Forskning

Økofysiologi

Indenfor forskningsområdet økofysiologi undersøger vi, hvordan dyr tilpasser sig til ændringer i miljøforhold. Akvatiske miljøer udviser store variationer i fysiske og kemiske parametre (f.eks. temperatur, ilttilgængelighed, saltholdighed), som kan være enten periodevise eller af mere permanent karakter. Vores forskning inddrager forskellige vandlevende modelorganismer (især fisk) i undersøgelser af, hvordan miljøændringer giver akutte forstyrrelser i dyrenes fysiologi, som udløser kompensatoriske svar, der tillader fysiologisk tilpasning til det ændrede miljø.

Økotoksikologi

Forskningsområdet økotoksikologi fokuserer hovedsageligt på de skadelige effekter kemikalier har på naturens organismer. Blandt andet arbejder vi med hormonforstyrrende stoffer, pesticider, lægemidler i miljøet samt tungmetaller. Vi udfører kontrollerede dosis-effekt studier i laboratoriet samt undersøger effekter i naturen hos forskellige modelorganismer som muslinger, snegle, fisk, padder, invertebrater og pattedyr. Vi arbejder desuden med problemstillingen omkring den globale spredning af invasive arter via skibes ballastvand. Vi arbejder med metodeudvikling, der vil forbedre bestemmelsen af organismers levedygtighed efter ballastvandsbehandling. 

Lyd og Adfærd

Forskningsområdet Lyd og Adfærd beskæftiger sig med sammenhængen mellem dyrs adfærd og sanseorganernes samt nervesystemets funktion. Specielt undersøges dyrs lydkommunikation og de fysiologiske mekanismer bag hørelse og lydproduktion hos en række forskellige dyregrupper såsom pattedyr, fugle, frøer og insekter.

Økologi

I forskningsområdet Økologi undersøges livet i havet og de ferske vande. Forskningen spænder fra bakterier til dyr og planter og dækker såvel de enkelte organismers anatomi, fysiologi og økologiske rolle som stof- og energikredsløb i akvatiske miljøer som helhed. Herved opnås en detaljeret forståelse af økosystemernes funktion og produktivitet samt af deres sårbarhed overfor menneskeskabte og naturlige påvirkninger. Et særligt fokus på mikroorganismernes økologi danner grundlag for udforskning af livets tidlige udvikling i Jordens oldtid.

Nordcee

Forskningen i Nordcee spænder vidt – lige fra mikrobiel økologi, molekylær biologi, biogeokemi, mikrobiel fysiologi og til geobiologi og geokemi. Vi beskæftiger os med mikroorganismer og de mange roller, som de spiller i naturens stofkredsløb i dag, samt hvordan disse roller har forandret sig i takt med jordens geologiske udvikling. Vi arbejder i mange forskellige miljøer, lige fra søer til verdenshavene, og på geologiske lokaliteter fra alle tidsaldre.

Evolutionær Biodemography

I Biodemography Unit, University of Southern Denmark (SDU)  forskes i årsagerne til og konsekvenserne af, at levetiden forlænges, og at vi nu er sunde og raske i langt flere år. Enheden har fire fokusområder; human longevity, medical demography, forecasting and policy og Evolutionary Biodemography. Biodemografi er en ung forskningsdisciplin, som åbner helt nye muligheder for at få svar på en række afgørende spørgsmål, som både videnskaben og samfundet stiller, f.eks. hvordan vores helbredstilstand udvikler sig, i takt med, at vi bliver ældre og ældre.