Skip to main content
DA / EN

Sand i fjordene giver liv og sparer CO2

Mange af Danmarks fjorde er så mudrede, at de ikke har et alsidigt plante- eller dyreliv. Med et tæppe af sand oven på mudderet, kan livet vende tilbage, foreslår SDU-biolog. Det kan oven i købet gøres så bæredygtigt, at staten kan spare på sit CO2-budget

Odense Fjord, Roskilde Fjord, Limfjorden – det er nogle af de fjorde i Danmark, der i dag har meget store livløse strækninger. Strækningerne er dækket af mudder, der ofte hvirvles op i vandet og dermed blokerer for det nødvendige sollys. På de værst ramte lokaliteter består fjordbunden af flydende mudder, som planterødder ikke har en chance for at finde fæste i.
På et dialogmøde på Christiansborg den 15. december mødtes en række eksperter, rådgivere og politikere for at dele og drøfte løsninger, der kan føre til en sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet.

Sand-capping hjælper ålegræsset

Et forslag til en konkret indsats blev fremlagt af biolog Mogens Flindt, Biologisk Institut.
Ideen går ud på at dække mudderbunden med et ca. 10 cm tykt tæppe af sand. I fagsproget kaldes dette sand-capping.
- Et sandtæppe vil virke stabiliserende og forhindre mudderet i at blive hvirvlet op i vandet. Det vil forbedre lysklimaet, og det vil give ålegræs mulighed for at genetablere sig, siger Mogens Flindt.
Ålegræs er en plante, der vokser i undersøiske enge langs kyster, hvor de udgør vigtige levesteder for en lang række livsformer. Siden 1930erne har Danmark mistet mange af disse undersøiske enge, forårsaget af sygdom og stor næringsstofbelastning af vore fjorde og kystområder.

Økonomisk og Co2-venlig løsning

Mogens Flindt peger på, at det ikke er nødvendigt at indkøbe sand i store mængder for at lægge sandtæpper ud.
I Danmark findes nemlig mange sejlrender, der hele tiden skal vedligeholdes, udvides og uddybes, og i den forbindelse bliver meget store mængder sand løbende opgravet og sejlet væk til lagerpladser, hvor det ikke bliver brugt til noget.
- En del af dette sand er af god kvalitet, og det vil være oplagt at bruge det til sandtæpper. Det vil også give en miljømæssig gevinst, for det er meget brændstofkrævende at sejle hundreder af tusinder kubikmeter sand ud til fjerne lagerpladser. Den heraf afledte Co2-emission vil kunne mindskes ved dette miljøtiltag, mener Mogens Flindt.

Læs mere om sand-cappingmetoden her

Redaktionen afsluttet: 15.12.2015