Skip to main content

Strategi

SDU Esbjerg omfatter forskningsenheder fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det er en international campus med et væsentligt antal internationale medarbejdere og studerende. Derfor foregår flere af uddannelserne på engelsk, og en væsentlig del af forskningsfinansieringen kommer fra internationale kilder.

SDU Esbjerg ønsker at bevare og udvikle denne internationale profil, hvor vores forskningspersonale har internationale erfaringer gennem fortsatte bestræbelser på at tiltrække dygtige danske og internationale forskere samt international finansiering.

Der findes mange tværfaglige forskningsprogrammer mellem grupper fra de to fakulteter og/eller eksterne samarbejdspartnere. SDU Esbjerg arbejder tæt sammen med andre forskningsgrupper på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (SVS) og Aalborg Universitet i Esbjerg, samt med uddannelser på UC SYD og Erhvervsakademiet i Esbjerg.

SDU Esbjerg ønsker at holde et stærkt fokus på opsøgende samfundsarbejde og implementering af viden i samfundet og arbejder tæt sammen med kommuner og erhvervsgrupper i regionen for at opnå dette.

Kendetegnende for aktiviteterne på SDU Esbjerg er de meget tætte forbindelser til det omgivende lokalsamfund, fx gennem delte stillinger mellem universitetet og kommunerne, studenterprojekter med kommunerne og det lokale erhvervsliv, samt meget stærk støtte fra lokale finansieringskilder til forskning og udvikling. SDU Esbjerg ønsker at udvikle disse tætte forbindelser med det formål at støtte udbredelsen af dansk og international viden i vores region.

Flere af forskningsgrupperne har en stærk synlighed i Danmark på grund af en kombination af høj forskningskvalitet og unikhed i de valgte forskningsemner, og størstedelen af forskningen foregår i internationale projekter og netværk. SDU Esbjerg vil arbejde på at bevare denne nationale position men også på at støtte eksisterende og kommende forskningsgrupper med international synlighed.

SDU Esbjerg tilbyder to bacheloruddannelser og fem kandidatuddannelser inden for Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Vi har to til tre uddannelser med en bred spændvidde og mange studerende samt enkelte mere specialiserede uddannelser med et tilstrækkeligt antal studerende. Der er et stabilt antal ansøgere, der sikrer en grundlæggende finansiering til campus. SDU Esbjerg ønsker at fortsætte de eksisterende uddannelser og arbejde på at udvikle nye uddannelser inden for konkurrence- og eliteidræt og energistyring, samt evaluere potentialet for nye uddannelser i samarbejde med fx UC SYD og Erhvervsakademiet i Esbjerg.

UC SYD og Erhvervsakademiet i Esbjerg er en væsentlig rekrutteringsbase for studerende til flere af vores uddannelser. Den planlagte nye campus tæt på UC SYD i Esbjerg vil styrke dette samarbejde gennem tættere uddannelsesforbindelser, og der forventes også en synergi på flere kernefaciliteter for vores studerende.

SDU Esbjerg vil aktivt deltage i at opnå synergi for både studerende og medarbejdere. Under de to overordnede strategiske temaer for SDU Esbjerg (Samfund og Sundhed), findes seks undertemaer. De har alle national unikhed og tætte forbindelser til uddannelsesaktiviteter samt international relevans:

Forskningen i maritime emner er centreret omkring udnyttelse af havressourcer, maritim økonomi, maritim sundhed og sikkerhed. Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS) er det eneste maritime forskningscenter i Danmark med speciale i forskning i maritim sundhed, arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø- og erhvervsøkonomi i forhold til "Det blå Danmark".

Fisheries & Aquaculture Management & Economics-netværket (FAME) er en forskningsskole med fokus på undervisning og kurser på ph.d.-niveau. Forskningen er ofte tværfaglig, spænder over forskellige fakulteter, som fx Sundheds-, Natur- og Samfundsvidenskab og fokuserer på forskellige maritime kontekster og miljøer, som fx transport, fiskeri, offshore og shippingindustrien. Projekterne er både danske og internationale og er rettet mod emner som fx forebyggelse af ulykker, sundhed og sygdom om bord, sikkerhedskultur, havressourceøkonomi og ledelse samt konkurrenceforhold i den maritime sektor i Danmark. Forskningsområdet tiltrækker ekstern finansiering fra både danske og internationale kilder.

