Skip to main content
DA / EN

Klimaindsatser på SDU

SDU’s aktuelle klimaindsatser tager udgangspunkt i den klimaplan, som bestyrelsen for SDU vedtog i december 2021. Klimaplanen indeholder en række indsatser, der skal medvirke til at nedbringe SDU’s udledning af drivhusgasser. Indsatserne er kategoriseret i fire pakker:

  • Campus, bygninger og drift
  • Cirkulært ressourceforbrug
  • Transport
  • Adfærd, involvering og kommunikation

Klimaplanen indeholder de indsatser, der i første omgang prioriteres i en treårig implementeringsbølge fra 2022 til 2024. Tabellen nedenfor giver et overblik over de indsatser, der er blevet igangsat i 2022 som en del af første implementeringsbølge. Flere indsatser vil følge i 2023 og 2024 og i de kommende implementeringsbølger frem mod 2030.

Vil du vide mere om de enkelte indsatser, er du velkommen til at kontakte SDG HUB’en på SDU på vores_verdensmaal@sdu.dk. Her kan du også indsende forslag og ideer til nye indsatser.


Campus, bygninger og drift

Udvidelse af SDU’s forsyningsnet og -sikkerhed

Der vil i perioden 2022 – 2024 blive foretaget en indslusning af energileverandørs transformerstationer, som SDU dermed får samlet ansvar for. Denne udvidelse af SDU’s forsyningsnet giver større mulighed for at sende el fra egen solcellepark til egne bygninger frem for at sende overskudsstrøm til elnettet. Udvidelsen skaber endvidere på længere sigt mulighed for udvidelse af SDU’s solcellepark og opstilling af superladere til elbiler.

Bæredygtighedscertificering af laboratorier

Som de første i Danmark fik laboratorier på SDU i 2021 en bæredygtighedscertificering fra Green Lab, idet medarbejdere har reduceret energiforbruget markant. Certificeringen blev givet til laboratorier på IMM og BMB. I 2022 blev det besluttet at igangsætte en proces, der skal føre til en certificering af øvrige laboratorier på SDU.

Kortlægning af den bygningsmæssige bæredygtighed

I efteråret 2022 blev de første skridt taget henimod en kortlægning af bygninger i drift for at undersøge, hvilke bæredygtighedsaspekter bygningerne og bygningsdriften klarer sig godt på, men også for at synliggøre forbedringsmuligheder. Resultaterne af denne kortlægning forventes at komme løbende i 2023 og 2024.

Cirkulært ressourceforbrug

Forbrugsprogram

Der vil fra 1. januar 2023 blive implementeret et forbrugsprogram gældende frem til 2026, der skal styrke den cirkulære økonomi på SDU i forhold til indkøb og anvendelse af varer og tjenesteydelser. Dette vil foregå gennem øgede krav til leverandører ved kontraktindgåelse om fx ”takeback”, levetidsforlængelse, certificeringer mv. og opfølgning på kontrakter for at sikre leverandørensefterlevelse af bæredygtighedskrav. Der vil endvidere blive foretaget flere forbrugsanalyser, standardiseringer ogfællesvarer samt en udvidelse og større anvendelse af SDU’sbrugtvarebørs. Endelig vil der blive udarbejdet en bortskaffelsesstrategi.

Opstilling af affaldssorteringsstationer

Der vil i løbet af januar 2023 blive opstillet affaldssorteringsstationer med femfraktioner på campus iOdense. Opstilling af affaldssorteringsstationer påcampusser udenfor Odense vil ske efterfølgende i løbet af 2023 ioverensstemmelse med de kommunaleordninger.

Genanvendelse af plastik fra laboratorier

Laboratorier har et stort forbrug af plastik i forbindelse med indkøb af engangslaboratorievarer og indpakning i plastik. Samtidig har plastik fra laboratorier en høj grad af kvalitet og er efterspurgt i forhold til genanvendelse af plastik. Der arbejdes derfor i den videre bæredygtighedscertificering af laboratorier på SDU både på at nedbringe forbruget og på at styrke genanvendelsen af plastik. Som en del genanvendelsen er det besluttet at anskaffe en granulator, der kan granulere den anvendte plastik med henblik på salg til eksterne.

Transport

Rejsepolitik

Der træder 1. januar 2023 en ny rejsepolitik for ansatte i SDU i kraft, hvor klimahensynerindarbejdet.Rejsepolitikken bliver en del afSDU’srejseregler. Rejsepolitikken bliver understøttet af tiltag, der skal skabe synlighed omkring det klimabevidsterejsevalg og gennemsigtighed omkring rejseadfærd på tværs afSDU(rapport med rejsedata).

Digitale og hybride mødeformer

I 2022 påbegyndte indretning af mødelokaler med udstyr, der gør det muligt at afholde digitale og hybride mødeformer af høj kvalitet. Der vil i første omgang blive indrettet et mødelokale på hver campus for at høste erfaringer. Dette initiativ vil i 2023 blive suppleret med kompetenceudvikling for ansatte i forhold til digitale og hybride mødeformer og en indsats, der skal øge kendskabet til denne mulighed.

Opstilling af ladestandere

Som nævnt vil udvidelsen af SDU's forsyningsnet give mulighed for opstilling af superladere til elbiler. Som følge af lang leveringstid på komponenter til denne udvidelse, vil opstilling af superladere formentlig først kunne påbegyndes tidligst ultimo 2024. Det er derfor besluttet, at der i mellemtiden vil blive opstillet et mindre antal almindelige ladestandere på campus i Odense. Det er forventningen, at dette vil være gennemført medio 2023.

Adfærd, involvering og kommunikation

Oprettelse af SDU’s Klimapanel

I juni 2022 blev SDU´s Klimapanel oprettet med deltagelse af tre VIP'er, tre TAP'er og tre studerende. Universitetsdirektøren er formand for panelet, der skal rådgive universitetsledelsen om universitetets arbejde med klimaplanen. Klimapanelet har siden oprettelse holdt fire møder.

Nyhedsbrev om arbejdet med SDU’s klimaplan

Der er udsendt to nyhedsbreve til ansatte, studerende og eksterne interessenter om arbejdet med SDU’s klimaplan. Nyhedsbrevet har i øjeblikket ca. 300 abonnenter. Nyhedsbrevet supplerer sider på SDU’s hjemmesider med nyheder og information om universitetets klima- og bæredygtighedsarbejde.

Klimaambassadører

28 ansatte gennemførte i september 2022 uddannelsen til klimaambassadør. Klimaambassadørerne skal gennem lokale eksperimenter, handlinger og formidling bidrage til at fremme en klimavenlig adfærd på SDU. Siden uddannelsen er der gennemført i alt tre netværksmøder. Målet er, at SDU skal have 100 klimaambassadører. Næste hold begynder til februar 2023.

Sidst opdateret: 05.01.2024