Skip to main content
DA / EN

Studerende giver gode karakterer til studiemiljøet

Generelt set har de studerende aldrig været mere tilfredse med studiemiljøet på SDU. Prodekan glæder sig især over, at flere deltager i studiegrupper, og at færre føler sig ensomme. Dog føler flere sig stresset

De studerendes tilfredshed med studiemiljøet på Syddansk Universitet har aldrig været højere. I gennemsnit vurderer de studerende det generelle studiemiljø til at være 6,9 på en skala fra 0-10 (fra meget negativt til meget positivt), hvilket er den højeste score nogensinde.

Det viser den nyligt offentliggjorte studiemiljøundersøgelse, der er en tilbagevendende undersøgelse af studiemiljøet på SDU. Undersøgelsens formål er at give et øjebliksbillede af, hvordan de studerende vurderer studiemiljøet, så SDU kan skabe de bedst mulige rammer for de studerendes trivsel.

Undersøgelsen blev gennemført i marts og havde deltagelse af hele 46,5 % af de 22.407 heltidsstuderende. Det er den højeste svarprocent i de 11 år, som studiemiljøundersøgelsen har fundet sted.

- Takket være de mange besvarelser har vi fået et rigtigt solidt materiale, som vi kan bruge til at sikre et godt studiemiljø fremover. De studerende er generelt positive, men der er selvfølgelig plads til forbedringer, siger Lars Grassmé Binderup, formand for undersøgelsens styregruppe og prodekan for uddannelse ved Det Humanistiske Fakultet.

Færre føler sig ensom

I undersøgelsen blev de studerende bedt om at vurdere det sociale og psykiske miljø, det fysiske, det æstetiske, sikkerhed samt IT og kommunikation.

Af undersøgelsen fremgår det, at især oplevelsen af at være en del af et fagligt og socialt fællesskab har betydning for de studerendes trivsel og generelle oplevelse af studiemiljøet. Og her er der positiv udvikling at spore.

Lars Grassmé Binderup glæder sig især over, at færre studerende føler sig ensom i forhold til studiemiljøundersøgelsen fra 2013. I 2013 tilkendegav 17 % af de studerende, at de følte sig ensom, mens det i år er faldet til 11 % af de studerende.

- Det er meget positivt og tyder på, at vores indsats på området har haft en virkning. Det handler blandt andet om at integrere de studerende fagligt og socialt helt fra begyndelsen, så de ikke kommer skævt ind på livet som universitetsstuderende. Derfor har vi på tværs af universitetet arbejdet med at forbedre studiestarten med blandt andet mere faglig feedback og bedre socialisering for alle, siger Lars Grassmé Binderup.

Faldet i ensomhed kan ifølge prodekanen hænge sammen med den øgede tilslutning til studiegrupper. I 2013 var 51 % af de studerende med i en studiegruppe, mens det i år er 62 %. Blandt de ensomme er det kun 36 %, der er i en studiegruppe, hvilket tyder på en vis sammenhæng mellem ensomhed og manglende studiegruppe.

Stress kan skyldes fremdriftsreformen

Af undersøgelsen fremgår det også, at 56 % af de studerende har oplevet stærke stress-symptomer i dagligdagen og/eller ved eksamen (21 % har oplevet stress-symptomer i dagligdagen). I 2013 var tallet 50 %.

Flere af de studerende uddyber i kommentarfelterne, at de stresser over den såkaldte fremdriftsreform - den reform af universiteterne, som Folketinget vedtog i 2013, og som blandt andet har ført til obligatorisk tilmelding til eksaminer og bortfald af SU ved mere end et halvt års studieforsinkelse.

- Øgningen i stress kan derfor meget vel skyldes fremdriftsreformen, der jo ikke engang er fuldt udrullet endnu, og derfor er vi meget opmærksomme på at få taget godt hånd om problemstillingen i den kommende tid, siger Lars Grassmé Binderup, der finder udviklingen bekymrende.

Han gør opmærksom på, at SDU allerede har en række tilbud til studerende, der oplever stress - blandt andet Vejledningscentret, hvor de studerende kan få en samtale med en vejleder.

- Men det kan være, vi skal styrke informationen om tilbuddene og måske også selve tilbuddene, fordi der kan blive mere brug for dem i fremtiden, siger han.

Indsatsområder er udpeget

På baggrund af undersøgelsen har styregruppen for undersøgelsen udpeget en række indsatsområder, heriblandt faglig og social integration samt stress, som SDU fremover bør have særlig fokus på. Nu vil arbejdet med at udvikle og igangsætte initiativer og handleplaner gå i gang.

Alle universiteter skal gennemføre en studiemiljøundersøgelse mindst hvert 3. år. På SDU er det besluttet at gennemføre undersøgelsen hvert 2. år.

Læs Studiemiljøundersøgelsen 2015.

Redaktionen afsluttet: 27.08.2015