Menu

Indskrivning

2.1. Forudsætninger for indskrivning

Adgang til ph.d.-uddannelsen baseres niveaumæssigt på et gennemført relevant kandidatstudium. Indskrivning forudsætter at kandidatuddannelsen er gennemført med overbevisende resultat, det vil sige med karakterer i den øvre ende af karakterskalaen. Kandidatuddannelsen skal især dokumentere forskningsmæssige evner, og der lægges derfor særlig vægt på resultatet i specialet og andre avancerede selvstændige uddannelseselementer, samt relevante metodefag.

Ansøgere med anden uddannelsesmæssig baggrund, som har erhvervet de nødvendige faglige forudsætninger, kan indskrives. Der kan dog stilles krav om, at specielle faglige krav bliver opfyldt inden indskrivning eller sideløbende med studiet.

Indskrivning på ph.d.-studiet forudsætter, at der er tildelt et stipendium eller der er indgået en finansieringsaftale.

Studerende, der endnu ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan indskrives på ph.d.-uddannelsen, forudsat der er tildelt et stipendium efter 4+4 ordningen, jf. afsnit 2.3.

2.2. Ansøgning om tildeling af stipendium efter afsluttet kandidatuddannelse (5+3-ordningen)

Ledige stipendier udbydes af fakultetets institutter og annonceres løbende på universitetets hjemmeside. Ansøgningsfrister m.v. vil fremgå af stillingsopslaget. Der søges både om tildeling af stipendium og om indskrivning. Der skal benyttes et særligt ansøgningsskema.

Ansøgningen skal vedlægges:

 • Kopi af kandidatbevis inkl. eksamensresultater
 • CV
 • Projektbeskrivelse
 • Oplysninger om erfaring med undervisning eller anden videnformidling
 • Evt. publikationsliste

Det er ofte en god idé at kontakte instituttet inden udarbejdelse af ansøgningen med henblik på nærmere oplysninger om instituttets forskningsprofil, baggrunden for stipendiet, vejledningsmuligheder m.v.

Projektbeskrivelsen skal redegøre for hvilke forskningsspørgsmål der ønskes undersøgt, angive metode og teori samt skitsere en tidsplan for arbejdet, der viser, at det er realistisk at gennemføre ph.d.-projektet inden for en 3-årig periode.

Ansøgninger bedømmes af det relevante fagudvalg, som repræsentant for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Fagudvalget udarbejder en skriftlig indstilling til institutlederen og ph.d.-skolelederen indeholdende for hver ansøger:

 • En kort karakteristik af ansøgerens faglige kvalifikationer og ph.d.-projektet.
 • En vurdering af ansøgernes mulighed for at gennemføre ph.d.-projektet inden for normeret studietid.
 • Evt. særlige krav der må stilles til ansøgeren om tillægskurser eller lignende som forudsætning for at kunne gennemføre det pågældende ph.d.-forløb tilfredsstillende.

Udvalgets bedømmelse sendes til den enkelte ansøger til orientering.

På baggrund af fagudvalgets indstilling træffer ph.d.-skolelederen afgørelse om, hvem der er kvalificerede til indskrivning på ph.d.-uddannelsen. Dekanen træffer endelig beslutning om ansættelse af den ph.d.-studerende i samråd med institutlederen. Institutlederen kan vælge at indkalde kvalificerede ansøgere til interview før der træffes beslutning om ansættelse. Specielt for ansøgere med udenlandsk eksamen vil der normalt indgå interview for at sikre at ansøgeren behersker engelsk eller dansk på et tilfredsstilende niveau.

Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft.

2.3. Ansøgning om tildeling af stipendium før afslutning af kandidatuddannelsen (4+4- ordningen)

Ved tildeling af et stipendium efter 4+4-ordningen kan en studerende påbegynde ph.d.-uddannelsen før afslutningen af kandidatuddannelsen ved Syddansk Universitet. Det forudsættes, at ansøgere skal have erhvervet en bachelorgrad og have bestået 60 ECTS af en kandidatuddannelse. Den studerende er de første 2 år af studieforløbet indskrevet på både kandidat- og ph.d.-uddannelsen, og skal efter 2 år have opnået kandidatgraden. Herefter overgås til indskrivning som ph.d.-studerende for de resterende 2 år med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden.

Det er en forudsætning for indskrivning på 4+4-ordningen, at det hidtidige studieforløb på bachelor- og kandidatuddannelsen er gennemført med et tilfredsstillende karakterniveau, og at det vurderes at ansøgeren efter maksimalt et års studium ville kunne opfylde de almindelige krav til indskrivning.

