Skip to main content
DA / EN

Support

Økonomiservice 

Økonomiservice er SDU's centrale økonomiafdeling og har ansvaret for den økonomiske forvaltning og økonomistyring på SDU.

Økonomiservice tager sig af drifts- og udviklingsopgaver indenfor regnskab, budget og økonomistyring, økonomisk administration af eksterne projekter samt indgåelse af fælles indkøbsaftaler. Økonomiservice er ansvarlig for SDU´s systemunderstøttelse på de nævnte områder.

Økonomiservice er en del af Fællesadministrationen på SDU og har omkring 70 medarbejdere, som er organiseret i seks afdelinger:
Budget, Controller, Forskerservice-Økonomi, Regnskab, Indkøb og Udbud samt Fælles Administrativt Serviceteam og Klima. 

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen er chef for Økonomiservice.
Chefsekretær Gitte Thrane Christensen er ansat i stabsfunktion til vicedirektøren for Økonomi. 


Økonomiservice består af følgende afdelinger:

Regnskab

Regnskab varetager SDU's salgsfakturering og rykkerprocedurer, og afdelingen sikrer bogføringen af SDU's købsfakturaer. Regnskab sørger for, at universitetets medarbejdere og gæster får refunderet deres rejseudgifter og udlæg, og afdelingen står for kassefunktionen på SDU.

Budget

Budget varetager den overordnede budgetlægning og budgetopfølgning samt koordinering heraf på SDU. Afdelingen har kontakten til de enkelte områder/fakulteter, og foruden gennemførelse af generelle økonomistyringsopgaver foranstalter afdelingen budgetlægning og budgetopfølgning med henblik på forelæggelse på ledelsesniveau. Afdelingen har ansvaret for håndtering af finanslov, STÅ-prognoser, huslejeprognoser samt universitetets budgettering og prognoser af fast løn, hvor budgetteringen gennemføres på personniveau. Endvidere har Budget ansvaret for indtægtsdækket virksomhed, kontering af finanslovsindtægter, bevillingsindmeldinger m.v. Afdelingen har en særlig rolle i forhold til universitetets fællesområde, hvor afdelingen varetager den konkrete budgetlægning, opfølgning og økonomistyring i samarbejde med områdecheferne.

Rapportering er en væsentlig del af økonomistyringen på SDU. Til løbende rapportering anvender SDU rapporteringsværktøjet QlikView, hvor Budget udvikler og vedligeholder en række rapporter og datamodeller. Hertil udarbejder afdelingen diverse statistiske opgørelser, ledelsesrapportering m.v.

Controller

Afdelingens mål er at udføre service og kontrol til sikring af korrekt regnskab på tværs af SDU.  Controller er bl.a. ansvarlig for udarbejdelse af årsrapport og følger op på regnskabsmæssige interne kontroller og arbejdsgange samt optimerer disse.

Endvidere yder afdelingen support på universitetets økonomisystem samt deltager i udviklingen af  økonomisystemet (ERP).  
   
Indkøb og Udbud 

Indkøb og Udbud indgår og koordinerer fælles aftaler på universitetets vegne. Afdelingen er ansvarlig for det elektroniske indkøbssystem og sikrer, at gældende lovgivning på indkøbsområdet overholdes. 

Forskerservice-Økonomi

Forskerservice-Økonomi (FS-Ø) varetager den overordnede økonomistyring af SDU´s eksterne projekter, dvs. tilskudsfinansierede (forsknings)aktiviteter. FS-Ø fungerer som en rådgivende og vejledende funktion vedrørende økonomiske og praktiske problemstillinger gennem et projekts levetid fra ansøgningsfasen til projektafslutningen. FS-Ø udfører legalitetskontrol af regelsæt herunder godkendelse af ansøgningsbudgettter, udarbejdelse af regnskaber mm samt sikrer, at de rette forretningsgange er til stede fra start til slut i et projekt. FS-Ø er dermed vedr. økonomien bindeled mellem forskere/institutter og eksterne bevillingsgivere samt revisorer.

Fælles Administrativt Serviceteam og Klima

Teamet varetager opgaver inden for indkøb- og regnskab for følgende områder i Fællesadministrationen:
Rektorsekretariatet, SDU Kommunikation, SDU HR, SDU RIO, SDU Analytics, SDU Digital, Studieservice og Økonomiservice.  

Hertil varetager kontoret opgaver vedrørende klimadrift, herunder ansvarlig for – samt besidder formandsposten – for klimaambassadørnetværksgruppen på SDU, sekretariat for SDU klimapanel og deltagelse ind i Epicur om klimadriftsrelaterede forhold. 


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefsekretær og webredaktør Gitte Thrane Christensen gith@sdu.dk. 

 

 


Økonomiservice Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 04.06.2024