Skip to main content

Studienævnet varetager kun sagsbehandling på  master og HD uddannelser indenfor det samfunds- og sundhedsvidenskabelige område. Har du spørgsmål til  studienævnet, er du velkommen til at kontakte  studienaevn_evu@sam.sdu.dk

 

Ansøg her

 • Vælg studerende/ikke-studerende  
 • Vælg Studienævn for efter- og videreuddannelse  på samfunds- og sundhedsvidenskab 
 • Vælg den mest  korrekte blanket ift. din henvendelse ellers vælg " Andre"

 

Læser du en bachelor- eller kandidatuddannelse, skal du kontakte det relevante studienævn som du finder på dit eget studies hjemmeside.

Studienævnet varetager sagsbehandling, udvikling og kvalitetssikring af  HD- og Masteruddannelserne indenfor det samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område. Studienævnet sikrer, at dine rettigheder som studerende overholdes i forhold til gældende lovgivning på området og er samtidig ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold.

Studienævnet mødes ca. 5-6 gange om året, hvor medlemmerne tager stilling til bl.a.

Udvikling af fag, studieordninger og andre forhold omkring studieadministration og studietilrettelæggelse

Evaluering af f.eks.  fag, hele uddannelser, studiestart og dimittendundersøgelser

Kvalitetssikring af hele studieforløbet og administration omkring uddannelserne

Høringer rettet mod såvel efteruddannelsesområdet som mere generelle uddannelsesmæssige forhold

Dispensationsansøgninger fra studerende

Ansøgning om merit fra studerende for allerede beståede fag

Ansøgning om merit for fag, som den studerende ønsker at lade indgå i en given uddannelse på sigt

Ansøgning om indskrivning efter udmeldelse fra en masteruddannelse

Ansøgning om særlige prøvevilkår ved handicap

Andre forhold såsom understøttelse af sagsgange, implementering af GPDR lovgivning  o.s.v.

Studienævnet mødes cirka fem - seks gange om året. Derudover  afholdes der i undervisningsperioderne løbende møder til behandling af dispensations- og meritsager (lukkede møder).  Møderne suppleres med studieledermøder  og møder for uddannelsesansvarlige på HD. Her drøftes aktuelle problemstillinger i dybden. 

 

 Møder 2023

Konstitution  

 16. januar 2023 09.30-10.00

Stævnen, Campus Odense

             

Dagsorden og  referat 

Ordinært møde

16. januar  2023 10.00-12.00

Stævnen, Campus Odense

Dagsorden og referat 

Ordinært møde

21. marts 2023 09.30-13.00

Kolding     

       

Dagsorden og referat 

Ordinært møde

12. juni 2023 09.30 - 12.00

Slagelse

Dagsorden og referat 

Ordinært  møde

12. september 2023 09.30 - 12.00

Stævnen, Campus Odense

Dagsorden og referat

Ordinært studienævnsmøde efterfulgt af workshop

 

 31.oktober 2023 09.30 - 13.15

           

Stævnen, Campus Odense

Dagsorden og referat

Ordinært møde

13. december 2023

 Konferencen, Odense,  O94

Dagsorden og referat 


 Møder 2022

Konstitution  

 14. januar 2022 11.00 - 11.10  

Zoom

Dagsorden konstitution

Referat konstitution

Ordinært møde  

14. januar 2022 11.10 - 13.30

Zoom

Dagsorden og referat 

 Ordinært møde

 8  april 2022 09.30 - 12.00

Campus Odense "Overblikket"

 Dagsorden og referat 

 Ordinært møde

 7. juni 2022 10.00 - 12.30

Teams

Dagsorden og referat 

Ordinært møde

 5. september 2022  09.30 - 12.00

Campus Odense, mødelokale M, Agora

Dagsorden og referat

Ordinært møde

31. oktober 2022 10.00 - 11.15

Online via Teams         

Dagsorden og referat

Ordinært møde

1. december 2022 09.30 - 12.00

Campus Odense, mødelokale Stævnen. Loungen     

 

Dagsorden og referat 

Studienævn for Efter- og videreuddannelse har udelukkende ansvar for følgende uddannelser: 

HD-uddannelser 

 • HD 1
 • HD 2 Finansiel rådgivning - HDFR
 • HD 2 Organisation og ledelse - HDO
 • HD 2 Marketing Management /Strategisk salg og marketing  - HDMM/SSM
 • HD 2 Regnskab og økonomistyring - HDR
 • HD 2 Supply Chain Management - HDSCM

Masteruddannelser

 • MIT  Master i it;  linje i Organisation
 • MPQM  Master i kvalitet og ledelse
 • FMOL  Master i offentlig ledelse
 • MPI  Master i projekt- og innovationsledelse  
 • MPM Master of Public Management  
 • MBA Master of Business Administration
 • MICS Master i intelligence og  cyber studier
 • MMT Master of Management of Technology

Er du studerende på en anden uddannelse end listet herover, skal du kontakte dit eget studienævn, som du finder herunder

Studienævnet består af  fem repræsentanter for videnskabelige medarbejdere og undervisere og  studenterrepræsentanter. Repræsentanterne for videnskabeligt personale og undervisere vælges for fire år ad gangen, mens studenterrepræsentanterne vælges hvert år. pt. er der ingen studenterrepræsentation i studienævnet.