Hvis den studerende kommer fra en anden uddannelsesinstitution, skal det respektive studienævn under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet endvidere godkende meritoverførsel af allerede beståede fag, før der gives tilsagn om indskrivning.

Ledige stipendier udbydes af fakultetets institutter og annonceres løbende på universitetets hjemmeside. Ansøgningsfrister m.v. vil fremgå af stillingsopslaget. Det vil også fremgå, om der er mulighed for indskrivning under 4+4-ordningen. Der søges både om tildeling af stipendium og om indskrivning. Der skal benyttes et særligt ansøgningsskema.

Ansøgningen skal vedlægges:

 • Kopi af bachelorbevis
 • CV
 • Projektbeskrivelse
 • Oplysninger om erfaring med undervisning eller anden videnformidling
 • Evt. publikationsliste
 • Udtalelse fra underviser eller vejleder fra instituttet

Det forudsættes, at ansøgeren inden udarbejdelse af ansøgningen kontakter instituttet med henblik på nærmere oplysninger om instituttets forskningsprofil, baggrunden for stipendiet, vejledningsmuligheder m.v., og i den forbindelse anmoder en relevant underviser eller mulig ph.d.-vejleder fra instituttet om en udtalelse fra tidligere underviser eller vejleder om ansøgeres forskningsmæssige evner og om ansøger vurderes at have tilstrækkelig kendskab til teorier og metoder inden for det ansøgte fagområde.

Projektbeskrivelsen skal redegøre for hvilke forskningsspørgsmål der ønskes undersøgt, angive metode og teori samt skitsere en tidsplan for arbejdet, der viser, at det er realistisk at gennemføre ph.d.-projektet inden for en 4-årig periode.

Ansøgninger bedømmes af det relevante fagudvalg, som repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-valget. Fagudvalget udarbejder skriftlig indstilling til institutlederen og ph.d.-skolelederen indeholdende for hver ansøger:

 • En kort karakteristik af ansøgerens faglige kvalifikationer og ph.d.-projektet.
 • En vurdering af ansøgernes mulighed for at gennemføre ph.d.-projektet inden for normeret studietid.

Udvalgets bedømmelse sendes til den enkelte ansøger til orientering.

På baggrund af fagudvalgets indstilling træffer ph.d.-skolelederen afgørelse om, hvem der er kvalificerede til indskrivning på ph.d.-uddannelsen. Dekanen træffer endelig beslutning om ansættelse af den ph.d.-studerende i samråd med institutlederen. Institutlederen kan vælge at indkalde kvalificerede ansøgere til interview før der træffes beslutning om ansættelse.

Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft.

2.4. Ansøgning om indskrivning med ekstern finansiering uden ansættelse ved Syddansk Universitet

Indskrivning uden ansættelse ved Syddansk Universitet forudsætter at udgifterne til ph.d.-uddannelsen finansieres på anden vis, typisk af en ekstern bevillingsgiver, der er en arbejdsgiver for den ph.d.-studerende.

Fakultetet opkræver en studieafgift for indskrivning af ph.d.-studerende med ekstern finansiering. Der vil typisk blive opkrævet 50.000 DKK pr. år for vejledning, administration og bedømmelse af afhandlingen.

Ansøgning om indskrivning med ekstern finansiering kan indsendes løbende. Der skal der benyttes et særligt ansøgningsskema. Ansøgningen skal indsendes til Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Ansøgningen skal vedlægges:

 • Kopi af kandidatbevis
 • CV
 • Projektbeskrivelse
 • Oplysninger om erfaring med undervisning eller anden videnformidling
 • Evt. publikationsliste
 • Udtalelse fra faglig kontaktperson fra det faglige miljø (institut), hvor projektet ønskes gennemført.
 • Forhåndstilsagn vedrørende finansieringen af ph.d.-forløbet og oplysninger om kontaktperson hos den eksterne bevillingsgiver.

Ansøgningen vil normalt først blive behandlet, når der er dokumentation for den fulde finansiering af ph.d.-forløbet, altså finansiering af den ph.d.-studerendes løn, studieafgiften, udgifter til udlandsophold og –kurser samt udgifter til forskningsprojektet, for eksempel udgifter til dataindsamling og TAP-bistand.

Ansøgninger bedømmes af det relevante fagudvalg, der udarbejder skriftlig indstilling til institutlederen og ph.d.-skolelederen indeholdende:

 • En kort karakteristik af ansøgerens faglige kvalifikationer og ph.d.-projektet.
 • En vurdering af ansøgernes mulighed for at gennemføre ph.d.-projektet inden for normeret studietid.
 • Evt. særlige krav der må stilles til ansøgeren om tillægskurser eller lignende som forudsætning for at kunne gennemføre det pågældende ph.d.-forløb tilfredsstillende.

