Menu

Adgangskrav og optagelse

 
Adgangskrav til Medicin

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Medicin i 2018, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Samt en af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B
  • Biologi A, Fysik C og Kemi B

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2

Børneattest

For at du kan gennemføre uddannelsen, er det desuden en forudsætning, at du har en ren børneattest. Du skal nemlig kunne fremvise en sådan i forbindelse med uddannelsens obligatoriske klinikophold. Studiet vil i forbindelse med disse obligatoriske klinikophold indhente samtykkeerklæring fra dig for at kunne indhente en børneattest.

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.

Sådan søger du

Hvor søger du

For at søge om optagelse, skal du sende en ansøgning via www.optagelse.dk

Hvornår kan du søge

Send din ansøgning fra 1. februar.

Hvis du sender din ansøgning fra 1. februar og inden 15. marts kl. 12:00, bliver din ansøgning vurderet i både kvote 2 og kvote 1, hvis du har en adgangsgivende eksamen. Du får derfor to chancer for at blive optaget. Opfylder du adgangskvotienten, bliver du optaget via kvote 1, selvom du søger i kvote 2. 

Hvis du søger inden den 5. juli kl. 12:00 bliver din ansøgning udelukkende vurderet i kvote 1. Adgangskvotienten kendes ikke på forhånd. 

Bliver du student i år?

Se her hvad du skal være opmærksom på, hvis du bliver student i år.

Kvote 1

I kvote 1 optages dem med de højeste eksamensgennemsnit, det hedder også adgangskvotienten. Hvis du forventer at opfylde adgangskvotienten, kan du søge i kvote 1.

Ansøgningsfristen er 5. juli inden kl. 12.00.

Kvote 2

Hvis du ikke forventer at opfylde adgangskvotienten eller er i tvivl, kan du søge i kvote 2 og deltage i en optagelsesprøve.

Du skal have et eksamensgennemsnit på mindst 6,0 uden hurtigstartsbonus (1,08 bonus) efter 7-trins-skalaen  fra din adgangsgivende eksamen, for at blive inviteret til optagelsesprøven. Hvis du ikke opfylder kravet om 6,0, har du mulighed for at søge om dispensation.

Ansøgningsfristen er 15. marts inden kl. 12.00.

Bemærk, du skal ikke medsende en motiveret ansøgning og et CV sammen med KOT-ansøgningen.

Studiestart i september eller februar?

Selvom der kun er optagelse én gang om året til bacheloruddannelsen i Medicin, er der studiestart henholdsvis d. 1. september og d. 1. februar. På ansøgningsskemaet kan man angive, om man foretrækker at begynde til februar.

Efter du har søgt

Optag SDU kan du se status på din ansøgning og se vigtige beskeder som fx:

 • hvis der mangler bilag eller informationer til din ansøgning
 • modtage indkaldelse til optagelsesprøven
 • bekræfte at du vil deltage i optagelsesprøven
 • se resultatet af optagelsesprøven
 • se om du er blevet optaget på SDU
 • takke ja eller nej til din studieplads

Du kan logge dig på med NemID eller det brugernavn og password, som du modtager efter ansøgningsfristen 15. marts.

Læs mere om hvordan du søger om optagelse her, hvor der bl.a. er 7 punkter du kan tjekke inden du sender din ansøgning.

Optagelsesprøven i kvote 2

Optagelsesprøven 2018 i kvote 2 til Medicin består af:

 • En studieegnethedstest (uniTEST)
 • Et MMI (Multiple Mini Interview)

Bemærk, du skal ikke medsende en motiveret ansøgning og et CV sammen med KOT-ansøgningen.

Du skal have et eksamensgennemsnit på mindst 6,0 uden hurtigstartsbonus (1,08 bonus) efter 7-trins-skalaen  fra din adgangsgivende eksamen, for at blive inviteret til optagelsesprøven. Hvis du ikke opfylder kravet om 6,0, har du mulighed for at søge om dispensation.

Den faglige vurdering

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig og kulturel forståelse
 • Mellemmenneskelig forståelse
 • Videnskabelig tænkning

Testen varer 3,5 time og består af 150 spørgsmål.

Du kan læse mere om uniTEST og spørgsmålene her. 

Multiple Mini Interview (MMI)

MMI er en serie strukturerede mini-interviews, hvor dine faglige og personlige kompetencer vurderes. Emnerne er forskellige fra år til år, men det kan være indenfor følgende områder:

 • Etik: Her vurderes din evne til at identificere, reflektere over og forholde dig nuanceret til etiske problemstillinger.  
 • Kritisk tænkning: Her vurderes din evne til at kunne se bag om en problemstilling og tænke både abstrakt og konkret.  
 • Kommunikative evner: Her vurderes din evne til at kommunikere selvstændigt, nuanceret og tydeligt omkring både abstrakte, konkrete og mellemmenneskelige problemstillinger.  
 • Samarbejde: Her vurderes din evne til at samarbejde om konkrete problemstillinger; herunder evne til at problemløse, udvise lydhørhed og selvindsigt.  
 • Viden om sundhedssystemet: Her vurderes din viden om, indsigt i og forståelse for dilemmaer i sundhedssystemet.
 • Engelsk: Her vurderes din evne til at forstå og genfortælle en engelsk tekst under tidspres, og evnen til at formidle essensen af en engelsk tekst.

