Skip to main content

Idékatalog til udvikling af forskningsenheden

Udvikling af forskningsenheden

Identitet

 • Skab en identitet og profil for forskningsenheden som også fungerer på tværs af medier.
 • Sørg for så vidt muligt, at forskningsenheden er samlet fysisk.

Udbredelse

 • Husk at brande forskerne og deres forskning både internt og eksternt. Internt: på afdelingsmøder. Eksternt: gør opmærksom på rollemodeller.
 • Skab fokus på værdien af forskning over for klinikken og i sidste ende for den enkelte patient.

Netværk

 • Opsøg netværk med andre sygehuse, afdelinger, institutter.
 • Overvej andre faggrupper, andre fagretninger (HUM, SAMF, TEK)
 • Få erfaringer fra andre forskningsenheder og brugerråd.

Strategi

 • Arbejd med at højne det internationale samarbejde fx med adjungerede professorer.
 • Tænk over hvordan forskningsresultaterne kommer ud og bliver implementeret allerede når projektet defineres.
 • Gennemfør strategiske overvejelser af hvor forskningsenheden skal lægge sit fokus, hvad er den strategiske satsning på afdelingen, hvor skal forskningen løftes lidt?
 • Skab en større interesse for forskning, fx ved at opnormere forskningsenheden, det skaber nysgerrighed fra flere der måske ellers ikke havde interessen.
 • Hav strategiske drøftelser af hvor mange ph.d.-studerende der skal være i forskningsenheden, hvad er et rimeligt antal.
 • Overvej administrativ understøttelse af forskerne (videnskabelige assistenter, grantwriters, sekretærer Inddrag værktøjet ”Dialogskabelon til udvikling af forskningsenheden” (under udarbejdelse), som er et frivilligt værktøj afdelingsledelse og forskningsleder kan anvende i drøftelserne omkring den strategiske udvikling af forskningsenheden.

Forskning og klinik

 • Sørg for tilbagegangstilling til klinikken, hvis der i perioder ikke er nok midler til forskning.
 • Overvej hvordan tiden mellem forskning og klinik fordeles.
 • Skab større synlighed omkring hvilken værdi forskningen giver for det kliniske arbejde.

Forskellige fagligheder

 • Fokuser på at have forskellige fagligheder i forskningsenheden; det skaber en dynamisk enhed.
 • Sørg for rollemodeller inden for alle faggrupper så dem der ønsker at blive forskere kan se sig selv i stillingen.
 • I forhold til forskning i sygepleje; overvej at etablere et samarbejde med en anden afdeling, der har en professor i sygepleje.
 • Tænk i sammenhæng mellem klinik og forskning. Det er fx vigtigt at have ph.d.er som går videre ad klinikvejen, da de herved er bedre uddannet til at løfte den kliniske hverdag.
 • Overvej en finansieringsmodel for de faggrupper som skal have en særligt finansieret understøttelse.

Værdier

 • Understøt work-life-balance.
 • Understøt gode interne diskussioner (forskningsdag, drøftelser i Forskningsudvalget).
 • Understøt netværk mellem forskere, både internt på afdelingen men også mellem afdelingerne.
 • Udvis ledelsesmæssig opbakning til, at der forskes i afdelingen.
 • Gennemfør tilstrækkelig og rettidig forventningsafstemning med alle forskere.
 • Udvis fleksibilitet og sammenhæng mellem forskningsområde og kliniske opgaver.
 • Husk at sikre transparente overgange mellem de enkelte karrieretrin.
 • Udvis fleksibilitet til at forskerne kan planlægge egen tid.
 • Respektér at der er opnået frikøb fra klinikken til reel forskningstid.
 • Fokusér på talent frem for faglighed. Arbejd med det gode arbejdsmiljø.
 • Sørg for at sikre psykologisk tryghed.

 

Udvikling af den enkelte forsker

 • Overvej øget tilstedeværelse på kandidatuddannelserne.
 • Overvej at inddrage studerende i kliniske projekter, fx via projektorienteret forløb/forskersporet.
 • Giv mulighed for at kommende forskere kan ”afprøve” forskning.
 • Planlæg en forskningssamtale med de yngre klinikere evt. med professoren (dialogskabelon er under udarbejdelse).

Generelt

 • Fokusér på kapacitetsopbygning for alle faggrupper på alle niveauer
 • Arbejd for at sikre at der er en karriereplan for alle forskere i enheden
 • Giv mulighed for frikøb af kliniktid til forskning
 • Afhold forskningssamtale med seniorforsker
 • Afhold MUS med alle og udarbejd en karriereplan ved opstart

Prægraduat

 • Etablér afdelingsstøtte til prægraduat og medicin studerende projekter

Ph.d.-studerende

 • For ph.d.-studerende bør der fra start af være en plan for karrierevejen efter endt ph.d., og husk at indtænke finansiering
 • Være transparent omkring hvilke karriereveje der er for ph.d.-studerende
 • Overvej at lade den ph.d.-studerende blive medvejleder og lade dem være sidste forfatter på artiklen
 • For lægelige ph.d.er: vær opmærksom på tiden efter ph.d., da de her ofte er i gang med speciallægeuddannelsen
 • Overvej en seniormentor for ph.d.-studerende/postdocs/lektorer

Postdoc/adjunkt

 • Søg karrierepuljen på OUH og Regionens karrierepulje til at opnå mere forskningstid

Professor

 • Brug dialogskabelonen (udarbejdelse) til vedvarende tilknytning af professorer, overvej hvordan I kan lande deres fremtidsprofil på en god måde

 


Karrierefremmende initiativer ved Klinisk Institut

Læs mere om forskellige karrierefremmende initiativer og aktiviteter

Læs mere

Sidst opdateret: 07.09.2023