Uddannelsens opbygning

Medicinstudiets kandidatuddannelse

På kandidatuddannelsen lærer du at udrede, diagnosticere, behandle og forebygge en lang række almindeligt forekommende sygdomme. Det er den periode, hvor du skal erhverve evnen til at løse kliniske problemstillinger, så du på evidens-baseret grundlag kan hjælpe og informere patienter og pårørende bedst muligt. Du skal lære at arbejde sammen med patienter og kollegaer og sammen med andre faggrupper i sundhedssektoren for at sikre patienten den bedst mulige behandling. Kort sagt: Du skal lære at arbejde som læge. 

De bærende elementer på kandidatuddannelsen er: 

1. Klinisk medicin

Du lærer om sygdomme, deres opståen, patologiske grundlag, deres hyppighed, symptomer, udredning, behandling samt forebyggelse og meget mere. Undervisningen er også her opbygget i tværfaglige moduler, som skal sætte dig i stand til at løse sygehistorier og patientproblemer.
Underviserne kommer fra alle de kliniske specialer som f.eks. almen medicin, kirurgi, psykiatri, børnesygdomme, hudsygdomme og også fra andre fagområder som klinisk mikrobiologi, retsmedicin, socialmedicin, genetik, patologi og arbejds- og miljømedicin. Et særligt fokusområde er basal og klinisk farmakologi.

En meget væsentlig del af læringsmiljøet består i læringsformer, hvor du fra din side skal tage ansvar for egen læring og medansvar for dine holdkammeraters læring. Det sker i gruppe inddelte læringsmiljøer, hvor i særlig grad team baseret læring (TBL) indgår. Her skal du som altid være velforberedt og tage aktiv del i læringsforløbene under TBL, hvor en trinvis, dynamisk og fremadskridende tilegnelse af viden og færdigheder finder sted. Der er mødepligt til TBL sessionerne.

Der er pensumbeskrivelse, og centralt herfor er anvendelsen af lærebøgerne Medicinsk Kompendium, Kirurgi og Basal og Klinisk Farmakologi

2. Professionssporet

Her tilegner du dig i særlig grad de praktiske fag. Det drejer sig om undersøgelsesteknikker og kommunikation men også tilgang til viden, forskning og andre perspektiver i relation til sundhed og sygdom indgår. Med hensyn til undersøgelsesteknikker vil undersøgelser med ultralyd i særlig grad indgå.

Du kommer både ud på sygehusafdelinger og i almen praksis. Her skal du træne dig i at modtage, udrede og behandle patienter. Dette foregår naturligvis under overvågning af erfarne læger. Klinikopholdene finder sted på sygehuse i hele Region Syddanmark. Samtidig fortsætter din træning af kommunikationsfærdigheder og af kliniske undersøgelsesteknikker i klinisk praksis såvel som i færdighedslaboratoriet.

På 5. semester har du valg mellem yderligere ophold på klinisk afdeling, ophold på parakliniske afdelinger (som for eksempel genetisk afdeling),ophold i udlandet, herunder arbejde med  global sundhed,  ophold relateret til ledelse og innovation eller at være tilknyttet forskningsafdeling og forske. 

I løbet af hele professionssporet skal du endvidere være aktivt deltagende i omkring 60 sessioner af 2 timers varighed hver, hvor en konkret patient indgår, og hvor du i holdsammenhæng skal skrive journal, undersøge, ordinere, tolke prøvesvar og sammensætte patientforløb i sygehusvæsenet til en helhed. Heri indgår, etik, kommunikation, empati, stillingtagen til behandling, patientsikkerhed, tavshedspligt og mange andre aspekter, som indgår i lægens roller som nyuddannet læge.

Der vil blive rigelig tid til meningsudvekslinger, og du vil være i løbende dialog med læger fra de specialer patienten tilhører. Igennem disse 60 sessioner gennemgås således igen de almindeligt forekommende sygdomme, du vil møde i den første tid som læge.

Du vil blive vist tillid i din udøvelse af centrale dele af lægegerningen som for eksempel journalskrivning, undersøgelse og tolkning af røntgenbillede. Vi kalder det tillidsgivende professionelle aktiviteter (entrustable professional activities eller forkortet EPA). Og underviserne vil støtte dig aktivt og positivt i at blive så klar som muligt til din første tid som læge.

De to sidste måneder før kandidateksamen vil bestå af træning i centrale færdigheder for intensiv genoplivning og behandling og centrale færdigheder til diagnostik og behandling af de sygdomme, der i særlig grad vedrører dit første år som nyuddannet læge..

3. Akademikersporet

Sporet er en fortsættelse af bachelordelens akademikerspor, men på et langt mere patientorienteret niveau. Målet er stadig, at du skal tilegne dig videnskabelig metode, kunne opsøge og formidle ny viden. Du skal her også arbejde med forskning og skrive speciale.

Tentaminer og kandidateksamen.

Der afholdes løbende karaktergivende og internt eller eksternt censurerede tentaminer. Du får løbende mulighed for vurdering af eget standpunkt. Disse tentaminer kan være multiple choice, essays eller OSCE tentaminer. OSCE står for Objective Structure Clinical Examination. Eksamen er ens for alle og inddrager både teoretisk viden, praktiske færdigheder og kompetencer.

Der vil blive lagt mærke til dit standpunkt, og du vil blive tilbudt samtale, hvis dit standpunkt ikke er tilfredsstillende eller skulle falde over flere eksaminer. Du har en uges undervisningsfrihed op til enhver tentamen og eksamen.

Kandidatspecialet vurderes ved skriftlig censur. Der gives karakter og feed-back.

Kandidateksamen består af en 33 stationers OSCE, hvor du er til eksamen over 2 skriftlige og 2 mundtlige dage. Der deltager standardiserede patienter, og der testes i henhold til den viden og de færdigheder, du skal anvende i din første tid på arbejde efter afsluttet studium.

En OSCE opgave vil typisk bestå af anamneseoptagelse, kommunikation, vurdering af undersøgelsesresultater, fokuseret objektiv undersøgelse samt samstilling af erhvervede data med henblik på diagnose og efterfølgende meddelelse af diagnose og handleplan til patienten. Der testes inden for alle kliniske fagområder og der inddrages grundviden. Der anvendes intern censur.

OSCE kandidateksamen anvendes i dag på en række udenlandske universiteter og betragtes som den bedste eksamensform ved afsluttet studium. Der udfærdiges en både generel og detailleret eksamensrapport efter endt eksamen