Skip to main content
Kronik

Vi fremtidssikrer SDU’s Samfundsvidenskabelige Fakultet

Der er mange muligheder på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU, uanset om man er på udkig efter relevante uddannelser, ny viden og inspiration eller er interesseret i et fremtidigt samarbejde. Fakultetets ledelse uddyber i denne kronik, der er bragt i Erhverv+.

Af Peter Møllgaard, Jan Guldager Jørgensen, Kristin B. Munksgaard, Annette Schmidt og Torben Durck Johansen, fakultetsledelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

 På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet går vi nye veje for at fremtidssikre universitetets uddannelser og aktiviteter. SDU’s økonomi er udfordret af fald i antallet af optagne studerende og økonomisk usikkerhed i verdensøkonomien. Derfor har vi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet desværre set os nødsaget til at lukke en bachelor- og en kandidatuddannelse i sociologi og nedlægge et antal linjer og profiler indenfor det erhvervsøkonomiske område på vores campusser i Esbjerg, Kolding og Odense.

Derudover har vi på det erhvervsøkonomiske område fokuseret vores indsats, så vi får stærke og bæredygtige bacheloruddannelser, som kan føre til specialiserede kandidatuddannelser til gavn for samfund og erhverv og for at fremtidssikre campusbyerne. Vi udbyder fortsat erhvervsøkonomi (HA) på alle campusser og bacheloruddannelsen i Market and Management Anthropology i Odense.

De uddannelser, der lukkes, har gennem de seneste år oplevet et fald i optagne studerende og ligger under et optag på de ca. 45 studerende, der skal til, for at vores uddannelser løber rundt økonomisk og bidrager til et stærkt studiemiljø.

Betyder lukningen af uddannelser, at SDU’s aktiviteter og tilstedeværelse lokalt og regionalt svækkes? Det korte svar er nej, tværtimod. Det handler om at fremtidssikre vores uddannelser og sikre en fortsat stærk forankring og tilstedeværelse af forsknings- og uddannelsesaktiviteter til gavn for hele den syddanske region.

SDU har i årtier arbejdet målrettet på at opbygge campusser i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Odense, som hver især har særlige styrkepositioner, og som forsat vil blive udbygget og konsolideret. I Esbjerg er det f.eks. afgørende at videreudvikle udbuddet af internationale kandidatuddannelser og uddanne kandidater, der kan bidrage aktivt til den grønne omstilling nationalt og internationalt. Et eksempel på det er uddannelsen i Environmental and Ressource Management.

Vores nye jurauddannelse i Esbjerg med opstart til september i år har længe været efterspurgt af vores syd- og vestjyske samarbejdspartnere. På tilsvarende vis er forskning i og samarbejde med små og mellemstore virksomheder en stor del af DNA’et på SDU Kolding. I Sønderborg oplever vi eksponentiel vækst i søgningen til den erhvervsøkonomiske HA-uddannelse og Europæiske Studier, som begge er stærkt internationalt orienteret. De forskelligheder og unikke kendetegn for campusserne holder vi naturligvis fast i, dyrker og udvikler yderligere.

Der er samtidig et potentiale for at styrke de erhvervsøkonomiske uddannelser og samarbejdet med erhvervslivet i Esbjerg, Kolding og Sønderborg. Derfor opretter vi et nyt erhvervsøkonomisk institut på Syddansk Universitet Business School, som bl.a. skal sikre sammenhængen mellem campusbyernes erhvervsliv og vores uddannelsesprofiler, så de er attraktive for studerende og aftagere.

Der hersker ingen tvivl om, at universiteterne skal agere under vilkår, der ændres hastigt i disse år. Derfor skal vi turde gå nye veje og afsøge nye strategiske muligheder, og på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil vi forfølge tre indsatsområder.

For det første vil vi sikre grundlaget for forskningen indenfor strategiske områder, hvor vi kan blive banebrydende og bidrage til at adressere væsentlige samfundsudfordringer. Det gælder områder som sundhed og velfærd, bæredygtighed og klima samt digital transformation. De områder repræsenterer samfundsmæssige udfordringer, som er omfangsrige, præget af stor kompleksitet og som kræver nuancerede løsninger. Dermed bidrager vi fortsat til en af universitetets vigtigste opgaver: at bedrive verdensklasseforskning, som er relevant for samfundet. Her spiller anskaffelsen af eksterne midler og bevillinger en betydelig rolle, idet finansieringslandskabet ændrer sig, basismidlerne bliver reduceret, og der er øget konkurrence om forskningsmidlerne, ikke mindst midlerne fra de offentlige fonde.

For det andet efterlyser mange virksomheder og organisationer forskningsbaseret viden og kandidater, der kan gøre en forskel og give løsninger på samfundsmæssige udfordringer. På SDU har vi generelt et godt samspil med erhvervslivet, og det kommer vi også til at have fokus på fremover, så vores studerende møder virksomheder og får et solidt samarbejde med det lokale erhvervsliv undervejs på deres uddannelse. Det sker allerede, når vi inviterer gæsteundervisere fra erhvervslivet til at holde forelæsninger, eller når vi stiller vores studerende over for konkrete cases og problemstillinger fra den praktiske verden. Men vi vil også styrke mere formaliserede samarbejder som praktikophold, projektforløb og specialesamarbejder, der styrker vores kandidaters erhvervsrettede kompetencer og praksiserfaring. Og med afsæt i universitetets unikke regionale tilstedeværelse kan vi styrke vores partnerskaber og dermed interaktionen og samarbejdet til gensidig gavn for alle.

For det tredje er vi i fuld gang med at udforske og udvikle undervisningsformer, som tilbyder mere fleksible og individuelle læringsmuligheder. Vi eksperimenterer bl.a. med nanomoduler, som gør det muligt at studere når som helst og hvor som helst, idet nanomodulerne kan tages på mobil, tablet og pc, som det passer ind i den enkeltes dagligdag. Det skaber også helt nye muligheder på området for efter- og videreuddannelse, hvor den øgede fleksibilitet gør det lettere at tage efteruddannelse ved siden af job og familieliv. Med disse initiativer nytænker vi vores uddannelsesportefølje og vores pædagogiske tilgang, så vi imødekommer udfordringerne med faldende ungdomsårgange, reformer af universitetsuddannelserne og den konstante udvikling af nye digitale muligheder og teknologier.

Så ja, vi lukker enkelte uddannelser og linjer, som kun optog få studerende i 2022. Det er eksempler på aktiviteter, som vi ikke mener gavner campusbyerne, og som vi ikke har råd til. Og vi styrker eksisterende uddannelser i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg – og vi starter nye. Uddannelser som i kraft af deres forskningsbasering, samfundsrelevans og inddragelse af praksis medvirker til profilering af campusbyerne, og som sikrer kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv.

Vi kan gøre det bedre, end vi har gjort det – og det kommer vi til for at fremtidssikre kompetencerne og sikre talenterne i Syddanmark. Med de lokale ledelser som drivkraft og i tæt dialog med vores eksisterende og nye lokale partnere.

Kronikken er bragt i Jysk Fynske Medier i Erhverv+, torsdag den 25. maj 2023.

Her kan du læse kronikken som pdf

Hent den her

Redaktionen afsluttet: 25.05.2023