Skip to main content
DA / EN

CMSS registeret BLUE

Baggrund
Søfart, fiskeri, offshore og havne arbejde er alle meget specifikke arbejdsmiljøer med mange udfordringer i relation til sundhed og trivsel. Disse udfordringer eller sundhedsrelaterede risici samt andre ’outcomes’, er imidlertid ikke veldokumenterede - hverken inden for dansk eller international forskning.

Formål
Hovedformålet med etableringen af BLUE databasen, ud fra erhvervslivets og medarbejdernes synspunkt, er at forbedre sundheden og trivslen for søfolk, fiskere og andre målgrupper. I videnskabelig sammenhæng er de overordnede mål at 1) beskrive og kvantificere sundhedsrelaterede og andre arbejdsrelaterede indikatorer blandt danske søfolk, fiskere, havne og offshore-arbejdere og 2) identificere faktorer, der er relaterede til disse indikatorer ved hjælp af danske registre. Der vil blive oprettet adskillige underprojekter baseret på BLUE registret.

Metode
De data, som ligger til grund for BLUE, er hentet fra Søfartsstyrelsen, Danmarks Statistik og Cancerregisteret, som dækker alle søfarende, fiskere samt arbejdere i havne og offshore med et dansk identitetsnummer (cpr-nr.). Endvidere indgår der data om den generelle befolkning til sammenligningsbrug. Oplysningerne fra Søfartsstyrelsen omfatter alle søfarende med et dansk cpr-nr., datoer for på- og afmønstring samt stilling om bord. Andre målpopulationer er identificeret i databaser fra Danmarks Statistik. Disse data om målpopulationen samt den generelle population sammenkædes med sociodemografiske og arbejdsrelaterede variabler samt forskellige former for sundhedsrelateret information. BLUE databasen dækker varierende perioder afhængigt af det anvendte register og variabler, og BLUE vil også kunne forøges med yderligere datasæt.

Tidsplan
Talrige delprojekter vil være baseret på BLUE, som vil blive opdateret regelmæssigt. Mindste projektperiode løber derfor over 10 år.

Økonomi
BLUE finansieres hovedsageligt internt, men ekstern finansiering vil blive brugt til delprojekterne.

Ansvarlig for BLUE
Seniorforsker Kimmo Herttua

Sidst opdateret: 20.10.2021