Adgangskrav og optagelse

 
Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Medicin, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Samt en af følgende kombinationer:
   • Fysik B og Kemi B
   • Fysik B og Bioteknologi A
   • Geovidenskab A og Kemi B
   • Biologi A, Fysik C og Kemi B

3.  Karakterkrav:

Karakterkrav i  kvote 2:
Du skal have et gennemsnit på 6,0 fra din adgangsgivende eksamen ( uden hurtigstartsbonus).

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

På medicin kan du kun supplere ét fag, ét niveau efter 5. juli 2019. Suppleringen skal være afsluttet inden studiestart, altså senest 31. august 2019 og din optagelse er betinget af, at du består suppleringen.

Hvis du søger om vinterstart, så kan du supplere flere fag, og de skal være afsluttet inden studiestart, altså senest den 31. januar 2020.

 

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her. 

Børneattest

For at du kan gennemføre uddannelsen, er det desuden en forudsætning, at du har en ren børneattest. Du skal nemlig kunne fremvise en sådan i forbindelse med uddannelsens obligatoriske klinikophold. Studiet vil i forbindelse med disse obligatoriske klinikophold indhente samtykkeerklæring fra dig for at kunne indhente en børneattest.

Optag i kvote 2

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Medicin består af følgende elementer:

 1. uniTEST
 2. Multiple Mini Interview (MMI):

Bemærk, du skal ikke medsende en motiveret ansøgning og et CV sammen med din ansøgning.

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som alle vægtes ligeligt:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig og kulturel forståelse
 • Mellemmenneskelig forståelse
 • Videnskabelig tænkning

Testen varer 3,5 time og består af 150 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Multiple Mini Interview (MMI)

Multiple Mini Interviews (MMI) foregår på dansk, og er en serie strukturerede mini-interviews, hvor vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer. Vurderingen sker på baggrund af områderne:

 • Motivation
 • Kognitiv formåen
 • Personlig integritet
 • Fagspecifik viden og færdigheder
 • Etik
 • Kommunikation

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST afgør, hvem der inviteres til Multiple Mini Interviews (MMI). De ca. 350 ansøgere med den højeste score i uniTEST inviteres til Multiple Mini Interview (MMI).
Resultatet af Multiple Mini Interviews (MMI) afgør fordelingen af pladser i kvote 2. Vi optager ca. 170 studerende i kvote 2.

Praktisk information om optagelsesprøven

6. og 7. april afholdes uniTEST på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen. 
15. maj afholdes Multiple Mini Interviews (MMI) på SDU Odense.

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor uniTEST afholdes, har du stadig mulighed for at deltage. Læs mere om deltagelse i uniTEST fra udlandet.

OBS: Du kan ikke deltage i Multiple Mini Interview (MMI) fra udlandet. Multiple Mini Interview (MMI) foregår på dansk.


Søger du Medicin på ​både​ SDU og AU?

Syddansk Universitet og Aarhus Universitet samarbejder om uniTEST

Syddansk Universitet og Aarhus Universitet samarbejder om medicinansøgeres deltagelse i uniTEST.

Samarbejdet betyder, at du som ansøger til begge universiteter skal deltage i uniTEST på SDU, og kun den ene gang, da det er den samme test på begge universiteter.

Dit testresultat koordineres med AU. Resultatet vil indgå i kvote 2 vurderingen og rangeringen i forhold til de ansøgere som har søgt medicin på henholdsvis AU og SDU.Hvor du tager testen, har derfor ingen indflydelse på vurderingen af din ansøgning om optagelse.

Standby

Standby er et ventelistesystem. En standby-plads kan blive til en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter.

Du søger en standby-plads i dit ansøgningsskema på www.optagelse.dk og standby-pladserne fordeles i kvote 1 efter eksamenskvotient.

Hvis du får tilbudt en standby-plads d. 26. juli, vil du ikke få tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriteter.    

Før du søger en standby-plads, skal du derfor overveje, om du er villig til at vente et år med at starte på en uddannelse, eller om du hellere vil i gang i dette studieår men på en lavere prioriteret uddannelse.

Har du fået en standby-plads, bliver du placeret på en venteliste og kan frem til 15. august samme år få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september.

Hvis du takker nej til studiepladsen, mister du både din standby-plads og din studieplads og du må søge optagelse igen året efter på almindelig vis.

Der kan også ske det, at du får tilbudt en studieplads efter 15. august. Når du får tilbudt en plads så sent, kan du tillade dig at sige nej tak uden at miste din studieplads. Du er altså sikker på en studieplads næste år, hvis du søger ind igen.

For dig der får en standby plads på Medicin

På Medicin strækker standby perioden sig fra 26. juli til 15. januar. Derfor er der flere tidspunkter, hvor du kan få tilbudt en studieplads.

Får du tilbudt en standby-plads d. 26. juli, er der 4 forskellige scenarier:

Tilbud om studiestart 1. september

 1. 26. juli – 15. august. Du kan få tilbudt en studieplads med start d. 1. september. Hvis du siger nej til den studieplads, mister du både din plads på standby listen og din studieplads. Du kan søge optagelse igen på uddannelsen året efter.
 2. Efter 15. august. Hvis du får tilbudt en studieplads med start 1. september må du gerne sige nej. Selvom du siger nej, bevarer du din plads på standby listen og du kan blive tilbudt en studieplads med start d. 1. februar.