Studienævnet består   pr. 1. februar 2023 af følgende medlemmer. Du finder e-mail på formanden herunder,  benyt dig af det, hvis du har studiemæssige forhold, som du gerne vil drøfte med studienævnet. 

Formand 

Per Vagn Freytag, underviser på MBA, samfundsvidenskab

 Næstformand

 Vacant 

 Medlem studerende 

 Vacant

 Medlem

 Lars Meldgaard, studieleder på HD, samfundsvidenskab

 Medlem

 Eva Draborg, studieleder på Master i  kvalitet og ledelse (MPQM), sundhedsvidenskab

 Medlem

 Mads Bøge Kristiansen, studieleder på Master i offentlig ledelse (FMOL), samfundsvidenskab

Medlem 

Kira Vrist Rønn, studieleder på master i intelligence og cyber studier (MICS)

 Suppleant 

Anne Sophie Oxholm, underviser på MPQM, sundhedsvidenskab

 Suppleant 

 Jesper Raalskov, uddannelsesleder på HD- F, samfundsvidenskab

 Studienævnssekretær

Lise Bille Byriel – Masteruddannelser

 Studienævnssekretær

Lone Christensen – HD-uddannelser

Du kan som studerende  på en deltidsmasteruddannelse eller en af vore HD uddannelser altid henvende dig vedrørende forhold på din uddannelse, som du gerne vil drøfte.  Vi hjælper dig videre med din henvendelse.

Hvad er dispensation?

Universitetsloven  giver i § 18 rektor myndighed til at nedsætte studienævn, dette for at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning. 

Dispensation søges gennem studienævnet. En dispensation er en tilladelse til at blive fritaget fra de regler, der gælder for din uddannelse i henhold til f.eks. relevante love, bekendtgørelser eller din studieordning. Du kan bl.a. søge om dispensation til et ekstra prøveforsøg, længere tid til en prøve eller andre studie- eller eksamensmæssige forhold. I forbindelse med en dispensationsansøgning vil der altid være tale om et konkret skøn i den specifikke sag.

Du søger studienævnet gennem  SPOC 

Din ansøgning

Vælg den relevante blanket og udfyld blanketten ud fra vejledningen. Ved du ikke hvilken blanket, der passer bedst, så vælg  blanketten "andet".

Redegør omhyggeligt for hvilke omstændigheder, der gør, at du skal have dispensation for de gældende regler. Nogle forhold kræver dokumenterede usædvanlige forhold. Dokumentation vedhæftes eller eftersendes, hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe den til ansøgningstidspunktet. Vi kontakter dig altid, hvis noget er uklart. 

Universitetet kan bede om yderligere sagsoplysning eller redegørelse for at kunne vurdere din ansøgning bedst muligt. Bemærk vi  kun må svare dig via din studentermail.

Redegørelse og usædvanlige forhold

Når du søger om dispensation, skal du begrunde, hvorfor du mener en dispensation fra de gældende regler er berettiget. Nogle gange kan der være tale om usædvanlige forhold i forbindelse med sygdom eller andre uforudsete hændelser.  Andre gange er det mere faglige hensyn, der kan beskrives. 

Forhold betragtes som usædvanlige, hvis de ikke forekommer rutinemæssigt, dvs. hvis man som studerende ikke selv var herre over forholdet eller har kunnet forudse dette, og derfor har man ikke kunnet planlægge sig ud af det. Det vil sige, at der bør være direkte årsagssammenhæng mellem forholdet og det, der søges om. Det betyder også, at forholdet skal have en tidsmæssig placering, så det har forhindret dig i at følge reglen. Usædvanlige forhold kan fx være egen sygdom eller alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. Travlhed på arbejdet er som hovedregel ikke et usædvanligt forhold. Det er ferieafholdelse heller ikke. Dog kan pludseligt pålagte tjenesterejser eller udsendelser falde ind under et usædvanligt forhold.

Dokumentation

Hvad er relevant dokumentation? Det afhænger af, hvad der søges om. Det kan fx være følgende:

Lægeerklæring: Når de usædvanlige forhold skyldes sygdom, skal du bruge en lægeerklæring eller anden relevant lægelig dokumentation fra egen eller behandlende læge. Lægeerklæringen bør kort beskrive, hvad diagnose eller andre forhold konkret betyder for dig i forhold til dit studie. Derudover bør den lægelige dokumentation indeholde tidspunktet du er blevet tilset af læge.