Personalet deltager i undervisning på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, kandidatuddannelsen i Miljø- og Ressourcemanagement og kandidatuddannelse i Risiko- og Sikkerhedsstyring. Alle tre uddannelser udbydes i Esbjerg, de to sidste uddannelser udbydes i samarbejde med Aalborg Universitet, Esbjerg.

SDU Esbjerg huser også en unik kandidatuddannelse i Marinarkæologi. Der forskes i vurdering af menneskelige værdier i havet og udvikling af værktøjer til forvaltning af undervandskulturarven. Uddannelsen er tilknyttet UNESCO gennem UNESCO-UNITWIN-programmet, og UNESCO-UNITWIN-netværket for undervandsarkæologi, hvoraf SDU er en af grundlæggerne. Uddannelsen er på kandidatniveau, som i overensstemmelse med SDU Esbjergs profil understøtter efterspørgslen på arkæologer i offshore-industrien, energisektoren såvel som bæredygtig udvikling af havområder. Uddannelsen omfatter en dykkerskole under certificering af Søfartsstyrelsen, som tilvejebringer træning til det kommercielle dykkercertifikat. Uddannelsen tiltrækker studerende fra hele verden. Uddannelsen ophører i 2020.

Forskningen i disse emner sker på Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi og er centreret omkring anvendelse af værktøjer fra økonomi, markedsføring og organisation i energisektoren, problemstillinger forbundet med klimaforandringer og udnyttelsen af naturlige økosystemer og, mere generelt, til analyse af naturressourceindustrier.

Forskningen fokuserer på overgangen fra et fossilt brændstofbaseret energisystem til et system af vedvarende energikilder og omfatter blandt andet opnåelsen af forbrugernes vilje til at betale for grøn energi, forretningsudvikling inden for offshore-energisektoren, samt hvordan bæredygtige og stabile klimaaftaler bør se ud. Det nyoprettede Energy Management Research Centre er det eneste center i Danmark, der fokuserer på samfundsvidenskabelige aspekter af energistyring. Ved at understrege den menneskelige adfærds rolle i energibeslutninger, sigter centret efter at udfylde et vigtigt tomrum i politisk rådgivning af regionale, nationale og internationale energimarkeder. En lang tradition på instituttet er forskning i naturlige økosystemer, herunder økonomisk analyse af ressourceanvendelse og -styring, samt hvordan anvendelsen af naturressourcer påvirker menneskers velfærd. Fokusområder er fx energi- og naturressourceindustrier i Danmark og EU.

Forskningen har en international profil og modtager væsentlig ekstern finansiering. Personalet deltager i undervisning på en kandidatuddannelse i Miljø- og Ressourcestyring ved SDU Esbjerg, bachelor- og kandidatuddannelse i Virksomhedsledelse og Økonomi ved SDU Esbjerg, bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi ved SDU Odense, kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab ved SDU Esbjerg og kandidatuddannelse i Risiko- og Sikkerhedsstyring ved SDU Esbjerg.

SDU Esbjerg tilbyder en særligt tilrettelagt kandidatuddannelse i Konkurrence- og Eliteidræt. Baggrunden for uddannelsen er en stigende efterspørgsel efter veluddannede kandidater, som kan bidrage til at forbedre udviklingen af sportstalenter og kvalificere den nationale og internationale sportselite, herunder støtte talentudviklingen både inden og uden for sportens verden. Uddannelsen sigter således mod at kvalificere den studerende til at indgå i et systematisk og solidt samarbejde med flere parter med henblik på at såvel det unge talent som den etablerede eliteatlet kan opnå succes i både sport og andre dele af livet. Uddannelsen er en tværfaglig, forskningsbaseret uddannelse, der arbejder tæt sammen med det omgivende lokalsamfund og det lokale erhvervsliv gennem projektorienterede forløb. Desuden er der et tæt samarbejde med de øvrige af landets kommuner, de store idrætsorganisationer og erhvervslivet. Kandidatuddannelsen i Konkurrence- og Eliteidræt sigter således mod et bredt samarbejde om en bæredygtig udvikling på talent- og eliteområdet.

