Skip to main content
DA / EN

Masterprojekt

Et masterprojekt er kronen på værket, det er her du viser, hvad du har lært. Masterprojektet skrives individuelt eller som et gruppeprojekt med maksimalt to studerende.

Masterprojektet skal demonstrere det overblik og den indsigt, du har opnået gennem studieforløbet. Masterprojektet skal i alle situationer demonstrere en klar relevans i forhold til uddannelsens centrale fagområder og -metoder samt være koblet til indhold og mål i de obligatoriske moduler.

Bemærk, at alle prøver ved uddannelsen skal være bestået for at kunne aflevere masterprojektet.

Nedenfor kan du se, hvad tidligere studerende har valgt af emner til deres masterprojekt, og du kan finde detaljeret information om de formelle regler for opgaven.

Listen opdateres i takt med, at de studerende færdiggør uddannelsen.
 • Forandrings- og fusionsledelse
 • Styreformer i Kommuner
 • Organisationskultur analyse af ledergruppen i Serviceafdelingen
 • Hvilket ledelsesredskab kan sikre motivation og robusthed hos mine medarbejdere?
 • Sammenhængende borgerforløb - ledelse der sikrer den røde tråd i genoptræningsforløb på tværs af sygehuse
 • Hvordan kan vi få X til at fremstå som en attraktiv arbejdsplads? 
 • Hvad sker der fra lov til gade?
 • Køn, alder og uddannelse som prædiktor for social kapital i organisationen? 
 • Identitet - image gab på X 
 • Kunsten at navigere i et krydsfelt af interessenter, mål og mening, strategiskabelse i X
 • Grundlag for strategisk udvikling i X i samspillet med det offentlige 
 • Perspektiver på Xs fremtid 
 • Ledsagelse - en opgave der løses i front 
 • Går der politik i den? Teori og erfaringer med lokalpolitisk samskabelse i to kommunale udvalg 
 • Organisering af support til digitale pædagogiske systemer i dagtilbud 
 • Lederroller i X 
 • Kultur og forandringskommunikation på X 

Masterprojektet er afslutningen på uddannelsen, og det er et stort selvstændigt stykke arbejde. Processen adskiller sig fra de øvrige aktiviteter på masteruddannelsen med et helt semester, hvor du koncentrerer dig om at arbejde selvstændigt med en selvvalgt problemstilling i samarbejde med din vejleder. Du vil møde mange nye udfordringer undervejs, og vi anbefaler derfor, at du så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet overvejer emnet for dit masterprojekt.

Inden starten af hvert semester tilbydes en introduktion til masterprojektet. Introduktionen er for alle, der har tilmeldt sig masterprojekt, eller som overvejer at gøre det i den nærmeste fremtid. Denne introduktion markerer starten på projektet og giver samtidig mulighed for at møde medstuderende i samme situation og drøfte fælles udfordringer med dem. 

Når du er klar til at lave dit masterprojekt, sætter du et X i rubrikken Masterprojekt på ansøgningsblanketten og fremsender denne som du plejer til Syddansk Universitet, Efteruddannelsen – indenfor ansøgningsfristen.

Du vil så få tilsendt et link til en tilmeldingsblanket fra Mastersekretariatet, denne skal udfyldes med fag, tentativt emne og dit vejlederønske.

Du skal dog være opmærksom på at vi ikke kan garantere at du bliver tildelt den ønskede vejleder. Studieledelsen vil tildele dig en vejleder med udgangspunkt i emnet samt evt. ønske om vejleder.

Masterprojektet udgør i alt 12,5 eller 15 ECTS-point og består af en skriftlig og en mundtlig del.

Se fagbeskrivelserne for Masterprojekt

Valg af vejleder

Du vil blive tildelt en vejleder fra SDU af studielederen.  Derefter skal du selv tage kontakt til vejlederen, hvor I aftaler det konkrete forløb. Vejlederen bliver eksaminator ved den mundtlige prøve.

Inden vejledning påbegyndes, skal du have sat dig ind i det valgte emnes overordnede problemstillinger og have gjort dig bekendt med, hvad der kan findes af litteratur om emnet. Det er ikke din vejleders opgave at formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger eller disposition.

 
Hvor meget vejledning kan jeg få?

Der er  mulighed for at få op til 10 timers vejledning, som vil være fordelt på 3-5 vejledermøder. Det kan foregå enten ved fremmøde eller online. Hvis du skriver sammen med en medstuderende, er der mulighed for op til 14 timers vejledning.  

Det er vigtigt, at du nøje overvejer, hvordan du vil udnytte dine vejledningsmøder, da vejlederens forberedelsestid er inkluderet i vejledningstimerne. 

  

Masterprojektet er dit ansvar

Efter det første møde med din vejleder er du i stand til på egen hånd at gå i gang med litteraturstudier og undersøgelser i overensstemmelse med den aftalte plan. Din vejleder vil ofte – ud fra et udkast – kunne give relevante forslag til ændringer og/eller tilføjelser samt henvisninger til litteratur. Vær opmærksom på, at vejleder ikke er forpligtet til at gennemlæse og godkende større eller mindre dele af opgaven under vejledningen.

Erfaringsmæssigt får du mest ud af vejledningen, hvis du betragter og bruger vejleder som diskussionspartner.

Vejledning ved omprøve 

Ved en evt. omprøve får du som udgangspunkt tildelt samme vejleder som til den ordinære eksamen, medmindre andet aftales.
Der vil i den forbindelse være 2 vejledningsmøder til rådighed.

Dit masterprojektet vurderes på baggrund af den skriftlige afhandling og en afsluttende mundtlig eksamen. Her medvirker din vejleder som eksaminator sammen med en ekstern censor. Eksamen vil maksimalt vare 45 minutter inkl. votering. Der gives en individuel karakter efter 7-skalaen. 

Den mundtlige eksamen indledes med, at du fremlægger  dit masterprojekt i ca. 5-10 minutter. Dette giver anledning til diskussion og perspektivering. Herefter vil eksaminator og censor stille uddybende spørgsmål indenfor masterprojektet  men også indenfor andre relevante fagområder. 

 

Sidst opdateret: 19.08.2022