Udvalgets bedømmelse sendes til ansøgeren til orientering.

På baggrund af fagudvalgets indstilling træffer ph.d.-skolelederen afgørelse om ansøgeren er kvalificeret til indskrivning på ph.d.-uddannelsen. Institutlederen beslutter om projektet ligger inden for instituttets forskningsplan og at der er vejledningskapacitet til rådighed. Institutlederen og/eller ph.d.-skolelederen kan vælge at indkalde en kvalificeret ansøger til interview før der træffes beslutning om indskrivning. Specielt for ansøgere med udenlandsk eksamen vil der normalt indgå interview for at sikre at ansøgeren behersker engelsk eller dansk på et tilfredsstilende niveau.

Indskrivning kan kun finde sted, hvis ph.d.-skolelederen finder ansøgeren er kvalificeret og institutlederens indstilling er positiv.

I forbindelse med indskrivning som ph.d.-studerende med ekstern finansiering indgås der en kontrakt mellem de relevante parter.

Kontrakten udarbejdes af ph.d.-skolens sekretariat og underskrives af dekan, ph.d.-skoleleder, institutleder, ekstern bevillingsgiver og den ph.d.-studerende. Formålet med kontrakten er at fastsætte de generelle samarbejdsvilkår ved uddannelsens start – herunder finansieringsvilkårene. Det skal fremgå hvordan de forskellige udgiftsposter til projektet finansieres, og hvor den ph.d.-studerende have sin daglige arbejdsplads.

Projektet kan ikke igangsættes før kontrakt og indskrivning er på plads. Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft.

2.5. Ansøgning om indskrivning som ErhvervsPhD-studerende

Et ErhvervsPhD-projekt er et særligt, virksomhedsrettet ph.d.-projekt. Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervPhD-studerende og et universitet. Som supplement til det faglige miljø – enten i virksomheden eller på universitetet, kan der tilknyttes en offentlig videninstitution – en såkaldt tredjepart. Som ErhvervsPhD-studerende ansættes man i en privat virksomhed og indskrives på universitetet.

Nærmere oplysninger om ErhvervsPhD-ordningen kan hentes på ErhvervsPhD-ordningens hjemmeside: http://fi.dk/forskning/erhvervsphd

Ansøgning om godkendelse af et ErhvervsPhD-projekt skal sendes til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på et særligt ansøgningsskema, som kan hentes på: http://fi.dk/forskning/erhvervsphd/ansoegning-og-skemaer

Et ErhvervsPhD-projekt skal godkendes af både Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet før indskrivning kan finde sted og projektet påbegyndes.

Ansøgningen til Forsknings- og Innovationsstyrelsen skal derfor udarbejdes i samarbejde med den potentielle universitetsvejleder, som forinden har indhentet accept fra institutlederen til at stille sig til rådighed som vejleder, og til at projektet passer til instituttets forskningsprofil, samt instilling fra fagudvalget som repræsentant for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget om at vedkommende kan indskrives.

Kontakt til et relevant institut og en potentiel universitetsvejleder kan eventuelt fås ved henvendelse til ph.d.-skolelederen.

Hvis ErhvervsPhD-projektet godkendes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, skal kopi af ansøgningen samt godkendelsen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen sendes til ph.d.-skolens sekretariat med henblik på endelig godkendelse af indskrivningen. Når ph.d.-skolens sekretariat har modtaget tilsagnsskrivelse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen og ph.d.-skolelederen har godkendt indskrivningen efter indstilling fra fagudvalget, fremsendes indskrivningsbrev til den ErhvervsPhD-studerende.

Projektet kan ikke igangsættes før indskrivning er på plads. Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft.

2.6. Meritoverførsel

Der kan på ansøgningstidspunktet søges om meritoverførsel for projektrelevant forskning, relevant erhvervsarbejde efter kandidateksamen og/eller ph.d.-kurser gennemført før ph.d.-studiestart under forudsætning af at de ikke indgår i kandidatuddannelsen. Meritoverførsel vil medføre en tilsvarende reduktion af stipendieperioden. Ansøgning om merit behandles af ph.d.-udvalget.