 • Stiles til ”rette vedkommende” med aktuel dato
 • En beskrivelse af, at du har været syg med en eventuel diagnose, funktionsnedsættelse samt andre relevante forhold
 • En kort beskrivelse af eventuelle behandlingsforløb
 • Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperiode og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er her vigtigt, at lægen oplyser, at du på grund af din sygdom ikke har kunnet/kan deltage i de studieaktiviteter, din ansøgning drejer sig om. 

Studieplan (særligt for masterstuderende): Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at medsende en studieplan over dit studieforløb, f.eks. hvis du søger om forlængelse af tidsrammen for din uddannelse eller om genindskrivning. En studieplan er en oversigt, der viser beståede fag med årstal  samt hvornår du planlægger at tage de resterende fag på din uddannelse. Du kan se en oversigt over dine fag med mere på din selvbetjening. Har du brug for vejledning til at lave en plan, kan din studiekoordinator eller studienævnssekretær være behjælpelig.

Universitetsloven giver i § 18 rektor  ret til at nedsætte studienævn, dette for at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning. Derfor søger du om merit gennem et studienævn. 

Du søger gennem  SPOC, vælg efter status som "studerende" eller "ikke-studerende". 

Ansøgning om merit og forhåndsvurderinger til HD-uddannelser

Du kan søge om fritagelse for fag (merit) på din HD-uddannelse, hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til din HD-uddannelse, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der er afgørende for, om der kan gives merit.

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes  1 måned før der afholdes prøve i pågældende fag.

Måtte du efterfølgende fortryde en bevilget fritagelse for fag på HD, kan du trække denne tilbage. I så fald skal du skriftlig kontakte

Studienævnet – og senest 1 uge før der afholdes prøve i det pågældende fag.


Ansøgning om merit og forhåndsvurdering af fag til masteruddannelser

Du kan, som allerede indskrevet på en masteruddannelse på SDU, søge om merit for fag, som er læst og bestået på en anden lignende masteruddannelse udbudt på deltid. Du skal være opmærksom på, at fag fra fuldtidsstudier (kandidat, bachelor og professionsbachelor) ikke kan meriteres, jf. Masterbekendtgørelsen § 16, stk. 1.  Det samme gælder fag fra allerede beståede diplomuddannelser, i det diplomuddannelser er på bachelorlignende niveau  og derfor  indgår som adgangsgivende eksamen.  

Du kan også, som allerede indskrevet, søge om forhåndsmerit for fag, som du ønsker at læse på en anden masteruddannelse udbudt på deltid.  Det gælder i tilfælde, hvor du fx ønsker at tage et valgfag på et andet universitet.

Får du merit for et fag, skal der som udgangspunkt  ikke betales for det meriterede fag på din masteruddannelse. Undtaget er dog fag, som du har deltaget i og ikke fået dig frameldt, så pladsen kunne være givet til en anden deltager.  Vær derfor i god tid med din ansøgning og søg vejledning hos studieleder eller studienævnet. 

Ansøgningsfristen er cirka 10 dage før studienævnsmøderne. Der behandles dog løbende ansøgninger.


Særlige prøvevilkår

Hvis du har en psykisk diagnose eller en fysisk funktionsnedsættelse, er ordblind, har dokumenterede læsevanskeligheder eller er talblind, kan du søge om særlige prøvevilkår. Det betyder, at du kan søge om at få ændret vilkårene for din prøve – det kan være enerum, ekstra eksamenstid eller andet. Det står i eksamensbekendtgørelsens § 6.

Universitetet kan tilbyde særlige vilkår, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille dig med andre studerende i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Ansøgningen skal kunne nå at blive behandlet inden for en frist, der tillader SDU at kunne tage højde for de særlige prøveforhold. Det vil sige, at ansøgningen skal være studienævnet i hænde senest en måned før din første prøve. Studienævnet vil så efterstræbe at tage stilling til alle dine fremtidige prøver, som du under normale forhold skal deltage i under dit studie, så du kun skal søge én gang. Det er dog vigtigt,  at du senest en måned før hver prøve giver eksamens- eller uddannelseskoordinator besked, så de særlige forhold kan tilrettelægges fra gang til gang.

Særlige prøvevilkår udenfor studienævnets ansvarsområde, dvs. fag som læses på andre universiteter eller fakulteter på SDU, skal dog søges ved det relevante studienævn. Læser du på fleksible uddannelser, kan der ikke tages stilling samlet, men fra gang til gang afhængigt af valg af fag.   

Studienævnet kan tilbyde en anden prøveform i tilfælde, hvor en diagnose eller funktionsnedsættelse forhindrer deltagelse i den prøveform, der er fastsat i fagbeskrivelsen. Studienævnet vil tilbyde dig en prøveform, der ligger så tæt på den fastsatte  prøveform som muligt. 

