Skip to main content
DA / EN

Praksisbeskrivelser for Det Naturvidenskabelige Studienævn

Studienævnets praksis tager udgangspunkt i de konkrete forhold på de uddannelser, der hører under Det Naturvidenskabelige Studienævn, og kan derfor ikke forventes at være ens i forhold til andre studienævn på universitetet.

En dispensation er en undtagelse fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for en uddannelse. Enhver behandling af en dispensation foretages ud fra et individuelt skøn og vedrører konkrete, individuelle forhold hos den enkelte studerende. Der bliver derfor altid foretages en konkret vurdering i den enkelte dispensationssag.

Studienævnet lægger vægt på, at den studerende skal dokumentere de ”usædvanlige forhold”, for eksempel i form af en lægeerklæring. Herudover ser studienævnet gerne, at den studerende redegør for:

 • Det usædvanlige forholds karakter.
  • Der skal være tale om et forhold, der ikke forekommer rutinemæssigt.
 • Hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for den studerendes kontrol.
  • Det må ikke være noget, som den studerende kunne have undgået ved almindelig omtanke, som den studerende kunne have forudset, eller som på anden måde var den studerendes ”egen skyld”.
 • Hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning for, at der må søges om dispensation.
  • Der skal være årsagssammenhæng, dvs. at det usædvanlige forhold skal have et omfang og en tidsmæssig placering, som forhindrer den studerende i at følge en given regel.

Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation til afmelding af prøveforsøg/prøver i følgende situationer, som har forhindret den studerende i at forberede sig til eller deltage i en prøve:

 • Egen dokumenteret, alvorlig sygdom.
 • Dokumenteret, alvorlig sygdom i nærmeste familie samt dermed sammenlignelige, dokumenterede personlige forhold.

Med andre ord er det studienævnets praksis at give dispensation, hvor den studerende har lagt til grund, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem den studerendes sygdom, og at den studerende ikke kan gennemføre prøven.

Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation til yderligere prøveforsøg i følgende situationer, som har forhindret den studerende i at forberede sig til eller deltage i en prøve:

 • Egen dokumenteret, alvorlig sygdom
 • Dokumenteret, alvorlig sygdom i nærmeste familie samt dermed sammenlignelige dokumenterede personlige forhold.

Med andre ord er det studienævnets praksis at give dispensation, hvor den studerende har lagt til grund og dokumenteret, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem den studerendes usædvanlige forhold og det, at den studerende ikke har kunnet gennemføre prøven (inden for de bekendtgørelsesbelagte 3 prøveforsøg eller sidste aflagte prøveforsøg).

Studienævnet lægger vægt på, at dokumentation er indhentet i umiddelbar forbindelse med eksamens afholdelse.

Studienævnet lægger særlig vægt på, at der begrundet og dokumenteret en årsag, hvis de normale regler for sygdom og eksamen ikke er fulgt.

Det er endvidere studienævnets praksis, at anvende princippet om proportionalitet, herunder at lade antallet af manglende ECTS i uddannelsen indgå i vurderingen i sammenhold med den studerendes øvrige særlige forhold.

Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation fra studieaktivitetskravet i situationer, hvor den studerende er forhindret i at overholde studieaktivitetskravet pga. dokumenteret graviditet/barsel, egen alvorlig sygdom eller derved sammenlignelige personlige forhold.

Det er studienævnets praksis at give dispensation, hvor den studerende har lagt til grund og dokumenteret, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem den studerendes usædvanlige forhold og det, at den studerende ikke har kunnet gennemføre nogen prøver inden for en sammenhængende periode af mindst et år.

Studienævnet lægger vægt på, at der fremlægges en plan for studiets gennemførelse, hvor de dispensationsgivende forhold tages i betragtning.

Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation fra kravet om maksimal indskrivningstid, når der kan dokumenteres usædvanlige forhold.

Disse kan for eksempel være dokumenteret alvorlig sygdom eller tilsvarende dokumenteret sygdom i nærmeste familie eller dermed sammenlignelige, dokumenterede personlige forhold, der har påvirket den studerende gennem studiet, og som den studerende ikke har kunnet undgå ved rettidig planlægning.

Det er studienævnets opfattelse, at det, der kendetegner de nævnte forhold, er, at de er uden for den studerendes kontrol.

Studienævnet lægger vægt på, at der er klar sammenhæng mellem den dispensationsgivende tilstand og længden af forlængelsen, og at der foreligger en plan for studiets gennemførelse, hvor der er taget hensyn til de dispensationsgivende forhold. Det samlede studieforløb indgår i studienævnets vurdering.

Det er endvidere studienævnets praksis, at anvende princippet om proportionalitet, herunder at lade antallet af manglende ECTS i uddannelsen indgå i vurderingen i sammenhold med den studerendes øvrige særlige forhold.

Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation til udsættelse af førsteårsprøven, når der kan dokumenteres usædvanlige forhold.

Disse kan for eksempel være dokumenteret alvorlig sygdom, tilsvarende dokumenteret sygdom i nærmeste familie eller dermed sammenlignelige dokumenterede personlige forhold, der har påvirket den studerende i længere tid gennem studiet, og som den studerende ikke har kunnet undgå ved rettidig planlægning.

Det er studienævnets opfattelse, at det, der kendetegner de nævnte forhold, er, at de er uden for den studerendes kontrol.

Studienævnet lægger vægt på, at der er klar sammenhæng mellem den dispensationsgivende tilstand og længden af forlængelsen, og at der forligger en plan for studiets gennemførelse, hvor der er taget hensyn til de dispensationsgivende forhold. Det samlede studieforløb indgår i studienævnets vurdering.

Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation til særlige eksamensvilkår i de tilfælde, hvor fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andet modersmål forhindrer en studerende i at deltage i prøven på lige fod med andre studerende.

De særlige eksamensvilkår må ikke medføre, at prøvens niveau sænkes, eller at kompetencemål ikke opfyldes.

Det er studienævnets opfattelse, at det skal sikres, at den studerende bliver afprøvet i en variation af prøveformer gennem studiet.

Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation til afmelding af obligatoriske kurser i et semester ved dokumenteret egen sygdom, graviditet eller andre sammenlignelige dokumenterede personlige forhold, der forhindrer den studerende i at gennemføre et allerede tilmeldt kursus for det pågældende semester.

Det er studienævnets praksis at bevillige dispensation til afmelding af valgfri kurser, hvis der dokumenteres et usædvanligt forhold, ikke er aflagt prøveforsøg i kurset, og den studerende har vedlagt en studieplan, som sikrer, at afmeldingen ikke hindrer overholdelse af den maksimale indskrivningstid eller studieaktivitetskravet.

Det er studienævnets praksis at bevilge merit for kurser på samme faglige niveau, med mindst samme omfang og med samme faglige indhold som det kursus på den pågældende studieordning, der skal erstattes, såfremt man ikke tidligere har aflagt prøveforsøg i kurset på sin studieordning.

Det Naturvidenskabelige Studienævn Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2847

Sidst opdateret: 06.01.2023