2.7. Indskrivning på deltid

Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges normalt som et heltidsstudium, men kan i særlige tilfælde tilrettelægges som et deltidsstudium. Begrundet ansøgning om indskrivning på deltid skal indsendes til dekanen via ph.d.-skolelederen vedlagt indstilling fra institutlederen og aftales individuelt i forbindelse med indskrivningen. Et ph.d.-studium på deltid må normalt højst vare 6 år. Vilkårene for deltidsindskrivningen fastlægges i aftale mellem den ph.d.-studerende, evt. den eksterne samarbejdspartner og fakultetet.

3. Økonomiske forhold under ph.d.-uddannelsen

3.1. Lønnet ph.d.-stipendium efter 5+3-ordningen

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af 1. oktober 2008 om overenskomst for Akademikere i staten – bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiat. Protokollat findes på:

http://perst.dk/~/media/Circular/2008/061-08-pdf.ashx

Overenskomsten gælder for alle stipendiater der lønnes af universitetet:

 • Universitetsstipendiater, som er tildelt fakultetsstipendier
 • Projektstipendiater, som finansieres via eksterne midler, som er fremskaffet som led i et forskningsprojekt på et institut
 • Rådsstipendiater, som af et råd eller fond er blevet tildelt et forskningsstipendium af relevans for et eller flere forskningsområder på et institut.

I henhold til overenskomsten skal den ph.d.-studerende opfylde ph.d.-bekendtgørelsens krav, og har endvidere pligt til i løbet af ansættelsesperioden at udføre arbejdsopgaver svarende til 840 timer. Opgaverne kan bestå af undervisning, formidling eller andre faglige opgaver. Der kan i særlige tilfælde bevilges reduktion i de 840 timer med tilsvarende reduktion i lønnen. Vedrørende løn, pension og øvrige ansættelsesforhold henvises til de til enhver tid gældende overenskomster og organisationsaftaler.

3.2. SU-ph.d.-stipendier og løn for ph.d.-studerende under 4+4-ordningen

Studerende, der samtidig er indskrevet på en kandidatuddannelse og ph.d.-studiet (4+4 ordningen) kan få SU til kandidatuddannelsen efter de almindelige betingelser for SU indtil kandidatuddannelsen er afsluttet.

Stipendiet består af et SU-ph.d.-stipendium og et lønnet ph.d.-stipendium.

Den studerende modtager de første to år af studiet SU-ph.d.-stipendier indtil kvalifikationseksamen er bestået og kandidatgraden er opnået. SU-ph.d.-stipendiet udgør maksimalt 48 stipendieklip. Stipendieklippene udbetales månedsvis forud. Herudover modtager den studerende løn for 280 timers arbejdsopgaver. Efter kvalifikationseksamen er bestået overgår den studerende til lønmodtagerstatus.

Den studerende har rettigheder og pligter (mht. orlov, barsel, sygdom, studieforsinkelser m.v.) som almindelige SU-modtagere indtil kvalifikationseksamen er bestået.

Vedrørende løn, pension og øvrige ansættelsesforhold efter overgang til lønmodtagerstatus henvises til de til enhver tid gældende overenskomster og organisationsaftaler.

Som ph.d.-studerende med lønmodtagerstatus er der i ansættelsesperioden pligt til at udføre arbejdsopgaver svarende til 840 timer. Timerne fordeles med 280 timer under SU-ph.d.-stipendiet og 560 timer under det lønnede stipendium. Opgaverne kan bestå af undervisning, formidling eller andre faglige opgaver. Der kan i særlige tilfælde bevilges reduktion i de 840 timer med tilsvarende reduktion i lønnen.

3.3. Registrering og opgørelse af arbejdstimer

Pligtarbejdet udføres ved det institut, hvor den ph.d.-studerende er ansat og efter nærmere aftale med instituttet og med inddragelse af ph.d.-vejlederen. Pligtarbejdet skal så vidt muligt være relevant i forhold til den ph.d.-studerendes projekt, forskningsinteresser og karriereplaner. Det skal tidsmæssigt placeres, så det kan passes ind i ph.d.-planen, og må ikke ødelægge den ph.d.-studerende mulighed for at gennemføre sit projekt, deltage i kurser og komme på udlandsophold.

Instituttet er ansvarlig for løbende at registrere hvilke arbejdsopgaver der er udført og sørge for en opgørelse af timetallet, og løbende at informere den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om det registrerede og planlagte pligtarbejde, eksempelvis i forbindelse med MUS-samtaler, langtidsplanlægning, normopgørelse eller lignende.

