uddannelser hvor frafaldet er fra over landsgennemsnittet til landsgennemsnittet for hovedområdet plus 33 %
 Utilfredsstillende (rød): Uddannelser hvor frafaldet er over landsgennemsnittet for hovedområdet plus 33 %
Studietid

Definition

Med dette nøgletal monitoreres det, hvor mange måneder en uddannelses studerende et givent år gennemsnitligt er forsinket ift. den normerede studietid.

Nøgletallet beregnes for både bachelor- og kandidatuddannelser.

Grænseværdi og sammenligningsgrundlag

Grænseværdien, for om studietiden på uddannelse er tilfredsstillende, fastsættes ud fra, hvordan det placerer sig ift. landsgennemsnittet for hovedområdet. Der anvendes en landsgennemsnitsopgørelse, som udarbejdes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser, hvor den gennemsnitlige forsinkelse er op til tre måneder uanset landsgennemsnittet for hovedområdet.
Opmærksomhedskrævende (gul): Uddannelser, hvor den gennemsnitlige forsinkelse ligger mellem tre til seks måneder og ligger under landsgennemsnittet for hovedområdet.
Utilfredsstillende (rød): Uddannelser, hvor den gennemsnitlige forsinkelse er over seks måneder eller mellem tre til seks måneder og over landsgennemsnittet for hovedområdet.
Undervisningsaktivitet

Definition

Med dette nøgletal monitoreres det, hvor mange undervisningsaktiviteter der er på en uddannelse et givent år. Undervisningsaktiviteter defineres overordnet som planlagt udbud af undervisning, hvor underviseren og studerende er fysisk til stede sammen, eller hvor undervisningen er IKT-baseret. Undervisningsaktiviteter er dermed fx forelæsninger, øvelsestimer og workshops.

Nøgletallet beregnes for både bachelor- og kandidatuddannelser.

Grænseværdi og sammenligningsgrundlag

Grænseværdien, for om en uddannelses undervisningsaktiviteter er tilfredsstillende, fastsættes ud fra en fast nedre grænse for antal af undervisningsaktiviteter.

Nøgletallet anses for at være tilfredsstillende (grønt), når det på bacheloruddannelser er mindst 156 timer fordelt jævnt over semesteret i hvert semester svarende til 12 timer pr. undervisningsuge, og når det på kandidatuddannelser er mindst 104 timer fordelt jævnt over semesteret i hvert semester svarende til 12 timer pr. undervisningsuge.

Ledighed

Definition

Med dette nøgletal monitoreres det, hvor stor en procentdel af en uddannelses studerende, der et givent år er ledige i 4.-7. kvartal (alternativ 2. kvartal) efter dimission.

Nøgletallet beregnes kun for professionsbachelor- og kandidatuddannelser. Ved bacheloruddannelser monitoreres overgangsfrekvensen fra bacheloruddannelser til kandidatuddannelser på SDU.

Grænseværdi og sammenligningsgrundlag

Grænseværdien, for om en uddannelses ledighed er tilfredsstillende, fastsættes ud fra, hvordan det placerer sig ift. landsgennemsnittet for dimittender på videregående uddannelser generelt. Der anvendes en landsgennemsnitsopgørelse, som udarbejdes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser, der ligger på eller under landsgennemsnittet for alle videregående uddannelser.
 Opmærksomhedskrævende (gul): Uddannelser, der ligger over landsgennemsnittet for alle videregående uddannelser, men mindre end eller på to procentpoint over dette gennemsnit.
 Utilfredsstillende (rød): Uddannelser, der ligger mere end to procentpoint over landsgennemsnittet for alle videregående uddannelser.
Forskningsdækning

Definition

Med dette nøgletal monitoreres det, hvordan forholdet mellem antal VIP-årsværk og DVIP-årsværk, der anvendes på en uddannelse et givent år, er.

Nøgletallet suppleres af en monitorering af, hvordan forholdet mellem antal VIP-årsværk og antal STÅ-udløsende studerende, der er på en uddannelse i et givent år, er.

Nøgletallet beregnes for både bachelor- og kandidatuddannelser.

Grænseværdi og sammenligningsgrundlag

Grænseværdien, for om en uddannelses forskningsdækning, dvs. VIP/DVIP-ratio, er utilfredsstillende, fastsættes ud fra, hvordan det placerer sig ift. landsgennemsnittet for hovedområdet:

Tilfredsstillende (grøn): Uddannelser, hvor VIP/DVIP-ratioen er over landsgennemsnittet for hovedområdet, eller hvor VIP/DVIP-rationen er over 3.
Opmærksomhedskrævende (gul):  Uddannelser, hvor VIP/DVIP-ratioen er max 33 % lavere end landsgennemsnittet for hovedområdet.
Utilfredsstillende (rød): Uddannelser, hvor VIP/DVIP-ratioen er mere end 33 % under landsgennemsnittet for hovedområdet.

Ved den supplerende indikator STÅ/VIP anses rationen som utilfredsstillende, såfremt den er 50% højere end fakultetsgennemsnittet. Herfra er dog undtaget uddannelser, der har en STÅ/VIP-ratio under 25.

Kvalitetsindikatorer for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser

Ved SDU's deltidsuddannelser anvendes der seks kvalitetsindikatorer. Der anvendes ikke grænseværdier på samme måde som ved heltidsuddannelserne, men ved enkelte af kvalitetsindikatorerne er der angivet en vejledende grænseværdi.

Som udgangspunkt skal kvalitetsindikatorerne analyseres og forklares, og der skal træffes beslutning om, hvilke tiltag der skal iværksættes for at rette op på utilfredsstillende forhold.

Der anvendes følgende kvalitetsindikatorer:

Optag

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvor mange studerende der et givent år er blevet optaget på en master- eller diplomuddannelse eller andre deltidsuddannelser og enkeltfag.

Studenterbestand

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvor mange studerende der pr. 1. oktober et givent år er indskrevet på en master- eller diplomuddannelse eller andre deltidsuddannelser og enkeltfag.

Dimittender

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvor mange studerende der et givent år har dimitteret fra en master- eller diplomuddannelse eller andre deltidsuddannelser.

Forskningsbasering

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvordan forholdet mellem antal VIP-årsværk og DVIP-årsværk, der anvendes på en uddannelse et givent år, er.

Såfremt VIP/DVIP-rationen er under 1 kræver det en særlig opmærksomhed.

Læringsudbytte

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvordan de studerendes gennemsnitlige tilfredshed med den faglige og pædagogiske kvalitet på en uddannelse er et givent år.

Såfremt den gennemsnitlige tilfredshed er under 3,5 kræver det en særlig opmærksomhed.

Oplevet kvalitet og relevans

Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvordan de studerendes gennemsnitlige oplevelse af en uddannelses kvalitet og dermed relevans af uddannelsen er et givent år.

Såfremt den gennemsnitlige oplevelse er under 3,5 kræver det en særlig opmærksomhed.

 

Notat om SDU's nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser

Læs en uddybende beskrivelse af hvilke nøgletal, der anvendes ved heltidsuddannelser

Notat om SDU's nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser

Notat om SDU's indikatorer for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser

Læs en uddybende beskrivelse af hvilke indikatorer der bruges ved deltidsuddannelser

Notat om SDU's indikatorer for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies