Skip to main content

Regnskabsinstruks

Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes Syddansk Universitet har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, hvorunder regnskabsopgaverne varetages.

Underskrevet regnskabsinstruks med søgbare felter

Bilag 1: Universitetsloven
Bilag 2: Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v.
Bilag 3: Bekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
Bilag 4: Vedtægt for SDU
Bilag 5: Forretningsorden for bestyrelsen 
Bilag 6: Interne cirkulærer vedr. tjenesterejser
Bilag 7: Internt cirkulære vedr. repræsentationsmiddage, receptioner og gaver 
Bilag 8: SDU's indkøbspolitik
Bilag 9: Oversigt over tegningsberettigede medarbejdere samt medarbejdere med særlige delegationsskrivelser udstedt af rektor eller universitetsdirektør
Bilag 10: Medarbejdere der kan anvise udgifter ifølge en stillingsfuldmagt
Bilag 11: Medarbejdere der kan foretage indberetninger til Skattestyrelsen
Bilag 12: Oversigt over SDU's bankkonti og kontantkasser
Bilag 13: SDU's debitorprocedure
Bilag 14: Eksterne tilskudsprojekter (Instruks i håndtering af eksterne projekter
Bilag 14A: Instruks i håndtering af indtægtsdækket virksomhed
Bilag 15: Forretningsgange i HR
Bilag 16: SDU's retningslinjer for registrering af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Bilag 17: SDU's retningslinjer vedrørende registrering af IT-udstyr (anskaffelse under 100.000 kr.), der vurderes at være let omsætteligt
Bilag 18: Oversigt over legater administreret af SDU
Bilag 19: Anvisning af posteringer foretaget i Økonomiservice

Bilag 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 og 19 ligger på SDU's intranet, men kan fås ved henvendelse til en af følgende:

 

 

Ændret sidst: 28-05-2021
Ansvarlig afdeling: Økonomiservice

 

Ansvarlig for siden: Økonomiservice

Sidst opdateret: 28.05.2021