Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Medicin skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge om optagelse, hvis du har en bacheloruddannelse i Medicin fra SDU (giver dig retskrav på optagelse) eller en bacheloruddannelse i Medicin, hvis indhold svarer til uddannelsen på SDU. Bemærk, at din bachelor ikke må være bestået tidligere end fem år, før du starter på kandidatuddannelsen.

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en bacheloruddannelse i Klinisk biomekanik, som er påbegyndt i 2010 eller tidligere. Du skal dog regne med at gennemgå et suppleringsforløb. For yderligere oplysninger om supplering -  kontakt de faglige vejleder på medicin: fv@health.sdu.dk eller uk.sund@health.sdu.dk.

Er du optaget på Klinisk biomekanik i 2011 eller senere, kan du ikke optages på kandidatuddannelsen i Medicin.

Børneattest

For at du kan gennemføre uddannelsen, er det desuden en forudsætning, at du har en ren børneattest. Du skal nemlig kunne fremvise en sådan i forbindelse med uddannelsens obligatoriske klinikophold. Studiet vil i forbindelse med disse obligatoriske klinikophold indhente samtykkeerklæring fra dig for at kunne indhente en børneattest.

Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

  • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
  • Motivation for optagelse på uddannelsen. I ansøgningen skal du bl.a. belyse følgende punkter:
    • Hvorfor ønsker du at overflytte?
    • Hvordan ser du dig selv som studerende ved SDU?
Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

  • 15. oktober for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Søg ind nu til studiestart i februar

Ansøgningsfristen er 15. oktober.

Sådan søger du