Skip to main content
DA / EN

Resultater

Resultat

I alt blev 135 skoler i Region Syddanmark inviteret til at deltage i et cluster-randomiseret kontrolleret forsøg. Mellem februar 2015 og august 2016 blev skolerne tilfældigt fordelt til enten intervention eller kontrolgruppe. Elever i 8. og 9. klasse på 38 skoler blev inviteret og skriftligt samtykke blev indhentet fra forældrene. Data blev indsamlet gennem fortrolige elektroniske spørgeskemaer før interventionen og tre måneder efter første spørgeskema. Skolerne i interventionsgruppen modtog interventionen efter første spørgeskemaundersøgelse og skolerne i kontrolgruppen efter anden spørgeskemaundersøgelse. Interventionen Det GODE Liv leverede skræddersyede budskaber til 8. og 9. klasser på de deltagende skoler (N=38). De deltagende elever (n=1355) fik adgang til spørgeskemaet gennem selvregistrering på den tilhørende hjemmeside. I spørgeskemaerne blev der spurgt ind til elevernes brug af og mening om alkohol og andre rusmidler samt hvad de troede deres skole- og klassekammerater gjorde og mente. De overordnede udfaldsmål var: overvurdering af jævnaldrendes ’binge drinking’, ’binge drinking’ og alkoholrelaterede problemer. Det første spørgeskema inkluderede også oplysninger om alder, klassetrin, køn samt familiens socioøkonomiske status. I andet spørgeskema (efter tre måneder) blev elever i interventionsgruppen (n=641) spurgt om hvad de kunne huske og hvor tilfredse de var med interventionen. Alle statistiske analyser blev udført ved hjælp af multilevel logistiske regressions modeller.

 

Elevernes vurdering af deres jævnaldrendes brug af alkohol var højere end elevernes faktiske brug af alkohol. Eleverne overvurderede også i hvor høj grad andre syntes det var normalt og i orden at drikke alkohol. Endvidere viste resultaterne en signifikant øget risiko for at eleverne selv drak alkohol hvis de overvurderede andres alkoholforbrug eller troede at jævnaldrende syntes at det var i orden at drikke. Effektevalueringen viste, at eleverne i interventionsgruppen var mindre tilbøjelige til at overvurdere ’binge drinking’ blandt jævnaldrende end eleverne i kontrolgruppen (OR: 0.52, 95%CI: 0.33-0.83). Det var også mindre sandsynligt at elever i interventionsgruppen rapporterede alkoholrelaterede problemer (OR: 0.59, 95%CI: 0.37-0.93). Samlet set blev der ikke fundet signifikant effekt af interventionen for hyppig ’binge drinking’ (4 eller flere gange i de sidste 30 dage), men blandt elever der i det første spørgeskema udtrykte motivation til at drikke mere alkohol i fremtiden (n=296), havde interventionen en forebyggende effekt på hyppig ’binge drinking’ (OR: 0.37; 95%CI: 0.15-0.95). Analyserne vedrørende elevernes erindring af og tilfredshed med de forskellige elementer i intervention, viste at højere eksponering og bedre erindring af budskaberne i interventionen, forbedrede interventionseffekten for alle tre udfaldsmål.

 

Resultaterne fremhæver at elevernes overdrevne opfattelser vedrørende deres jævnaldrendes brug af og meninger om alkohol har en stærk relation til deres personlige erfaringer med alkohol. Resultaterne peger desuden på, at SNA kunne være en egnet forebyggelsesstrategi til, at reducere alkoholforbruget blandt danske unge. Derudover viste studiet, at en øget eksponering og genkaldelse af budskaberne forbedrede interventionseffekten. Fremadrettet vil en lovende tilgang være, at inkludere forskellige interventions-elementer der understøtter elevernes forståelse af social pejling.

 

Artikler om design og effekt af Det GODE Liv

Stock, C., Vallentin-Holbech, L., & Rasmussen, B. M. (2016). The GOOD life: Study protocol for a social norms intervention to reduce alcohol and other drug use among Danish adolescents. BMC Public Health, 15, 704. doi:10.1186/s12889-016-3333-1

Vallentin-Holbech, L., Rasmussen, B. M., & Stock, C. (2017). Are perceptions of social norms regarding peer alcohol and other drug use associated with personal use in Danish adolescents? Scandinavian Journal of Public Health, 0(0). doi:10.1177/1403494817724313

Vallentin-Holbech, L., Rasmussen, B. M., & Stock, C. (2017). How effective is a Danish social norms intervention in reducing pupils alcohol perceptions and use? European Journal of Public Health, 27  (suppl 3). doi:10.1093/eurpub/ckx187.476

Stock, C., Vallentin-Holbech, L. & Rasmussen, B.M. (2017).What kind of social norms messages work in adolescents? Lessons learned from The GOOD life program.European Journal of Public Health, 27 (suppl 3), doi:10.1093/eurpub/ckx187.480

Vallentin-Holbech, L. (2018). The GOOD Life - A social norms intervention to reduce alcohol use and its harmful consequences among Danish adolescents. PhD-thesis. Esbjerg, University of Southern Denmark, ISBN: 978-87-91245-28-2

Sidst opdateret: 01.10.2019