Skip to main content

Aftagerpanelet for Filosofi

Aftagerpanelet fungerer i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om universiteter § 13a og Uddannelsesbekendtgørelsen § 31 som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne og aftagere. Det overordnede formål med panelet er at bidrage til en generel brobygning mellem fakultetet og arbejdsmarkedet. En systematisk dialog vil blandt andet forbedre undervisernes forudsætninger for at vejlede i kompetencer, karriereveje og beskæftigelsesmuligheder, samt gøre det muligt at foretage hensigtsmæssige justeringer af uddannelserne.

Aftagerpanelet skal indgå i en dialog med studienævn og studieleder (og derigennem med undervisere og studerende) om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Det skal inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer. Udkast til nye studieordninger eller mere omfattende studieordningsændringer udsendes til panelmedlemmerne til høring.

Der lægges især vægt på præcisering af nye job- og opgaveområder for filosofikandidater og deraf afledte behov for nye kompetencer, der kan udmøntes i konkret uddannelsesudvikling. Aftagerpanelet har som særlige fokuspunkter valgt: Rådgivning af uddannelsen på baggrund af nøgletal, filosofiuddannelsens og de filosofiuddannede kandidaters profil, samt brobygning mellem uddannelserne, samfund og erhvervsliv.

Der kan desuden igangsættes en række sideløbende aktiviteter, som involverer enkelte paneldeltagere. Det kan for eksempel være profileringskampagner rettet mod konkrete brancher, dialog-møder om kompetence-krav inden for specifikke sektorer, samarbejde om tilrettelæggelse af nye uddannelser eller afholdelse af karrierearrangementer.

Aftagerpanelet retter sig mod forskellige arbejdsområder for filosofikandidater. Det består af 5-10 aftagerrepræsentanter eller alumner og repræsentanter for en bred vifte af aftagerinstitutioner, herunder gymnasier eller andre ikke-universitære uddannelsesinstitutioner, offentlig forvaltning (herunder ministerier og styrelser) og det private erhvervsliv. Panelet er selvsupplerende i udpegningen af medlemmer.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en forperson og en næstforperson. Det sekretariatsbetjenes af studiesekretariatet for Filosofi.

Medlemmer, aftagere

 • Morten Gad, Kreativ direktør & partner, GORM Agency
 • Mikkel Holm Sørensen, Ph.d., Adfærdsdesigner, Partner i KL7
 • Jesper Tøstesen, E-læringskonsulent og projektleder i Økonomistyrelsen
 • Rasmus Balder Holmegaard Larsen, Fritidsleder, Fredericia Kommune
 • Asger Steffensen, Projektkonsulent, Ph.d., Professionshøjskolen Absalon
 • Christina Oxholm, AC-fuldmægtig, Optag & Uddannelsesstøtte, SDU

Medlemmer, Filosofi ved SDU

 • Caroline Schaffalitzky, lektor og studieleder for Filosofi (forperson)
 • Lasse Nielsen, lektor ved Filosofi
 • Lea Hoffmann, studiementor og studerende ved Filosofi
 • Christina Louise Jørck, medlem af studienævnet og studerende ved Filosofi
 • Philip Lindegaard Rasmussen, medlem af studienævnet og studerende ved Filosofi
Der afholdes som udgangspunkt mindst 1 møde pr. semester. Hvis det skønnes formålstjenligt – f.eks. hvis det drejer sig om akkreditering eller godkendelse af studieordning – kan en del af panelet indkaldes. Møder kan holdes både i Odense og København.

Aftagerpanelerne udpeges med en funktionsperiode på 4 år.

Ovenstående kommissorium er godkendt af prodekanen d. 6. januar 2023.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 25.01.2023