Skip to main content

Disputatser

i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996: ”Bekendtgørelse om doktorgrader”

Bekendtgørelse om Doktorgrader
Ministerial order on Doctoral degrees
Ledsageskrivelse
Medforfattererklæring
Declaration of co-authorship

  1.  Forsvarshandlingen indledes med, at handlingslederen fører de officielle opponenter, bedømmelsesudvalgets formand og doktoranden til deres pladser.
  2.  Tilhørerne anmodes om at rejse sig under denne indledning af forsvarsafhandlingen.
  3.  I en forelæsning på indtil en halv time redegør doktoranden derpå for afhandlingens emne og de forskningsresultater, der er fremlagt til bedømmelse.
  4.  Første og anden officielle opponent får derefter ordet. De har hver indtil halvanden time til deres opposition.
  5.  Opponenter ex auditorio (uofficielle opponenter) skal melde sig til handlingslederen, inden forsvarshandlingen begynder. Uofficielle opponenter får tildelt højst tre kvarter hver til deres indlæg.
  6.  Forsvarshandlingen afsluttes af handlingslederen, når samtlige opponenter er færdige med deres indlæg, og protokollen er underskrevet. Hele handlingen må dog højst vare seks timer.
  7.  Bifaldsytringer, takketaler, klapsalver etc. henvises til efter forsvarshandlingens afslutning.

Afhandlinger indleveres til Ph.d.-sekretariatet i elektronisk format, enten til phd@health.sdu.dk eller via et USB-stik, med følgende bilag:

  1. ’Ledsageskrivelse’ (skemaet forefindes ovenfor)
  2. Medforfattererklæringer (hvis afhandlingen er udformet som en oversigt med et antal artikler)
  3. Dansk og engelsk resumé (er normalt inkluderet i afhandlingen)  

Ph.d.-sekretariatet kontrollere, at de nødvendige bilag foreligger og er korrekte.

Hvis medlemmer af bedømmelsesudvalget ønsker det, kan doktoranden blive bedt om at fremsende en papir version af afhandlingen.

Ph.d.-sekretariatet sender afhandlingen med bilag til Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger (UVAA), som er et fagligt udvalg under Akademisk Råd med henblik på nedsættelse af et bedømmelsesudvalg og vurdering af indstillinger.

Dekanen nedsætter bedømmelsesudvalget efter indstilling fra UVAA.

Inden for seks måneder skal udvalgets indstilling sendes til Ph.d.-sekretariatet.

Indstillingen videresendes til UVAA, som fremkommer med udtalelse om, hvorvidt den fyldestgørende redegør for afhandlingens indhold og det grundlag, beslutningen er truffet på.

UVAA indstiller til fakultetet, om afhandlingen antages til forsvar, skal genindleveres efter mindre revision eller forkastes.

I tilfælde af en positiv indstilling giver UVAA samtidigt forslag til handlingsleder.

Bedømmelsesudvalgets indstilling og UVAA’s udtalelse forelægges Akademisk Råd på førstkommende rådsmøde. Formanden for bedømmelsesudvalget inviteres med til behandlingen af dette punkt.

Akademisk Råd træffer beslutning om, hvorvidt bedømmelsesudvalgets/UVAA’s indstilling følges.  

Hvis afhandlingen antages til forsvar, udpeger Rådet samtidigt 1. og 2. opponent.

Ph.d.-sekretariatet sender herefter indstilling og praktiske oplysninger, herunder om egnede forsvarslokaler, til doktoranden

 

Doktoranden aftaler forsvarsdato med bedømmelsesudvalg og handlingsleder og reserverer lokale både til forsvaret og til formødet som starter 2 timer før forsvaret.

Fire uger før forsvaret modtager Ph.d.-sekretariatet 40 trykte afhandlinger, der distribueres til SDU, andre universiteter og institutioner og til pressen.

Ph.d.-sekretariatet annoncerer forsvaret ved udsendelse af opslag og meddelelse på SDU’s kalender og fakultetets hjemmeside.

Bedømmelsesudvalgets medlemmer mødes 2 timer før forsvaret med handlingslederen, hvor Fakultetet er vært ved et let måltid. Doktoranden vil slutte sig til mødet i den sidste halve time før forsvaret. 

Umiddelbart efter forsvaret underskrives disputatsprotokollen af bedømmelsesudvalget og handlingslederen.

Med henblik på konferering af doktorgraden sender Ph.d.-sekretariatet opslag og underskrevet protokol (i kopi) til Akademisk Råd, som har mulighed for at komme med kommentarer inden for en uge.

Doktoranden får herefter konfereret doktorgraden.

Ph.d.-sekretariatet sørger for annoncering af konfereringen af doktorgraden i Statstidende.

Diplom udarbejdes af Rektorsekretariatet, Syddansk Universitet og overrækkes doktoranden ved førstkommende årsfest (sidste fredag i oktober).  

 

Læs om kommende disputatsforsvar og doktorgrader på SUND

Sidst opdateret: 06.08.2021