Skip to main content

Regnskabsinstruks

Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes Syddansk Universitet har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, hvorunder regnskabsopgaverne varetages.

Underskrevet regnskabsinstruks med søgbare felter

Hvis du har brug for et eller flere af nedenstående bilag, er du velkommen til at kontakte regnskabschef Jens V. Kierkegaard  eller chefsekretær Gitte Thrane Christensen.  

Bilag 1: Universitetsloven
Bilag 2: Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v.
Bilag 3: Bekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
Bilag 4: Vedtægt for SDU
Bilag 5: Forretningsorden for bestyrelsen 
Bilag 6: Interne cirkulærer vedr. tjenesterejser
Bilag 7: Internt cirkulære vedr. repræsentationsmiddage, receptioner og gaver 
Bilag 8: SDU's indkøbspolitik
Bilag 9: Oversigt over tegningsberettigede medarbejdere samt medarbejdere med særlige delegationsskrivelser udstedt af rektor eller universitetsdirektør
Bilag 10: Medarbejdere der kan anvise udgifter ifølge en stillingsfuldmagt
Bilag 11: Medarbejdere der kan foretage indberetninger til Skattestyrelsen
Bilag 12: Oversigt over SDU's bankkonti og kontantkasser
Bilag 13: SDU's debitorprocedure
Bilag 14: Eksterne tilskudsprojekter (Instruks i håndtering af eksterne projekter
Bilag 14A: Instruks i håndtering af indtægtsdækket virksomhed
Bilag 15: Forretningsgange i HR
Bilag 16: SDU's retningslinjer for registrering af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Bilag 17: SDU's retningslinjer vedrørende registrering af IT-udstyr (anskaffelse under 100.000 kr.), der vurderes at være let omsætteligt
Bilag 18: Oversigt over legater administreret af SDU
Bilag 19: Anvisning af posteringer foretaget i Økonomiservice 

For yderligere information, kontakt:

Ændret sidst: 28-05-2021
Ansvarlig afdeling: Økonomiservice

 

Ansvarlig for siden: Økonomiservice

Sidst opdateret: 23.09.2021