Multiple Mini Interview på Medicin bestod i 2017 af 7 interviewstationer med 5 overordnede indholdsdomæner. MMI udvikles løbende, der kan derfor ske ændringer i antallet af interviewstationer og i indholdsdomænerne fra år til år. Der gives en score for hvert område og hvert område vægtes ligeligt.

Udvælgelsesprocessen 

 • Resultatet af uniTEST afgør, hvem der inviteres til MMI. Resultaterne rangordnes således at ansøgeren med den højeste resultatscore står øverst på listen. Ca. 300 ansøgere, udvælges til at gå videre til MMI.
 • Resultatet af MMI afgør, hvem der tilbydes pladserne i kvote 2. Ansøgerne optages ’fra toppen’ indtil pladserne på uddannelsen er fyldt op. Der forventes at blive optaget 150 studerende 2 på Medicinstudiet via kvote 2.   

Praktisk information om optagelsesprøven

uniTEST

Dato: uniTEST finder sted den 7. og 8. april 2018.

Læs flere praktiske informationer om uniTEST her.

MMI

Dato: Den 17. maj 2018 afholdes der MMI på SDU. Der vil ikke blive afholdt sygeprøve til MMI.

Ansoegere fra nordiske lande

Ved Syddansk Universitet er der i alt 330 pladser til medicin hvert studieår, heraf er 15 pladser til norske ansøgere.

Der er i september 1996 indgået en nordisk overenskomst, som sikrer ens ansøgningsvilkår for ansøgere fra nordiske lande til videregående uddannelser. For Norge er der dog indgået en særlig aftale om begrænsning af pladser til medicinstudierne svarende til 61 pladser i Danmark.

Vi optager 330 ansøgere på medicin, fordelt med 165 i kvote 2 og 165 i kvote 1.
 
Er du ansøger med en eksamen fra Sverige, Norge, Island eller Finland kan her se, hvordan vi vurderer din eksamen i forhold til det danske uddannelsessystem.

I 2017 var kravet for norske ansøgere i kvote 1 på 11,7 (5,8 på den norske skala). For øvrige ansøgere var optagelseskvotienten i 2017 10,8.
Kvotienten på 10,8 svarer til:

          - Sverige: 19,8

          - Island: 8,9

          - Finland: 9,1 (studentereksamenen taget før 1996: et gennemsnit på 8,9 på afgangsbeviset (lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet) og et gennemsnit på L på     eksamensbeviset (Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg) svarer til 11,4 (10,8 findes ikke på skalaen))

 

Bemærk, at omregningstabellerne revideres løbende. Kvotienten i 2018 vil afhænge af antallet af ansøgere og deres eksamenskvotienter

Eksamener bestået senere end den adgangsgivende eksamen kan ikke regnes med i eksamensgennemsnittet. Du skal derfor altid fremsende dokumentation for den første beståede adgangsgivende eksamen. Du kan ikke supplere op og dermed få bedre chancer i kvote 1. Du må dog gerne supplere de specifikke fag- og niveaukrav i matematik, fysik, kemi, engelsk og dansk.

 

For at din ansøgning kan blive vurderet i kvote 2, er det et krav at der opnås et gennemsnit på minimum 6,0 efter 7-trins-skalaen i den adgangsgivende eksamen. Årets studenter/dimittender skal medsende de seneste standpunktskarakterer og skal vise 6,0 eller derover i gennemsnit efter 7-trins-skalaen - det skal desuden fremgå af den medsendte dokumentation, at man kommer til at opfylde de specifikke fagniveaukrav. Det endelige eksamensbevis skal eftersendes inden d. 5. juli.

 

Gennemsnittet på 6,0 på den danske karakterskala, svarer i år i Norge til 4,2, i Sverige til 14,2, i Island til 7,1 og i Finland til 6,9. For studentereksamenen fra Finland før 1996 gælder at ansøgere med L, E og M opfylder karakterkravet. C kræver et minimum på 5,0, B kræver minimum 7,1, hvorimod A ikke er tilstrækkeligt. Bemærk at omregningstabellerne revideres løbende.

 

Ansøgningsfrist for nordiske ansøgere er 15. marts, kl. 12. Adgangskravene er nævnt under 'Adgangskrav'

 

   

Ansøgere med udenlandsk eksamen

Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen
Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen skal have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber. Hvis andet ikke er nævnt, skal Studieprøven i dansk være bestået med mindst karakteren 7 efter 7-trinsskalaen i hver af de 4 prøver. Danskkravet gælder ikke for nordiske ansøgere.  

Det specifikke adgangskrav Engelsk B:
Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan erstatte kravet om engelsk på B niveau med en IELTS score på 6,5, eller en TOEFL iBT med en score på minimum 88. Testen skal sendes direkte til SDUs institutionsnummer 7969. Læs mere her.

Betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS
Universitetet kræver fuld deltagerbetaling for studerende fra lande uden for EU/EØS.

Læs mere om betaling for udenlandske studerende. 

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2017:

Antal studiepladser 330
Fordeling (%) i kvote 1/2 50/50
Kvotient i kvote 1 10,8
 Standby  10,7
 Nordmændskvotient  11,7

Optagne ansøgere født d. 11. marts 1997 eller senere optages med vinterstart.

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17115.

Søg om optagelse i 2018

Bliv klogere på dit uddannelsesvalg og bliv klædt på til at søge om optagelse på SDU.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies