Skip to main content
Pressemeddelelse

Et skævt styrkeforhold i retssager mellem borger og stat

I en ny doktorafhandling adresserer adjunkt Frederik Waage en række principielle problemer ved civile retssager, hvor en borger kommer i konflikt med staten. Han forsvarer afhandlingen 10. maj.

I hvilken grad har en advokat pligt til at varetage en borgers interesser, når advokaten optræder på statens vegne i en retssag? Bliver alt lagt åbent frem i en sag? Og giver retsopgør mellem offentlige myndigheder og borgere anledning til nogen retssikkerhedsmæssige overvejelser?

Det er spørgsmål som disse, som adjunkt Frederik Waage ved Juridisk Institut behandler i sin doktorafhandling. Han forsvarer afhandlingen på Syddansk Universitet den 10. maj 2017 kl. 14.00.

Staten er en stejl modpart
Studiet sætter blandt andet fokus på det ulige styrkeforhold, som præger retssager mellem stat og borger. Staten har uanede ressourcer til at føre sin sag for, mens borgeren har begrænsede ressourcer og risikerer at blive ruineret, hvis vedkommende taber sagen.

Kritikken går desuden på, at offentlige myndigheder ikke altid optræder så imødekommende og hensynsfuldt, som når borgerne møder myndighederne uden for retssalen, konkluderer Frederik Waage:

- Der er en udbredt opfattelse af, at den offentlige part bliver forvandlet til en stejl modpart i retsopgør, hvor det dybest set kommer til at handle om at vinde eller tabe. Problemet forstærkes af, at staten i Danmark ikke selv løser sine juridiske tvister, men overlader det til private advokater, påpeger Frederik Waage.

Frederik Waage

Afhandlingen rejser principielle spørgsmål
Den nuværende procesordning for sager om myndighedsudøvelse ved domstolene blev indført i Danmark med retsplejeloven af 1916. Det er første gang, det offentliges rolle i civile retssager bliver belyst i en dansk doktorafhandling.

- I Danmark og Norge har vi en unik procesordning, hvor vi ligestiller sager mellem to private parter med sager mellem myndighed og borger. Det betyder, at vi bruger de samme procesregler til at sagsøge en offentlig myndighed for menneskerettighedskrænkelser, som vi gør i sager, hvor der er fejl eller mangler ved et byggeri. Vi har aldrig udviklet en særlig procesform for sager mellem stat og borger, og det giver derfor anledning til en række principielle spørgsmål: Gælder alle tricks, når en advokat repræsenterer staten i en retssag, eller er advokaten begrænset i sin manøvrefrihed af forvaltningsretten? Og gør det nogen forskel, om det offentlige i stedet for advokater bruger sine egne jurister til at føre sagerne for sig, som det er praksis i de fleste lande?, lyder det fra Frederik Waage.

Det offentlige er den aktør, der oftest optræder i en civil retssag ved domstolene. I 2015 førte Kammeradvokaten 3295 civile retssager for staten i byretten, 704 sager i landsretten og 69 sager i Højesteret. Dertil kommer de retssager, hvor en borger lægger sag an mod regioner og kommuner, som der ikke føres statistik på.

Samfundsmæssig relevans
Nikolaj Malchow-Møller, dekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved SDU, mener, at doktorafhandlingen er af stor samfundsmæssig relevans:

- På SDU vil vi skabe værdi og gøre en forskel for samfundet. Frederik Waages doktorafhandling bidrager med unik viden og adresserer en relevant problemstilling ved den måde, vi har organiseret den danske domstolskontrol med myndighedsudøvelse på. Afhandlingen forholder sig ikke bare til en vigtig samfundsdebat, men sætter også fokus på, hvordan vi kan styrke vores retssamfund og sikre borgerens retssikkerhed, siger Nikolaj Malchow-Møller.

Frederik Waages doktorafhandling retter sig mod advokater, embedsmænd, dommere og andre, der beskæftiger sig med retssager, hvor offentlige myndigheder optræder som part.

Forsvar den 10. maj
Frederik Waage forsvarer sin doktorafhandling onsdag den 10. maj 2017 kl. 14.00. Alle er velkomne til at overvære forsvaret og deltage i den efterfølgende reception - ingen tilmelding er nødvendig.

Forsvaret finder sted i lokale U45 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (kort over lokaler, parkering mv.)

Om doktorafhandlingen
Titlen på Frederik Waages afhandling er "Det offentlige som procespart - Forvaltningsrettens virkning i civilprocessen".

Det er den første danske doktorafhandling om forvaltningsrettens og civilprocessens regler for offentlige myndigheders retssagsbehandling. Afhandlingen, som er udgivet af Karnov Group, kan bestilles via boghandlerne.

Om Frederik Waage
Frederik Waage er adjunkt ved Juridisk Institut på SDU, hvor han forsker og underviser i offentlig ret. Han har tidligere været fuldmægtig i Familie- og Forbrugerministeriets departement og advokat ved Plesner advokatfirma. Han er cand.jur. fra Københavns Universitet (2006) og LLM (Master of Laws) i EU-ret fra Europakollegiet i Brügge, Belgien (2006).

 Yderligere oplysninger
Frederik Waage, adjunkt ved Juridisk Institut, SDU, 3137 7178 / fwa@sam.sdu.dk

Frederik Waages SDU-profil.

Redaktionen afsluttet: 02.05.2017