Skip to main content

Kommissorium for Aftagerpanel for Religionsstudier

Kommissorium for aftagerpanelet for Religionsstudier, IH, SDU

Etablering af et aftagerpanel skal bidrage til og styrke samarbejdet mellem uddannelserne v. Religionsstudier og uddannelsernes mulige aftagere. Panelet skal således styrke brobygningen mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet. Sigtet er at forbedre uddannelsens forudsætning for at vejlede i kompetencer, karriereveje og beskæftigelsesmuligheder og gøre det muligt at foretage de i den forbindelse hensigtsmæssige justeringer.

 

Aftagerpanelet skal derfor indgå i en dialog med studienævn, studieleder, undervisere og studerende om uddannelsernes kvalitet og relevans. Det skal inddrages ved udvikling af eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer. Udkast til nye studieordninger eller mere omfattende studieordningsændringer forelægges panelmedlemmerne. Der lægges især vægt på samarbejde om nye job- og opgaveområder for kandidater fra Religionsstudier og deraf afledte behov for nye kompetencer, der kan udmøntes i konkret uddannelsesudvikling.

 

Der kan desuden igangsættes en række sideløbende aktiviteter, som involverer enkelte paneldeltagere. Det kan for eksempel være profileringskampagner rettet mod konkrete brancher, dialogmøder om kompetencekrav inden for specifikke sektorer, samarbejde om tilrettelæggelse af nye uddannelser eller afholdelse af karrierearrangementer.

 

Sammensætning

Aftagerpanelet retter sig mod forskellige arbejdsområder for kandidater fra Religionsstudier. Det består af et antal aftagerrepræsentanter, der tilsammen repræsenterer en vifte af aftagerinstitutioner, herunder statslige institutioner som gymnasier og ministerier, samt det private erhvervsliv i skikkelse af medier og forlagsbranchen.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Aftagerpanelet sekretariatsbetjenes af studienævnssekretæren for Religionsstudier.

 

Mødefrekvens

Der afholdes som udgangspunkt mindst ét møde om året.

 

Funktionsperiode

Aftagerpanelet udpeges med en funktionsperiode på 4 år. Seneste konstituering var den 16. december 2015.

 

Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet, den 17. juni 2011.

Sidst opdateret: 29.04.2022