Skip to main content
Forskning

Opslag om centerfellowships - halvårlig ansøgningsfrist sommer og vinter

Ved Juridisk Institut på SDU udbyder Centre for Law, Sustainability & Justice (CLS&J) et antal kortids ’fellowships’ (’centerfellowship’) mhp udarbejdelse af en forskningsartikel, forskningsansøgning eller andet forskningsrelateret produkt relateret til centrets fokusområder.

 

Centerfellowships kan søges af fastansat videnskabeligt personale ved Juridisk Institut, SDU, som er ansat i stillinger der omfatter en undervisningsforpligtelse.

 

Centerfellowships besættes efter ansøgning ved opslag og så længe centrets økonomiske midler tillader det. Ansøgningsfristen er 1. juni og 1. december. Ansøgninger modtages fra 14 dage før fristens udløb.

 

Et centerfellowship kan søges af en enkelt ansat ved instituttet eller af flere i forening til et fælles projekt. Et centerfellowship har som udgangspunkt en varighed af 1 eller 1,5 måneder per ansøger og omfatter frikøb for undervisning i en periode svarende til fellowship’ets varighed. Et centerfellowship finder som udgangspunkt sted i perioden semestret efter tildeling, men kan udstrækkes til en længere periode.

 

Et centerfellowhip kan men behøver ikke tidsmæssigt falde sammen med en periode, hvor ansøger underviser. Et tildelt fellowship vil blive godskrevet ansøgers undervisningskonto. Ansøgere opfordres til inden ansøgning at drøfte undervisningsdækning og periode med deres forskningsgruppeleder.

 

Ansøgning om centerfellowships skal redegøre for følgende:

  • Ansøgers projekt til gennemførelse under et centerfellowship
  • Redegørelse for, hvornår det produkt, som forventes leveret som følge af et fellowship, vil være synligt for omverdenen i form af udgivet artikel, bevilget forskningsprojekt eller lign., og begrundet vurdering af gennemførbarhed.
  • Redegørelse for projektets relevans for forskning i retlige aspekter af bæredygtighed, herunder ift eventuel komplementaritet med eller temamæssig udvidelse af eksisterende forskning under CLS&J og SDU’s prioritering af FN’s Verdensmål
  • -Ønsket periode for det ansøgte centerfellowship (4 eller 6 uger, som udgangspunkt i en samlet periode)
  • Overvejelser om undervisningsdækning for den periode, hvor der søges om centerfellowship, herunder om alternative interne eller eksterne undervisere og disses kvalifikationer ift det relevante undervisningsbehov.

 

Ansøgningen kan højst fylde 2 A4 sider (Times New Roman, 12 pitch, linjeafstand 1,15). Ansøgningen indsendes til fungerende institutleder Bugge Thorbjørn Daniel (btd@sam.sdu.dk) cc centerleder for CSL&J Karin Buhmann (karbu@sam.sdu.dk).

 

Centerfellowships tildeles på baggrund af en samlet vurdering af det foreslåede produkts relevans og betydning for CLS&J’s forskningsmæssige profil og produktion samt forskning i FN’s Verdensmål; projektets realiserbarhed; tidsmæssig hensigtsmæssighed ift fordeling og synergi af centerfellowships og anden forskning ved CLS&J; samt undervisningsdækning.

Sidst opdateret: 06.05.2024