Skip to main content

Ny professor i geriatri i Odense

Karen Andersen-Ranberg, ph.d. og specialeansvarlig overlæge på Geriatrisk Afd., Odense Universitetshospital er udnævnt til professor i geriatri ved Klinisk Institut, SDU.

Karen Andersen-Ranberg er cand. med. fra Københavns Universitet (1983). Efter speciallægeuddannelse i Intern Medicin:Geriatri (1992) blev hun tilknyttet det nystartede Ældreforskningscenter ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, hvor hun gennemførte den første danske klinisk-epidemiologiske undersøgelse af 100-årige (ph.d.-afhandling (2001)). Hun har siden 2001 været ansat som speciale ansvarlig overlæge ved Geriatrisk Afd., OUH.

Motiveret af de kommende årtiers demografiske udvikling med flere ældre og en samtidig planlagt reduktion af hospitalssenge, har Karen Andersen-Ranberg engageret sig i klinisk geriatrisk forskning med innovative telemedicinske løsninger, dels til tidlig opsporing og forebyggelse af akutte indlæggelser, og dels til bedre tværsektoriel kommunikation. Hun samarbejder således med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Syddansk Sundhedsinnovation, og Patient@Home-projektet, som koordineres af Mærsk Instituttet på SDU.  

Sideløbende med det kliniske arbejde har Karen Andersen-Ranberg fortsat med at forske i aldring med det formål at forstå, hvorfor vi ældes forskelligt, det være sig nationalt som internationalt. Hun har siden 2002 været tilknyttet den europæiske aldringsundersøgelse Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), og i mange år ledet den danske deltagelse. Siden 2011 har hun varetaget rollen som Health Area Coordinator for hele SHARE-undersøgelsen. Desuden har hun været med til at organisere indsamlingen af biologisk materiale i form af blodspots kort (Dried Blood Spots; DBS) blandt SHARE-deltagere, og er i dag leder af SHARE-Biobanken, som er beliggende på SDU. Desuden er Karen Andersen-Ranberg initiativtager til etableringen af REGLINK-SHAREDK, som kobler de danske SHARE-data til registrene i Danmarks Statistik. Som SHARE-forsker er hun tilknyttet Max-Planck Odense Center (MaxO) ved SDU.

Karen Andersen-Ranberg har fra 2004-2012 været medlem af bestyrelsen for det Europæiske Geriatriske Selskab (EUGMS). Hun sidder aktuelt i lærerkollegiet for European Academy for Medicine in Ageing, som er et højt-specialiseret kursus for akademikere med interesse for geriatri og gerontologi.

Herhjemme er hun medlem af Dansk Selskab for Geriatris kursusudvalg, og delkursusleder for det specialespecifikke kursus i Gerontologi for kommende speciallæger i intern medicin:geriatri. 

Som professor vil Karen Andersen-Ranberg sammen med forskningsleder, overlæge, ph.d. Jesper Ryg og adjungeret professor Tahir Masud fra Nottingham University Hospital, videreudvikle den geriatriske forskning ved OUH og SDU. Karen Andersen-Ranberg fortsætter sin forskning indenfor aldringsepidemiologi og for SHARE ved EBB-Institut for Sundhedstjenesteforskning, men som professor ved Klinisk Institut vil hun fokusere på tværsektorielle eHealth-løsninger til behandling af ældre patienter i hjemmet.


Mød forskeren

Professor mso, Lektor, Cand.med., ph.d., overlæge. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Geriatri, Dansk Center for Aldringsforskning

Karen Andersen-Ranberg

Redaktionen afsluttet: 03.04.2017