Skip to main content
DA / EN

Studienævn

Hvert studienævn består af et lige stort antal valgte repræsentanter for henholdsvis det videnskabelige personale og de studerende.

Studienævnets opgave er:

  • at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,
  • at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri,
  • at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
  • at behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer, og
  • at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.

Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 28.06.2023