Skip to main content
Forskningsenhed for Ortopædkirurgi

Personer med cerebral parese (CP) oplever varierende grader af motoriske udfordringer, primært i form af nedsat muskelstyrke, koordination og kondition, hvilket fører til komplikationer i forbindelse med dagligdagens funktionsniveau og selvstændighed. Det nedsatte funktionsniveau medfører for de fleste et reduceret aktivitetsniveau i forhold til jævnaldrende uden CP, hvilket resulterer i en øget risiko for en række livsstilssygdomme, så som diabetes, øget blodtryk og hjertekarsygdomme. En reduktion i selvstændighed i dagligdagen afstedkommer typisk barrierer for deltagelse i sociale aktiviteter, hvilket formodes at være en væsentlig faktor for den reducerede livskvalitet og høje arbejdsløshed, der ses hos personer med CP.

For personer med CP kan udførelsen af ellers simple gøremål og aktiviteter være fysisk udmattende og trættende, hvilket forhindrer aktivitet af tilpas kvalitet og kvantitet til at skabe en positiv vedvarende ændring i funktionsniveau. For at kompensere for dette, benyttes der i praksis forskellige teknologiske hjælpemidler til vægtaflastning i forbindelse med træning. Den tilgrundliggende evidens for brugen af vægtaflastende teknologi er dog sparsom.

Projektet vil danne grobund for videreudviklingen af en vægtaflastende træningsrobot, der tillader unge med cerebral parese at træne og deltage i fysiske aktiviteter på lige fod med deres normalt udviklede jævnaldrende. Det forventes, at teknologien igennem fysisk udfoldelse kan skabe en positiv forandring, både fysisk og mentalt, hos personer med cerebral parese. Desuden forventes teknologien at kunne øge intensiteten og kvaliteten af terapeutiske interventioner mhp. at reducere følgesygdomme af den stillesiddende livsstil.

Forskningsprojektet vil igennem tre delstudier skabe et evidensgrundlag for den videre forskning inden for vægtaflastende teknologi; den nuværende evidens omhandlende vægtaflastende teknologier vil blive opsummeret og analyseret i et systematisk review og meta-analyse; en tredimensionel ganganalyse vil klarlægge hvilken påvirkning brugen af vægtaflastende teknologi har på gangmønstret; og påvirkningen af robottens betydning på træningsintensitet og -udholdenhed vil blive afdækket igennem et laboratorieforsøg.

Sidst opdateret: 20.10.2023