Skip to main content

Dine valg undervejs bestemmer din faglige profil

En del af din uddannelse er fastlagt på forhånd, og udgør de centrale byggesten for netop din uddannelse. Denne uddannelse er 2-faglig, fordi du på dit 3. år skal have et sidefag eller tilvalg. Det betyder, at du får en to-faglig profil. Det sikrer en bredde i din uddannelse. Og du kommer til at arbejde med (minimum) to forskellige faglige måder at anskue verden på. 
Du har store og små valgfriheder undervejs i din uddannelse. Det giver dig mulighed for at udvikle og tone din faglige profil:

 • Går du efter et særligt valgfag, sidefag eller tilvalg som toner din profil på en særlig måde?
 • Hvordan udformer du de opgaver du selv definerer – fx BA-projektet?
 • Skal du prøve dig selv af i praksis i et projektorienteret forløb?
 • Vil du til udlandet? Og vil du studere på et universitet eller være i praktik, mens du er der?
 • Arbejder du alene eller sammen med andre? Og er de andre nogen som ligner dig selv, eller nogen med helt andre faglige takes på tingene?

På  mitSDU kan du se mere om, hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i  dinbacheloruddannelsen. Her kan du også læse mere om at vælge tilvalg eller sidefag.


Du bliver først og fremmest akademiker

Når du studerer på universitetet, bliver du akademiker. En akademiker har nogle helt grundlæggende måder at løse opgaver på. Det kalder vi ofte ”de akademiske kompetencer”. Uanset hvilken universitetsuddannelse du tager, vil disse kompetencer følge med dig ind i dit arbejdsliv. Og de er i høj kurs.
De akademiske kompetencer opnår du, når du arbejder med det fag du har valgt, på en akademisk måde. Og det er kommer du til på denne bacheloruddannelse.
Det fortæller vi lidt om i filmen her. 

 

Med din uddannelse opnår du blandt andet følgende generelle akademiske kompetencer: 

 • kunne afgrænse, definere og analysere et fagligt problem ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder
 • kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet
 • kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder
 • have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse samt kunne indgå i dialog og argumentere på et grundlæggende teoretisk grundlag
 • tage kritisk stilling til kilder og dokumentere dem
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper
 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik
 • kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia

Du kan læse mere om dine generelle akademiske kompetencer i din studieordning på MitSDU.

Traditionelt set gik man nærmest helt automatisk fra bacheloruddannelse til kandidatuddannelse, men det ser anderledes ud nu. Flere og flere træder ud på arbejdsmarkedet med en akademisk bacheloruddannelse (og forventningen er, at det tal vil stige i fremtiden).

Måske har du lyst til at prøve dig selv af på arbejdsmarkedet efter bacheloren - og bruge dine erfaringer herfra, hvis du vælger at søge ind på en kandidatuddannelse senere.
Måske vælger du både at søge jobs og søge ind på en kandidatuddannelse, mens du afslutter din BA.

Der er 1000 veje til en god akademisk karriere. Det vigtigste er at du forholder dig til de valg du skal træffe, og vælger det som giver mening for dig. 

Hvis du drømmer om at arbejde som underviser på ungdomsuddannelser, er det langt de fleste steder en forudsætning, at du har færdiggjort en kandidatuddannelse (og gerne en 2-faglig). 

Men husk: Tiden mellem en bachelor- og kandidatuddannelse kan måske bruges til at prøve dig selv af som underviser i andre undervisningskontekster. 

 Hvad har færdiguddannede bachelorer lært – og hvad gør de ude i verden?

Nedenfor kan du læse mere om, hvad bacheloruddannede fra denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af eksempler på færdiguddannede, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Husk at dit sidefag/tilvalg tilføjer endnu en dimension til det du lærer undervejs, og det du kan bagefter.

Undervejs

En uddannelse i Oldtidskundskab er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • analysere et bredt felt inden for den antikke verdens litterære og kulturelle værker og samfundsmæssige og historiske forhold, samt deres betydning for den europæiske kultur og den moderne verden
 • anvende en tværfaglig vifte af humanistiske metoder og færdigheder til at analysere litterære og materielle kilder>
 • formidle viden om den klassiske kultur samt anskueliggøre fagets teorier og metoder for fagfæller, kandidater fra andre fag samt den almene offentlighed
 • skrive, tolke og vurdere tekster på højt niveau
 • benytte arkæologiens analytiske metoder med henblik på at fortolke og løse komplekse materielle problemstillinger

Bagefter

Du har mulighed for at varetage jobs, der kræver kompetencer inden for tekstforståelse, informationsbehandling og præcis sproglig formulering og præsentation.

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

 • Gymnasielærer (adjunkt/lektor)
 • Højskolelærer
 • Underviser
 • Forsker
 • Museumsformidler
 • Deltager i arkæologiske udgravninger
 • Rejseleder