Skip to main content
DA / EN
TEMA: Læringscirkler

Nyhedsbrev September 2020: Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler går i luften på SDU

Til oktober bliver læringscirkler en del af kompetenceudviklingen af underviserne på SDU. I september måneds temanyhedsbrev sættes der derfor fokus på Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler, der skal undersøge effekten af kollegialt og praksisnært kompetenceudviklingsforløb gennem såkaldte læringscirkler med det formål at styrke underviseres digitale kompetencer.

Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler skal undersøge effekten af kollegialt og praksisnært kompetenceudviklingsforløb gennem såkaldte læringscirkler med det formål at styrke underviseres digitale kompetencer. En læringscirkel består af en gruppe på 5 undervisere + en facilitator, der indgår i et 8-ugers, aktionsbaseret læringsforløb, bestående af selvstudie af én digital ressourcesamling, synkront fremmøde og afprøvning i egen praksis. I den indledende fase af projektet vil 2 læringscirkler med 5 undervisere i hver blive afviklet, men frem mod 2022 skal der gennemføres i alt 13 læringscirkelforløb på SDU.

SDU har i samarbejde med UCL og UCN fået tildelt midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til projektet,  der understøtter den nationale handleplan ”Digitale kompetencer og digital læring – national handlingsplan for de videregående uddannelser”. Kompetenceudviklingsforløbet har til formål at forbedre undervisernes it-didaktiske kompetencer for mere kvalificeret at kunne inddrage og anvende digitale teknologier i undervisningen, hvor det giver mest mening. Opkvalificeringen af underviserne it-didaktiske kompetencer skal ligeledes bidrage til udvikling af de studerendes digitale kompetencer, så de får mulighed for at forstå, anvende og forholde sig kritisk til digitale teknologier, samt de potentialer og dilemmaer digitaliseringen medfører.

Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler har indtil nu været i udviklingsfasen, men går i uge 43 i luften, hvor SDU starter ud med 2 læringscirkler med adjunkter fra sommerholdet 2020 på SDU’s adjunktpædagogikum, der frivilligt har meldt sig som deltagere.

Læringscirklerne er skræddersyet til at understøtte praksisnær digital kompetenceudvikling

Hver læringscirkel består af 5 adjunkter og en facilitator, som sammen gennemgår et læringsforløb på 8 uger. På SDU faciliteres de 2 læringscirkler af Sara Kvist, der er specialkonsulent til pædagogisk udvikling og e-læring på TEK, samt Pernille Stenkil Hansen, der er specialkonsulent ved SDU Universitetspædagogik. I forløbet vil deltagerne få adgang til en digital læringsplatform, som er en samling af læringsressourcer om digitale undervisningsformer og udviklinger indenfor digitaliseringen. Platformen er udviklet i et samarbejde mellem bidragsydere fra SDU, UCL og UCN. 

Adjunkterne mødes en gang om ugen med facilitatoren for blandt andet at vidensdele med hinanden, reflektere over det, de har studeret i ressourcesamlingen og arbejde med at udvikle undervisningsforløb på baggrund af de digitale ressourcer, de præsenteres for. Imellem hvert møde forventes det, at deltagerne studerer ressourcesamlingen og gør sig didaktiske overvejelser over, hvordan de kan anvende det, de har læst om, i deres arbejde som undervisere. Det er netop deltagernes egen undervisningspraksis, der er i fokus, da man ønsker et så praksisnært forløb som muligt.

Projektet er et samarbejde mellem SDU, UCL og UCN

Projektet er udviklet og udføres i tæt samarbejde med UCL og UCN. UCN leder projektet, og har særligt bidraget til udviklingen af læringscirkelkonceptet og til at uddanne facilitatorerne på de enkelte institutioner. UCL har særligt stået for udviklingen af den digitale ressourceplatform, der bruges i læringscirklerne, og SDU har særligt været ansvarlig for at udvikle indhold til platformen. Du kan læse om noget af det indhold i månedens temaartikel om ressourceplatformen.

Projektforløbet, følgeforskning og fremtidsudsigter

Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler består af 3 faser. Den første fase, som er udviklingen af kompetenceforløbet, er netop nu ved at være gennemført. På SDU er vi dermed i oktober klar til anden fase af projektet, som er pilotperioden, der varer indtil august 2022. I pilotperioden vil der blive gennemført 3 runder med læringscirkler. Efter hver runde produceres der yderligere indhold til den digitale ressourcesamling. Hvor den første pilotrunde vil foregå lokalt på den enkelte institution, vil 2. og 3. runde både indeholde tvær-institutionelle læringscirkler og nye fagområder. Målet er, at der ved projektets afslutning er udviklet ca. 25 indholdselementer af bred relevans til den digitale ressourceplatform, og at hver institution har gennemført i alt 13 læringscirkler. Projektets tredje fase består af opsamling og formidling af projektets resultater.

Igennem pilotperioden vil der blive gennemført følgeforskning, som har til formål at afdække erfaringerne i projektet og undersøge, hvordan læringscirklerne har faciliteret deltagernes læring. Disse erfaringer indsamles både for at udvikle metoden løbende, men ikke mindst for at kunne dokumentere læringscirkler som metode med henblik på at implementere læringscirkler i den faste kompetenceudviklingspraksis på SDU, UCL og UCN. Derudover vil den digitale ressourceplatform fremover kunne anvendes af ikke bare deltagerne i læringscirklerne, men også af andre på institutionerne.

Temaartikel: Læringscirkler - den pædagogiske og teoretiske baggrund

Læs mere om den pædagogiske og teoretiske baggrund for projektet i månedens temaartikel, som går i dybden med, hvordan læringscirkler faciliterer læring hos deltagerne

Læs artiklen

Temaartikel: Ressourcesamling bliver en vigtig kilde til viden om digitale teknologier

Læs mere om den digitale ressourceplatform, der er tilknyttet projektet, i månedens temaartikel. Her er der særligt fokus på bidragyderne fra SDU: Gunver Majgaard, der har udviklet en ressource om Extended Reality med VR og AR, samt Inger-Marie F. Christensen og Christopher Kjær, der har bidraget med en res-source om Blended og Flipped Learning.

Læs artikel

Redaktionen afsluttet: 30.09.2020