Skip to main content
DA / EN

Fatigue og psykosocialt arbejdsmiljø i dansk færgefart

Baggrund
Projektet baseres på, at fatigue er et udbredt problem i transportbranchen. Til trods er der kun udgivet relativt få publikationer om netop fatigue i skibsfarten siden 1980’erne. I de eksisterende publikationer sandsynliggøres det, at fatigue blandt et eller flere besætningsmedlemmer kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte, for besætningen, for eventuelle passagerer og for skibet. Det er for eksempel vist, at 6 ud af 10 besætningsmedlemmer angiver, at deres personlige sikkerhed har været i fare pga. fatigue. Tillige viser beregninger, at op mod en tredjedel af skibs- og personulykker af alvorlig karakter kan relateres til fatigue i besætningen.

Formål
Projektet har til formål at undersøge sammenhængen mellem arbejdsmiljøet og oplevet fatigue blandt ansatte i færgefarten. Undersøgelsens primære fokus er det psykosociale arbejdsmiljø, hvor særligt fire faktorer inddrages; graden af oplevet krav og kontrol i arbejdet, hvilket forstås som kvantitative krav, som f.eks. tidspres sammenholdt med den grad af indflydelse og udvikling, som den enkelte medarbejder oplever at have i sit arbejde. Videre undersøges graden af oplevet konflikt mellem arbejds- og familieliv og støtte fra nærmeste leder.

Metode
Inspireret af en undersøgelse fra Cardiff University, UK, som viser, at fatigue opleves som et stort problem blandt besætningsmedlemmer ansat ved et engelsk passagerselskab, er passagerskibe valgt som fokusområde for projektet, og det udføres i samarbejde med to danske rederier. Studiet designes som et longitudinelt studie, hvor data indsamles ad to omgange ved hjælp af et spørgeskema indeholdende standardiserede spørgsmål om den oplevede grad af fatigue, samt de arbejdsmiljø faktorer som studeres.

Følgende institutioner deltager
Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet, Esbjerg, DK
Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet, Esbjerg, DK
Scandlines, DK
Færgen, DK

Økonomi
Projektet er finansieret af:
Budgettet for PNU-SDU samarbejdet om implementering af BSc i 'Health Education and Promotion' på Princess Noura Bint Abdul Rahman Universitetet, Riyadh, Saudi Arabien.

Tidsplan
Oktober 2013 – August 2017

Projektgruppe
Anja Leppin (hovedvejleder) 1
Solveig Bøggild Dohrmann (ph.d. studerende) 2
Jørgen Møller Christiansen (konsulent) 2
Kimmo Herttua (bi-vejleder)2

1 Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet, Esbjerg
2 Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet, Esbjerg

Afslutning
Projektet er afsluttet og forsvaret den 25. januar 2018.

Download af ph.d.-afhandling i PDF uden artikler 

 

 

 

Sidst opdateret: 20.10.2021