Et andet forskningsfokus ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi handler om de mange aspekter af oplevelsesøkonomien, hvor koncepter fra markedsføring, ledelse og økonomi anvendes i specifikke og særlige problemstillinger inden for sports-, event-, medie- og turismeindustrien. Oplevelsesøkonomien og især de nævnte sektorer bliver stadig mere vigtige i de moderne vesteuropæiske samfund. Dermed indgår både forskning i aspekter af profitorienterede virksomheder og organisationer, men også af almennyttige organisationer. Sport og Event Management-gruppen er — hvad angår emnespecifik undervisning og forskningskompetencer — unik i Danmark. Desuden afspejler den campussens overordnede mål om internationalisering, da mere end 50 procent af fakultetet og kandidaterne har internationale erfaringer.

Personalet er ansvarlig for bachelor- og kandidatuddannelserne i Virksomhedsledelse og Økonomi - Sport og Event Management. Personalet deltager også i bachelor- og kandidatuddannelserne i Virksomhedsledelse og Økonomi og kandidatuddannelserne i Folkesundhedsvidenskab, alle ved SDU Esbjerg.

SDU Esbjerg har stærke kompetencer og en aktiv, tværfaglig forskning i Sundhedsfremme. Dette spænder fra multilevel-forskning i Folkesundhed som sociale og politiske discipliner rettet mod global sammenhæng, hele samfundet og miljøer som fx regioner, kommuner, lokalsamfund, arbejdspladser (fx søfart, hospitaler, skoler), familier og enkeltpersoner, i udviklingen af sundhed, styring af sygdom og optimering af sundhedsvæsenet. Forskningsemner dækker: Bevis-informerede politiske indgreb og udvikling i fysisk aktivitet, social ulighed og sundhed, livsstilsinterventioner, forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme, rehabilitering, risikoopfattelse og kommunikation, vurdering af sundhedsmæssige konsekvenser og sundhedspolitikker og sundhedssystemer. Forskningsgrupperne er centreret omkring Forskningsenheden for Sundhedsfremme og CMSS Sundhed. Alle enheder tiltrækker ekstern finansiering fra internationale (inkl. EF) og danske kilder.

Personalet er ansvarlig for og deltager i bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved SDU Odense, kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved SDU Esbjerg og deltager i kandidatuddannelsen i Risiko- og Sikkerhedsstyring ved Aalborg Universitet.

Institut for Regional Sundhedsforskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er universitetets ramme for uddannelse og forskning på de somatiske og psykiatriske hospitaler i Esbjerg. En bred vifte af afdelinger med kliniske lektorer i spidsen er involveret i og ansvarlige for den prægraduate kliniske og praktiske uddannelse af studerende inden for medicin, kiropraktik og farmaci.

Hospitalerne forsker med hovedfokus på fedme-, akut-, trombose- og psykiatrisk forskning, der involverer mange af afdelingerne og kompetencerne på tværs af hospitalernes fagområder. Forskningsområderne afspejler alvorlige samfundsmæssige sundhedsproblemer på grund af mange og alvorlige komplikationer som fx diabetes, hjerte-kar-sygdomme, slidgigt og psykosociale problemer. En række kliniske professorer, lektorer, postdocs og ph.d.-studerende med uddannelsesmæssige baggrunde i forskellige fagområder inden for medicin, fysioterapi, økonomi og sygepleje leder og udfører forskningen i samarbejde med nationale og internationale partnere.

Denne forskning er placeret på Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi (SEBE). Baseret på sociologiuddannelsen og den anvendte og tværfaglige forskningstilgang, er det målet at videreudvikle den sociologiske forskning med fokus på samfundsmæssig deltagelse, faglig praksis i den offentlige sektor, fx i forhold til folkeskolen og socialt arbejde, samt udvikling af landdistrikter med overordnet fokus på forretningsudvikling og levevilkår. Der er en stærk tradition for forskningssamarbejde med andre forskningsgrupper og interessenter, fx UC SYD. Forskningsaktiviteterne med relevans for udvikling af landdistrikterne er forbundet med det tværfaglige forskningscenter, Center for Landdistriktsforskning (CLF). Forskere tilknyttet centeret kommer fra både sociologigruppen og fra fagområderne Erhvervsøkonomi og Miljø- og Ressourceøkonomi på SEBE. CLF har et betydelig samarbejde med forskellige aktører i regionen og generelt i landdistrikterne.

Personalet er ansvarlig for bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse samt kandidatuddannelsen i Kultursociologi. Uddannelserne er unikke, fordi de kombinerer klassisk og nutidig sociologi med en mere antropologisk vinkel.

Sidst opdateret: 15.11.2021