Skip to main content
DA / EN

Universitetspædagogikum

Forløbet skal styrke deltagernes pædagogiske og undervisningsmæssige kompetencer. Forløbet er obligatorisk for nyansatte adjunkter og studieadjunkter ved SDU.  Universitetspædagogikum tilbydes også til lektorer eller professorer, der ikke har gennemgået et universitetspædagogisk uddannelsesforløb. Universitetspædagogikum tilbydes derimod ikke til postdocs - med få undtagelser (se nedenfor).

Universitetspædagogikum løber over to semestre, fordrer ca. 270 timers arbejde af deltageren (10 ECTS) og består af følgende elementer:

 • Kursusdelen      
  • Opstartsmøde
  • internat af 2 1/2 dages varighed
  • e-læringsaktiviteter
  • åbne kurser svarende til min. 1,25 ECTS 
 • Individuel vejledning: du skal afvikle min. 3 undervisningsgange, suppleret med forudgående og efterfølgende samtaler
 • Kollegavejledning: du skal overvære min. 2 undervisningsgange hos en UP-deltager og deltage i en efterfølgende samtale  
 • Udviklingsprojekt
 • Undervisningsportfolio, der drøftes på en afsluttende samtale med din eksterne vejleder, din interne mentor og en konsulent fra SDU Universitetspædagogik

Universitetspædagogikum starter op to gange om året: i juni og i december. Ved hver opstart oprettes et blandet dansk- og engelsksproget hold, der underopdeles i dansk- og engelsksprogede grupper. En del fælles aktiviteter vil foregå på engelsk.

Generelle oplysninger om struktur og indhold for Universitetspædagogikum kan du finde under menupunktet ”Model for Universitetspædagogikum” i burger-menuen øverst til højre. Oplysninger om datoer i de enkelte forløb kan du finde beskrevet under de enkelte forløb – også her i burger-menuen.

SDU Universitetspædagogik sekretariatsbetjenes af SDU Universitetspædagogik. Spørgsmål af praktisk karakter kan rettes til sekretær Camilla Windfeld-Lund, cwl@sdu.dk,  6550 4546. Ved spørgsmål til indholdet af Universitetspædagogikum er du desuden velkommen til at kontakte kontorchef Rie Troelsen, tlf. 6550 9610, riet@sdu.dk.

Tilmelding?

Næste hold med ledige pladser starter sommeren 2024. Der afholdes introduktionsmøde i Odense den 6. juni, og internatet ligger 21-23. august 2024 - læs mere på dette link.

Ved tilmelding bedes du skrive til Camilla Windfeld-Lund, cwl@sdu.dk, og:

 • bekræfte, at du har din institutleders godkendelse af din deltagelse.
 • oplyse på hvilket sprog (da/eng) du forventer at skulle undervise.
 • hvis muligt, oplyse hvilket semester du forventer at skulle undervise i det følgende år.
 • hvis muligt, oplyse navnet på din interne mentor/vejleder og bekræfte, at din institutleder har godkendt valget af din interne mentor. 

 

Postdocs tilbydes som udgangspunkt ikke Universitetspædagogikum

Dette skyldes i al væsentlighed, at en postdoc stilling med den gældende stillingsstruktur ikke indeholder undervisning af betydning. I enkelte tilfælde kan en postdoc dog deltage i Universitetspædagogikum:

 • Postdoc-kontrakten er dateret FØR SDUs udmøntningsnotat  (åbner langsomt)om stillingsstrukturen blev vedtaget, dvs. før maj 2022 – OG postdoc’en varetager en del undervisning (ca. 30 timer under UP-forløbet)
 • Hvis postdoc’en HAR tilstrækkelig undervisning, men kontrakten er dateret efter maj 2022, skal postdocs UP-deltagelse drøftes mellem institutleder og HR-chef Lisbeth Møller.
 • Er postdoc’er ansat som ”forsker” på SIF eller i Videnscenter for Rehabilitering og Palliation tilbydes Universitetspædagogikum på lige fod med adjunkter.

Ved spørgsmål til dette, bedes du henvende dig til Rie Troelsen, riet@sdu.dk

Se også SDUnet

 

Intern mentors rolle

Intern mentor skal være en fagligt nærtstående kollega – professor/lektor/adjunkt - der selv har gennemført Universitetspædagogikum eller et lignende forløb, eller på anden vis tilegnet sig de nødvendige kvalifikationer for at kunne udfylde mentorrollen. UP-deltagernes institut er ansvarlig for at udpege den interne mentor, men naturligvis i samråd med UP-deltageren. Intern mentor skal

 • Deltage i minimum en supervision af deltagerens undervisning, heraf meget gerne en sammen med den eksterne vejleder, der udpeges af SDUUP. Det er deltagerens ansvar at arrangere supervisionen.
 • Læse deltagerens Reflections on Professional Development, som mentor får tilsendt inden den afsluttende samtale.
 • Deltage i deltagerens afsluttende samtale, men ikke bidrage skriftligt til den efterfølgende udtalelse. Ansvaret for kursusbevis og udtalelse ligger hos SDU Universitetspædagogik.

Intern mentor vil få tilsendt en vejledning fra SDUUP samt blive inviteret til et kort online møde om mentorrollen. Mentor vil desuden få gæsteadgang til deltagerens itslearning platform.

 

Fritagelse for Universitetspædagogikum?

Hvis man i anden sammenhæng har gennemgået tilsvarende universitetspædagogisk kursus- og vejledningsforløb, kan man søge om fritagelse.  Et afsluttet gymnasialt pædagogikum giver ligeledes dispensation fra universitetspædagogikum. En underviser, der ønsker fritagelse fra universitetspædagogikum, skal sende en ansøgning med dokumentation til SDU Universitetspædagogik.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Dokumentation for deltagelse i pædagogiske kurser/andre formelle kompetenceudviklingsaktiviteter (inkl. angivelse af udbydende institution, tidspunkt, udstrækning)
 • Dokumentation for deltagelse i pædagogisk supervisionsforløb (inkl. angivelse af udbydende institution, tidspunkt, udstrækning)

Skema til ansøgning om fritagelse 

 

Ansøgningen skal stiles til SDU Universitetspædagogik og sendes til sduup@sdu.dk.   

SDU Universitetspædagogik Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 7233

Sidst opdateret: 06.03.2024