Timetal for arbejdsopgaver opgøres som følger:

 • Undervisning: 5 timer pr. konfrontationstime.
 • Instruktorater: 2,5 timer pr. konfrontationstime.
 • Vejledning: Alle timer i forbindelse med forberedelse, møder, opfølgning og eksamination.
 • Forskning/udredning/forskningsassistance: Alle timer medregnes, hvis der er tale om arbejde, som ikke direkte er afhandlingsrelevant.
 • Fremlæggelser: Alle timer medregnes – herunder forberedelse og præsentation.
 • Medlemsskab af ph.d.-udvalget eller deltagelse i udvalgsarbejde ved fakultetet: Alle timer medregnes eller en fast normsats pr. opgave.

Den ph.d.-studerende kan ikke varetage opgaver af administrativ karakter.

I tilfælde af uenighed mellem instituttet og den ph.d.-studerende og/eller hovedvejlederen om arten, omfanget eller den tidsmæssige placering af pligtarbejdet, træffer dekanen endelig afgørelse vedrørende pligtarbejdet i samråd med ph.d.-skolelederen.

3.4. Ekstern finansiering af ph.d.-studiet

Ved finansiering af ph.d.-studiet helt eller delvist fra ekstern bevillingsgiver, indgås en aftale mellem dekan, ph.d.-skoleleder, institutleder, ekstern bevillingsgiver og den ph.d.-studerende om finansieringen af ph.d.-studieforløbet.

3.5. Bibeskæftigelse

Under særlige omstændigheder kan ph.d.-skolelederen give tilladelse til bibeskæftigelse af mindre omfang, såfremt bibeskæftigelsen har faglig relevans for ph.d.-projektet. Det kan eksempelvis være til afslutning af en arbejdsopgave, som er påbegyndt inden bekræftelse på indskrivning til ph.d.-uddannelsen er modtaget, Tilladelsen bevilges af ph.d.-skolelederen efter begrundet ansøgning fra den ph.d.-studerende vedlagt indstilling fra hovedvejleder og institutleder.

4. Orlov og studieafbrydelse

4.1. Studieophør

Hvis den ph.d.-studerende ønsker at afbryde ph.d.-studiet, skal det meddeles skriftligt til ph.d.-skolens sekretariat.

4.2 Barselsorlov

Ph.d.-studerende der er ansat ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, skal give skriftlig besked om barselsorloven senest 3 måneder før forventet fødsel til institutlederen, personalekontoret og ph.d.-skolens sekretariat. Ph.d.-studerende er omfattet af de overenskomstmæssige barselsregler. Information om gældende regler for barsel og adoption kan hentes på personalekontorets hjemmeside: http://intern.sdu.dk/enheder/personale/Barsel_og_adoption/

Ph.d.-studerende, som er indskrevet uden ansættelse ved Syddansk Universitet skal give ph.d.-skolens sekretariat skriftlig besked om afholdelse af barselsorlov. Herefter forlænges indskrivningen tilsvarende.

4.3. Orlov i forbindelse med sygdom

Efter ansøgning til dekanen via ph.d.-skolelederen kan der gives orlov, hvis den ph.d.-studerende har været sygemeldt og gives forlængelse af studiet. Der gives ikke forlængelse af ph.d.-studiet for sygdom under 1 måneds varighed.

4.4. Anden orlov

Under særlige omstændigheder kan der bevilges anden orlov fra ph.d.-studiet efter begrundet ansøgning til ph.d.-skolelederen vedlagt indstilling fra hovedvejlederen og institutlederen til fx anden midlertidig ansættelse, forudsat orlovsperioden har faglig relevans i forhold til ph.d.-projektet. Dekanen træffer i samråd med ph.d.-skolelederen afgørelse om, hvorvidt der kan bevilges orlov og sender skriftlig meddelelse til den ph.d.-studerende.

4.5. Overskridelse af indskrivningsperioden

Hvis ph.d.-afhandlingen ikke er indleveret ved udløb af den normerede studietid får den studerende besked om at ansøge ph.d.-skolelederen om udsættelse af afleveringsfristen for indlevering af ph.d.-afhandlingen, og dermed forlængelse af indskrivningsperioden. Ansøgningen skal indeholde tidsplan for det videre arbejde med afhandlingen og angive en forventet dato for indlevering af afhandlingen. Ansøgningen skal vedlægges indstilling fra hovedvejleder og institutleder.

Hvis afhandlingen ikke er indleveret ved forlængelsesperiodens udløb, får den studerende besked om, at indskrivningen bringes til ophør.

Hvis ph.d.-skolelederen ikke modtager ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen, og dermed forlængelse af indskrivningsperioden, udsender ph.d.-skolens sekretariat meddelelse om, at indskrivningen bringes til ophør, hvis ph.d.-afhandlingen ikke er indleveret senest 6 måneder efter udløb af normeret studietid.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies