Skip to main content
DA / EN

Syddansk Universitets Investeringspolitik

1. Formål

Formålet med investeringspolitikken er at definere rammerne for universitetets investering af overskydende likviditet med henblik på at optimere afkastet under hensyntagen dels til en begrænset risiko på de investerede midler, dels til universitetets samfundsansvar.

2. Lovgrundlag

I henhold til universitetsloven skal universitetets likvide midler anbringes i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler" (Anbringelsesbekendtgørelsen).

3. Ansvarsfordeling

Bestyrelsen godkender investeringspolitikken.

Universitetsdirektøren foretager - efter delegation fra rektor - opfølgning på investeringspolitikken og udfærdiger investeringspolitikken og kontrollerer, at denne bliver efterlevet.

Økonomidirektøren har ansvaret for den løbende styring af investeringer og har ansvaret for, at universitetsdirektøren hver måned modtager rapportering om udviklingen i universitetets investeringsportefølje fra Økonomiservice.

Økonomidirektøren skal sikre, at investeringsniveauet afpasses i forhold til det løbende likviditetsniveau.

4. Risikoeksponering

Syddansk Universitets investeringer fordeles på mindst to danske SIFI- pengeinstitutter.

Investeringer skal ske i overensstemmelse med anbringelsesbekendtgørelsen med følgende skærpelser:

Min. %

Max. %

Værdipapirtyper

50

100

Danske stats- og realkreditobligationer samt skibs- og kommunekreditobligationer

0

20

Danske C25 aktier og udenlandske aktier samt erhvervsobligationer (Investment Grade)

0

5

Kontant indestående

Investering i erhvervsobligationer må kun ske, hvor seneste udløbsdato er kendt.

Den gennemsnitlige korrigerede varighed på porteføljens obligationer må maksimalt være 5 år.

SDU ønsker gennem sine investeringer at bidrage positivt til FN's verdensmål.

SDU forventer, at SDU's kapitalforvaltere er underskriver af UN PRI og investerer i overensstemmelse med danske anbefalinger - herunder påbegyndt anvendelse af ESG-model og i respekt for internationale normer som UN Global Compact, The OECD Gudelines for Multinational Enterprises, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The Universal Declaration of Human Rights og The ILO Declaration of Fundamental Principles of Rights at Work.

Investeringer i tobak, alkohol og våben er ikke tilladt.

5. Godkendelse

Sammen med en opgørelse over aktuelle placering af investeringer i værdipapirer skal investeringspolitikken forelægges bestyrelsen én gang årligt og godkendes ved ændringer heri.
Den seneste justering af investeringspolitikken er godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023 og træder i kraft med virkning fra den 3. oktober 2023.

Sidst opdateret: 09.10.2023