Skip to main content
SDU's bestyrelse

Vil du indgå i SDU’s bestyrelse?

SDU’s bestyrelse har brug for to nye eksterne medlemmer af bestyrelsen med virkning fra den 1. oktober 2019.

Derfor opfordres potentielle kandidater til at indstille sig til en af posterne.

Universitetets Indstillingsorgan har besluttet følgende kompetenceprofil for de to nye eksterne medlemmer af bestyrelsen i henhold til § 10 i SDU’s vedtægt:

  • Erfaring fra væsentlige samfundssektorer som bl.a. de gymnasiale uddannelser, kultur- og medieverdenen.
  • International orientering og viden om og erfaring med forskning eller uddannelse på højeste internationale niveau.
  • Kendskab til samfundsøkonomiske forhold og betydningen af forskning og uddannelse for samfundet.
  • Erfaring med budget- og regnskabsforhold på toplederniveau.
  • Erfaring fra en videnstung virksomhed med stærkt udviklings-/forskningsmiljø, og gerne erfaring med digitalisering, innovation og teknologisk udvikling

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, videnformidling, videnudveksling, og universitetets opgaveområder efter universitetslovens § 2, stk. 4 med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.

De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og deres kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver, og de skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Kriterierne kan af de eksterne medlemmer dækkes på forskellig vis. En kandidat kan dække et enkelt eller flere af ovenstående kriterier, men de eksterne medlemmer af bestyrelsen skal tilsammen dække alle kriterier. Der vil i alle tilfælde blive foretaget en helhedsvurdering af alle ansøgeres profil og kompetencer, og alle kandidater skal som udgangspunkt opfylde de generelle kriterier for eksterne bestyrelsesmedlemmer som angivet i SDU’s vedtægt. De eksterne medlemmer forudsættes at have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau, ligesom en af de eksterne medlemmer skal være anerkendt forsker.

Bestyrelsens eksterne medlemmer udpeges i kraft af deres kompetencer og ikke som repræsentanter for bestemte interesser, organisationer eller sektorer. De eksterne medlemmer må ikke være ansatte eller studerende på universitetet.

De eksterne medlemmer udpeges af SDU’s udpegningsorgan efter indstilling fra SDU’s indstillingsorgan. Funktionsperioden for alle eksterne bestyrelsesmedlemmer er fire år med mulighed for genudpegning. Den samlede funktionsperiode må højest udgøre 8 år. Funktionsperioden starter den 1. oktober 2019.

Se nærmere i SDU’s vedtægt §§ 3 – 10 

Ønsker du at indgå i bestyrelsen for SDU, opfordres du til at sende et CV og en kort tilkendegivelse om dit ønske om at indtræde i bestyrelsen senest den 31. juli 2019 kl. 12.00. Du kan ikke indstille andre til en plads i bestyrelsen.

På baggrund af de indsendte interessetilkendegivelser udarbejder SDU’s indstillingsorgan en begrundet indstilling til universitetets udpegningsorgan. Den formelle udpegning vil finde sted på udpegningsorganets møde den 26. august 2019.

SDU opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Tilkendegivelser sendes til sekretariatschef Jørgen Schou, Rektorsekretariatet, på e-mail: js@sdu.dk

SDU’s bestyrelse har 9 medlemmer: fem eksterne medlemmer, to medlemmer der vælges af og blandt universitetets medarbejdere, og to medlemmer, der vælges af og blandt universitetets studerende.”

Tilkendegivelser sendes til sekretariatschef Jørgen Schou, Rektorsekretariatet, på e-mail: js@sdu.dk

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 20.05.2019