Skip to main content

Opslag af censorater i Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

Der skal beskikkes censorer til Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2026.

I overensstemmelse med Bekendtgørelsen om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) opslås censorater i censorkorpset gældende for ovenstående periode.

Beskikkelsen foretages af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet.

Opgaver:
De beskikkede censorer skal ved udøvelse af censur påse, at kravene ved uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de formål og krav, som er fastlagt i Uddannelses-, Eksamens- og Karakterbekendtgørelsen samt universiteternes studieordninger. Censor skal sikre, at de studerendes præstationer får en ensartet og pålidelig bedømmelse og medvirke ved behandlingen af klage og ankesager. Endvidere skal censor rådgive om prøvesystemet, om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens og undervisningens mål. Derfor er tilbagemelding til censorkorpsets sekretariat om eksamensforløbet en vigtig opgave for censorerne.

Da censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser dækker uddannelser på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet, påhviler der de beskikkede censorer forpligtelse til at udøve censur ved alle fem universiteter.

Uddannelser:

Oversigt over uddannelser, som dækkes af censorkorpset, kan ses på censorformandskabets hjemmeside.

Som censor skal man kunne påtage sig censuropgaver ved en eller flere af disse uddannelser. Det bemærkes samtidig, at man som hovedregel ikke kan benyttes som censor ved det universitet, hvor man selv er ansat eller har været ansat indenfor en periode på to år.

 

Det kræves endvidere, at man står til rådighed ved mindst én eksamen pr. eksamenstermin.

 

Universiteternes skriftlige eksamener er digitaliseret, hvorfor det må påregnes, at eksamensbesvarelser bliver fremsendt elektronisk. Allokering af censuropgaver foregår via et digitalt censorallokeringssystem, Censor-IT.

 

Fagområder:

Uddannelserne under censorkorpset favner bredt over de folkesundhedsvidendskabelige og relaterede uddannelser samt emner ved mere kliniske fag ved nogle kandidatuddannelser (jf. listen over uddannelser som korpset dækker), hvorfor censorer ofte rekrutteres fra forskellige fagområder. For at dække alle fagområder i uddannelserne opslås censoraterne med henblik på, at det samlede korps kan udøve censur inden for alle fagområder, som fremgår her (.pdf).

Der kan markeres højst 8 fagområder i ansøgningsskemaet. Ved markering af flere end 8 fagområder foretager censorformandskabet udvælgelse i forbindelse med vurdering af ansøgningen.

 

Kvalifikationer

Censorerne skal have:

  • en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,
  • indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder,
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelserne eller det centrale fag, samt
  • aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Der vil ved udvælgelse af censorerne endvidere blive lagt vægt på:

  • undervisningskompetence og -erfaring
  • videnskabelig produktion
  • tidligere censorerfaring

Honorering

Censor vil blive honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, hvorefter honoreringen udregnes. Rejseudgifter refunderes efter statens takster.

Ansøgningen

Ansøgning om beskikkelse skal ske elektronisk på https://fsv.censor-it.dk/

 

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 5. oktober 2021.

 

Man kan forvente at få svar vedrørende eventuel beskikkelse senest i marts 2022.

 

Spørgsmål af faglig karakter rettes til censorformand Bent Greve bgr@ruc.dk. Spørgsmål vedr. ansøgningsproceduren rettes til censorformandskabets sekretariat v. Janne Krogh, tlf. 6550 4216, e-mail fsv@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 19.10.2023