Det er en forudsætning, at diagnosen eller funktionsnedsættelsen er dokumenteret, og at prøven kan afvikles individuelt.  Universitet kan ligeledes  bede dig om at oplyse din sag yderligere eller  bede om yderligere oplysninger fra tredje part.

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på den støtte,  som du kan  få som deltidsstuderende henholdsvist SU-berettiget studerende, i det lovgivningen ikke giver samme muligheder. Dette gælder hjælpemidler og støtte til f.eks. sekretærhjælp, støtte du måske har fået tildelt på tidligere SU-berettigede uddannelser. 

Din situation afgør, hvem der skal søge om hjælpemidler til dig.

 • Er du i job, skal du og din arbejdsgiver udfylde en ansøgning om hjælpemidler til jobcentret. Hjælpemidlerne er gratis for arbejdsgiveren.
 • Er du ledig, skal jobcentret hjælp dig med hjælpemidler. Du kan evt. også få tilbudt job med løntilskud under den særlige "isbryder-ordning" for folk med handicap.
 • Er du på pension, i fleksjob eller førtidspensionist, skal du henvende dig til din sagsbehandler i kommunen.
Kontakt dit studienævn for vejledning på  studienaevn_EVU@sam.sdu.dk 
Du søger gennem Ansøgningsportalen - vælg studienævn for EVU og blanketten "Særlige prøvevilkår". 

Læs Kodeks for lige muligheder og adgang for alle studerende på SDU

SDUs Handicappolitik

FN´s 10. vedensmål om lighed

 

På SDU er evalueringen en vigtig del af akkrediteringsforpligtelsen samt kvalitetsudviklingen af vore uddannelser. 

Evalueringer på master og HD området

På master- og HD uddannelserne har du som studerende mulighed for at evaluere undervisningen ved afslutningen af hvert fag. Vi opfordrer dig kraftigt til at sætte tid af hertil.

Hele uddannelsen evalueres første gang ved afslutningen af uddannelsen, dvs. lige efter det afsluttende projekt er afleveret, en såkaldt uddannelsesevaluering.

Hele uddannelsen samt tiden derefter evalueres ligeledes hvert tredje år af alle dimittenderne fra de foregående 3 år, på dette senere tidspunkt kan erhvervs- og karriereaspektet bedre inddrages, en såkaldt dimittendundersøgelse. I efteråret 2022 udsendes dimittendundersøgelsen igen til masterdimittender, medens HD dimittender fik undersøgelsen i 2021.

Hvert 6. år (sidst i 2019) evalueres hele uddannelsen ligeledes af et ekspertpanel med eksterne eksperter indenfor uddannelserne  faglige område, fx dimittender, aftagere, interesseorganisationer, censorkorpset,  og der deltager desuden en udenlandsk ekspert i panelet. 

Svarprocenter for fagevalueringer

Studienævnet har på HD og masterstudierne i efteråret 2022 udsendt  2522  evaluerings skemaer og 1080  af disse kom retur. Det giver en svarprocent på 43%, hvilket er lavere end  efteråret 2021 ´s  svarprocent. Dette er ikke tilfredsstillende, i det der ideelt set ønskes mindst 50 % besvarelser på alle fag. 

Sådan gør du

Evalueringer gennemføres ved, at du modtager en mail med evaluerings spørgsmålene på din studenter e-mail kort før fagets afslutning. Du skal derfor altid tilgå evalueringen fra din studenter e-mail. 

Underviser har  mulighed for at tilgå resultaterne direkte  i undervisningen, så  hurtig feed-back kan overleveres. 

Det har stor betydning for Syddansk Universitet og de kommende studerende på vore uddannelser, at du besvarer spørgsmålene, da vi bruger evalueringerne aktivt i den løbende kvalitetsudvikling af undervisningen,  indhold og  fagligheden  i uddannelsen. 

Hvordan bruges din evaluering?

Når du har besvaret evalueringen, sendes den til studielederen samt uddannelsesleder på HD, dertil også til den fagansvarlig og institutlederen. Alle fagansvarlige forholder sig til de studerendes evaluering ved at udfylde en handleplan for hvert fag. Her tages der aktivt stilling til, hvordan man vil imødekomme  forhold, som er påpeget i evalueringerne.  

Endelig behandles alle evalueringer og handleplaner af studienævnet, og studienævnet har mulighed for at handle på forhold, som kræver opmærksomhed. Fag der scorer samlet under 3,0 vil altid kræve en uddybet handleplan fra studieleder. 

Spørgsmål til evaluering kan rettes til Team studienævn på studienaevn_evu@sam.sdu.dk

Læs om institutionsakkreditering af uddannelser på  Akkreditering SDU