Skip to main content
Forskningsenhed for Ortopædkirurgi

Shared decision-making facilitated by a decision aid - a clinical innovation study regarding the post-operative rehabilitation approach after a distal radius fracture

Håndledsbrud er én af de hyppigste frakturer blandt voksne. Behovet for genoptræning efter operation afgøres oftest af sundhedsprofessionelle baseret på håndleddets bevægelighed og smerter. Alligevel oplever 45% af de patienter, som ikke tilbydes genoptræning, nedsat funktionsevne herunder problemer med at udføre hverdagsaktiviteter.

Patienternes værdier, præferencer og ressourcer er vigtige parametre, når der skal tages stilling til den bedste genoptræning for den enkelte patient fx superviseret genoptræning eller selvtræning, men patienterne er sjældent forberedte på, at der skal tages en beslutning om deres genoptræning, hvilke muligheder for genoptræning der findes og de har ikke overvejet deres værdier og præferencer ift. de forskellige genoptræningsmuligheder.  

Patientinformationsmateriale i form af et beslutningsstøtteværktøj, kan forberede patienten til fælles beslutningstagen, hvor patienten sammen med en sundhedsprofessionel tager stilling til den bedste genoptræning.

Formålet med projektet er derfor at 1) udvikle, teste og evaluere patientinformationsmateriale som et webbaseret beslutningsstøtteværktøj samt 2) afprøve og evaluere fælles beslutningstagen faciliteret af et beslutningsstøtteværktøj i klinisk praksis. Der indgår følgende studier i projektet:

Studie 1: Et scoping review afdækker hvilke faktorer (fx alder, type af brud) der er undersøgt indtil 6 uger efter operationen, som påvirker patienternes funktionsevne 3 måneder og derefter.

Studie 2: Et kvalitativt studie som gennem observationer og fokusgruppeinterviews med patienter og sundhedsprofessionelle giver en indsigt i patienters og sundhedsprofessionelles informationsbehov.

Studie 3: I dette studie udvikles beslutningsstøtteværktøjet under workshops hvor patienter, sundhedsprofessionelle og software-udviklere er medforskere. Indholdet i beslutningsstøtteværktøjet vil tage udgangspunkt i resultater fra studie 1 og 2 samt medforskernes (livs)erfaringer. Medforskerne vil teste beslutningsstøtteværktøjet ift. at det er nemt at bruge og indholdet nemt at forstå, hvorefter det testes i samspil med fælles beslutningstagen med 10 patienter og sundhedspersoner i en ”real-world” kontekst.

Studie 3: Et multiple casestudie evaluerer fælles beslutningstagen og beslutningsstøtteværktøjet ved at følge 15 patienter i et år. Data vil blive indsamlet via spørgeskemaer og interviews, som undersøger patienternes oplevelse af, om beslutningsstøtteværktøjet var meningsfuldt, og om valget af genoptræning påvirkede deres funktionsevne.

Sidst opdateret: 02.01.2024