  Tilbud om studiestart 1. februar på Medicin

 3. 26. juli – 15. januar. Du kan få tilbudt en studieplads med start 1. februar. Hvis du siger nej til studiepladsen, mister du både din plads på standby listen og din studieplads. Du kan søge optagelse igen på uddannelsen året efter.
 4. 15. januar – 31. januar. Hvis du får tilbudt en studieplads med studiestart 1. februar bestemmer du selv, om du vil takke ja til studiepladsen eller i stedet beholde dit tilsagn om en studieplads til det efterfølgende studieår.

Hvis du ikke får tilbudt en studieplads, har du tilsagn om en studieplads i det efterfølgende studieår. Du skal så søge igen på www.optagelse.dk og i dit ansøgningsskema skal du markere feltet ’Jeg har tilsagn’.

Tilsagnet gælder kun den søgte uddannelse og du kan kun optages året efter. Du skal stadig opfylde alle adgangskrav til uddannelsen.

Ansøgere fra nordiske lande

Ved Syddansk Universitet er der i alt 330 pladser til medicin hvert studieår, heraf er 15 pladser til norske ansøgere.

Der er i september 1996 indgået en nordisk overenskomst, som sikrer ens ansøgningsvilkår for ansøgere fra nordiske lande til videregående uddannelser. For Norge er der dog indgået en særlig aftale om begrænsning af pladser til medicinstudierne svarende til 61 pladser i Danmark.

 

Vi optager 330 ansøgere på medicin, fordelt med 165 i kvote 2 og 165 i kvote 1.
 
Er du ansøger med en eksamen fra Sverige, Norge, Island eller Finland kan her se, hvordan vi vurderer din eksamen i forhold til det danske uddannelsessystem.

I 2017 var kravet for norske ansøgere i kvote 1 på 11,7 (5,8 på den norske skala). For øvrige ansøgere var optagelseskvotienten i 2017 10,8.
Kvotienten på 10,8 svarer til:

          - Sverige: 19,8

          - Island: 8,9

          - Finland: 9,1 (studentereksamenen taget før 1996: et gennemsnit på 8,9 på afgangsbeviset (lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet) og et gennemsnit på L på     eksamensbeviset (Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg) svarer til 11,4 (10,8 findes ikke på skalaen))

 

Bemærk, at omregningstabellerne revideres løbende. Kvotienten i 2018 vil afhænge af antallet af ansøgere og deres eksamenskvotienter

Eksamener bestået senere end den adgangsgivende eksamen kan ikke regnes med i eksamensgennemsnittet. Du skal derfor altid fremsende dokumentation for den første beståede adgangsgivende eksamen. Du kan ikke supplere op og dermed få bedre chancer i kvote 1. Du må dog gerne supplere de specifikke fag- og niveaukrav i matematik, fysik, kemi, engelsk og dansk.

 

For at din ansøgning kan blive vurderet i kvote 2, er det et krav at der opnås et gennemsnit på minimum 6,0 efter 7-trins-skalaen i den adgangsgivende eksamen. Årets studenter/dimittender skal medsende de seneste standpunktskarakterer og skal vise 6,0 eller derover i gennemsnit efter 7-trins-skalaen - det skal desuden fremgå af den medsendte dokumentation, at man kommer til at opfylde de specifikke fagniveaukrav. Det endelige eksamensbevis skal eftersendes inden d. 5. juli.

 

Gennemsnittet på 6,0 på den danske karakterskala, svarer i år i Norge til 4,2, i Sverige til 14,2, i Island til 7,1 og i Finland til 6,9. For studentereksamenen fra Finland før 1996 gælder at ansøgere med L, E og M opfylder karakterkravet. C kræver et minimum på 5,0, B kræver minimum 7,1, hvorimod A ikke er tilstrækkeligt. Bemærk at omregningstabellerne revideres løbende.

 

Ansøgningsfrist for nordiske ansøgere er 15. marts, kl. 12. Adgangskravene er nævnt under 'Adgangskrav'

 

   

Ansøgere med udenlandsk eksamen

Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen
Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen skal have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber. Hvis andet ikke er nævnt, skal Studieprøven i dansk være bestået med mindst karakteren 7 efter 7-trinsskalaen i hver af de 4 prøver (fra 2018 af , 3 prøver). Danskkravet gælder ikke for nordiske ansøgere.  

Det specifikke adgangskrav Engelsk B:
Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan erstatte kravet om engelsk på B niveau med en IELTS score på 6,5, eller en TOEFL iBT med en score på minimum 88. Testen skal sendes direkte til SDUs institutionsnummer 7969. Læs mere her.

Betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS
Universitetet kræver fuld deltagerbetaling for studerende fra lande uden for EU/EØS.

Læs mere om betaling for udenlandske studerende. 

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2018:

Antal studiepladser 330
Fordeling (%) i kvote 1/2 50/50
Kvotient i kvote 1 11
 Standby 10,9
 Nordmændskvotient 11,2

Skæringsdato for vinterstart:

2017: Optagne ansøgere født d. 11. marts 1997 eller senere blev optaget med vinterstart

2018: Optagne ansøgere født 26. februar 1998 eller senere blev optaget med vinterstart

2019:  Den kender vi først den 26. juli 2019, når alle dette års ansøgere har søgt.

 

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17115.

Varsling af skærpede adgangskrav fra 2021

På SDU varsles skærpede adgangskrav gældende fra 2021 med krav om, at den adgangsgivende eksamen skal være gennemført med følgende karakterkrav som minimum (.pdf).

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Søg inden 5. juli kl. 12!

Send din ansøgning om optagelse i kvote 1 via www.optagelse.dk inden 5. juli kl. 12

Send ansøgningen nu!

6 gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med 6 gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies